Банкеръ Weekly

Министърът на околната среда и водите Нено Димов пред в. "БАНКЕРЪ"

Парите по "Околна среда" може да достигнат 1.505 млрд. евро

Г-н Димов, преди месец България беше  осъдена от Европейския съд заради лошото качество на въздуха и за системното превишаване на дневните и годишните норми на замърсяването му с фини прахови частици, и то на територията на цялата страна. От  това решение стана ясно, че българските власти са закъснели с предприемането на мерки за решаване на проблема и съществува опасност  Европейската комисия да поиска от съда на ЕС да ни наложи санкции. Какви действия предприемате за разрешаването на проблема?

- Проблемът с наднормените нива на фини прахови частици съществува на национално ниво. Причините за неспазването на определените от законодателството норми за съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух са свързани най-общо със социално-икономическото развитие на страната и с някои метеорологични и географски особености. Общинските програми за качество на въздуха посочват като основни източници на замърсяване битовото отопление и автомобилния транспорт. А противно на широко тиражираното мнение индустрията има относително ограничено влияние за това замърсяване и като територия, и като степен на въздействие.

МОСВ предприема стъпки за разработване и прилагане на мерки на национално ниво. Създадена е приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ в оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, чрез която се предоставя ресурс от 115 млн. лв. на общините с нарушено качество на въздуха. В рамките на тази ос през юли 2016 г. е обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за разработване или актуализация на общинските програми за качеството на въздуха. Вече са факт първите три договора с общините Пловдив, Асеновград и Враца. Предстои през 2017-а  да бъдат финансирани инвестиционни мерки, насочени към битовото отопление и към обезопасяване на обществения транспорт като замърсител. Трябва и да изпълним Общо предварително условие 7 по ОПОС 2014-2020г., което е задължително, за да се обяви процедурата за финансиране на различните мерки.

Сключено е и се изпълнява споразумение между МОСВ и Международната банка за възстановяване и развитие за оказване на съдействие за разработване на Национална програма за качество на атмосферния въздух и Национална програма за намаляване на емисиите на определени замърсители в атмосферния въздух във връзка с изпълнение на изискванията на Директивата на ЕС 2016/2284 (директивата за таваните).

Служебното правителство предупреди, че съществува опасност Европейският съюз да осъди България заради замърсяване на въздуха със серен диоксид от централите на ТЕЦ "Марица-изток" край Гълъбово. Колко реална е тя и какви мерки ще предприемете за отстраняването й?

- Наказателната процедура във връзка с превишаване на нормите за КАВ по показател серен диоксид се намира на етап мотивирано становище. Поради продължаващото регистриране на наднормени стойности е напълно възможно процедурата да навлезе и в съдебна фаза. Данните от мониторинга показват, че най-много превишения са регистрирани в АИС Гълъбово, на територията на община Гълъбово, където определящо влияние върху нивата на серен диоксид имат топлоелектрическите централи от басейна „Марица-изток“. Решаването на проблема е затруднено и от наличието на няколко значителни източника на идентични емисии в района. За постигане на необходимото качество на въздуха, както и във връзка с наказателната процедура, МОСВ е възложило на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ - БАН) да разработи проект за усъвършенстване (надграждане) на вече съществуващата Система за ранно предупреждение.

Сред стратегическите цели, които са залегнали в бюджета на министерството, като първа е посочена опазването и подобряването на  състоянието на водите, постигане и поддържане на добро количествено, химично и екологично състояние на водите на територията на страната и на околната среда в морските води. Какви мерки ще предприемете за постигането й?  

- Доброто състояние на водите е цел, която се постига чрез плановете за управление на речните басейни и заложените в тях мерки. Те са насочени към опазване на състоянието на водите и свързаните с тях екосистеми и мерки за подобряване на състоянието там, където са установени проблеми. Голяма част от мерките в плановете за управление на речните басейни е свързана с отвеждане и пречистване на отпадъчни води от населени места, ефективно използване на водите в различни сектори, намаляване на дифузното замърсяване от селско стопанство, проучвания на водните басейни по отношение на човешката дейност, която влошава състоянието на конкретните водоеми, административни мерки, свързани с разрешителния режим и процедурите по ЗООС, и други. По отношение на количественото състояние на подземните води това са главно мерки за ефективното им използване - намаляване на загубите на вода и прилагане на водоспестяващи технологии, контрол на водовземането, включително и за изпълнение на условията, при които водовземането е разрешено, и подобряване на собствения мониторинг. Тъй като основният замърсител за подземните води са нитратите и фосфатите както от селскостопанска дейност, така и от населените места без канализация. Значителни усилия са предвидени и за намаляване на замърсяването във вече замърсени райони и нитратно уязвими зони чрез прилагането на одобрените добри земеделски практики.

В частта за оперативните цели в стратегията се посочва, че ще работите за повишаване на общественото съзнание и култура за осигуряване на Национална координация при изпълнение на плановете за управление в областта на водите - плановете за управление на речните басейни, за управление на риска от наводнения и морската стратегия. За какви конкретни действия става дума?  

- В плановете за управление на речните басейни са предвидени редица мерки, свързани с повишаване на общественото съзнание и култура при опазването на водите - провеждане на обучения и срещи с различни групи, кампании за насърчаване на използването на методи, намаляващи разхода на вода при напояването и отглеждането на култури, изискващи по-малко вода и други от този род. От друга страна, включването на заинтересованите страни и широката общественост се насърчава активно при разработването на плановете за управление на речните басейни.

Ангажимент, който трябва да изпълните, е намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци. Изграждането на заводи за боклук обаче е доста скъпо удоволствие. Ще стане ли това и как?

- С цел осигуряване на инсталации за предварително третиране на отпадъците преди депонирането им и на инсталации за компостиране на биоотпадъците както в предишния програмен период, така и в сегашния - до 2020 г. са определени средства по Оперативната програма „Околна среда“ за проекти в областта на управление на отпадъците. Със средства от Оперативната програма „Околна среда 2007-2013“ са изградени 19 регионални системи за управление на отпадъците (РСУО), включващи депа и инсталации за третиране на отпадъците преди депониране.

Изпълнените проекти по приоритетна ос „Отпадъци“ в програмен период 2007-2013 г. са на стойност близо 723 млн. лева. Към момента са в процес на оценка постъпилите проектни предложения по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“. Общият размер на средствата, които ще бъдат предоставени за тази процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, е 169 014 132.52 лв., от които средствата от ЕФРР са в размер на 85%, или 143 662 012.64 лева. Националното съфинансиране е в размер на 15% - 25 352 19.88 лева.

Бенефициенти по тази процедура са общините, където не са изградени до този момент такива съоръжения. Съгласно индикативната работна програма на ОПОС за 2017 г. са предвидени допълнително 91 500 000 лв. за проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци. Още 50 000 000 лв. са предвидени за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации, за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и 9 779 150 лв. за изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците. Изграждането на тези съоръжения ще доведе до увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, в резултат на което се намаляват отпадъците, предназначени за депониране.

Безспорен е фактът, че и Вие подобно на Вашите предшественици сте изправени пред редица предизвикателства, свързани с ефективното управление (по-скоро с лошото управление) на националните паркове. Какви ще бъдат действията на екипа Ви в тази посока?

- Не знам на какво основавате извода за лошо управление на националните паркове. Тази категория защитени територии се управлява с основна цел поддържане на разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа. Другите цели на управлението им са свързани с предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности. Както и създаване на предпоставки за развитието на туризъм, екологосъобразен поминък на населението и други съвместими дейности. Към настоящия момент може да се каже, че целите се постигат, а състоянието на националните паркове е добро. При извършваните изследвания в последните години е установено, че екосистемите са в добро природозащитно състояние, осигурено е нормалното протичане на естествените процеси в тях. Наш приоритет е да продължат усилията и действията на екипа на министерството за приемането на актуализираните планове за управление, за повишаване на квалификацията на персонала на дирекциите на националните паркове и осигуряване на финансиране. 

Вече десетилетие не може да се стигне до приемане на планове  за управление на националните паркове. За пореден път дебатът за парк „Пирин“ се връща на дневен ред. В каква посока ще поемете?

- Плановете за управление на защитени територии са важен инструмент за провеждане на политиките за управление на защитените територии и опазване на биологично разнообразие в тях. МОСВ им придава изключително значение, като отчита значението им за обезпечаване на ефективното опазване и управление на съответната защитена територия. Чрез тях се прави функционално зониране на съответната защитена територия и се регламентират норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите за всяка една от зоните в зависимост от консервационната й значимост. За периода 2015-2016-а са приети общо 41 плана за управление на защитена територия (ЗТ) от категориите „национален парк“, „природен парк“, „резерват“, „поддържан резерват“ и „защитена местност“. Към момента в процедура са общо 20 плана за управление на ЗТ, в това число за националните паркове „Рила“ и „Пирин“. За Национален парк „Централен Балкан“ актуализираният  план за управление е приет през март 2016 година. Както знаете, проектът на план за управление на Национален парк „Пирин“ беше подложен на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. В тази връзка са издадени редица административни актове, които са обжалвани и са предмет на съдебен контрол. Посоката на последващите действия зависи изцяло от изхода от тези съдебни дела.

От години Оперативната програма „Околна среда“ се явява  основен източник на финансови средства за решаването на проблемите в екологията. Често обаче тя се оказва и  най-проблемната. Какво е фактическото положение към момента?

- Към момента са обявени 25 процедури по ОПОС 2014-2020 на стойност над 1.5 млрд. лева. Очаква се до края на годината целият ресурс в размер на 3.5 млрд. лв. да бъде на разположение на бенефициентите. В изпълнение са и 35 договора за безвъзмездно финансиране на обща стойност 748 млн. лева.  

Може ли да кажете колко средства сме получили реално през последния програмен период и  какво се очаква през новия?

- През програмния период 2007-2013 Оперативна програма „Околна среда“ получи 1.326 млрд. евро от Европейската комисия. На 31 март 2017 г. пред ЕК бяха представени документите за затварянето на периода заедно с окончателно заявление за плащане. След приключване на процедурата по проверка на представената документация и извършване на окончателното плащане се очаква сумата на получените от ЕС средства да достигне 1.337 млрд. евро.През новия програмен период програмата ще получи 1.415 млрд. евро от фондовете на ЕС, а при постигане на предварително определените междинни цели до края на 2018-а финансирането може да достигне 1.505 млрд. евро.

Наскоро казахте, че ще търсите баланс в опазването на природата и икономическото развитие и обещахте да работите и за премахване или облекчаване на регулаторните режими за малките и средните предприятия в сектора. Можете ли да бъдете по-конкретен?

- В сферата на екологията у нас има твърде много проблеми, които трябва да бъдат решени. Не само чистата околна среда, но и икономическото развитие са фактори, които определят качеството на живот на хората. Затова трябва да търсим баланс между тези два интереса на обществото. Под качество на живота не трябва да разбираме cамо чиcтия въздyx и вода, които безспорно са много важни и опазването им е приоритет на министерството, но те са и ресурс, който покачва жизнения стандарт на хората. Ние трябва да се развиваме икономически и да подпомагаме, а не да ограничаваме инициативата, особено на малкия и средния бизнес. Министерството на околната среда и водите има изключително тежки регулаторни функции и e добре да се прегледат възможностите  за  облекчаването на режимите. А защо не дори и да бъдат премахнати някои от тях, за да може да се даде по-силен тласък на икономиката, без това да вреди на околната среда.

България  има прекрасна природа, която трябва да бъде запазена, но не трябва да се стремим към самоцелното, абсолютното опазване. Защото хората имат нужда освен от чиста природа и от добри доходи. Балансът между тези две неща ще бъде това, което ще се опитам да реализирам. В момента около 1/3 от територията на България подлежи на някаква защита, което е може би един от най-големите проценти в Европа, като тук включвам и зоните в Натура 2000. Затова за мен търсенето на компромисно решение е важно, но трябва да се сближават позициите на различните заинтересовани страни, а не всеки да казва “или моето, или нищо!“

Очевидно се чувствате на място си на поста, който заехте. Какво бихте желали  да можете да кажете в края на мандата?

- Познавам добре министерството и подхождам с доверие към екипа. Надявам се след мандата да имам лично удовлетворение, че съм намерил баланс между опазването на природата и икономическото развитие. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във