Приемането на законодателство на ЕС за увеличаване на прозрачността на заплащането би спомогнало за преодоляване на разликата между половете.