Банкеръ Weekly

Позиции

Очакваме ръст в продажбите

Димитър Иванчов - изпълнителен директор на “Балканкар ЗАРЯ”, пред “БАНКЕРЪ”

Г-н Иван­чов, нет­ни­те при­хо­ди от дей­ност­та на “Бал­кан­кар ЗА­РЯ” АД на­ма­ля­ват през та­зи го­ди­на, а в края на сеп­тем­в­ри фир­ма­та от­чи­та за­гу­ба. Очак­ва­те ли про­мя­на в та­зи тен­ден­ция до края на го­ди­на­та?

- При­чи­ни­те за на­ма­ля­ва­не­то на при­хо­ди­те от про­даж­би са свър­за­ни с ре­ше­ния, взе­ти от ръ­ко­вод­с­т­во­то на дру­жес­т­во­то за прег­лед и по­доб­ря­ва­не на рен­та­бил­ност­та на от­дел­ни про­дук­ти, кли­ен­ти, па­за­ри. В края на ми­на­ла­та го­ди­на след из­вър­шен ана­лиз “Бал­кан­кар ЗА­РЯ” пред­п­рие дейс­т­вия по по­доб­ря­ва­не на рен­та­бил­ност­та на це­лия си про­дук­тов пор­т­фейл. Дейс­т­ви­я­та, ко­и­то пред­п­ри­ех­ме, бя­ха свър­за­ни с про­мя­на в це­ни­те на от­дел­ни про­дук­ти, ос­нов­но за ази­ат­с­ки­те па­за­ри. Пред­ва­ри­тел­ни­те ни ана­ли­зи и прог­но­зи со­че­ха, че е въз­мож­на за­гу­ба на обем, но се пос­тиг­на по­доб­ря­ва­не на ре­зул­та­ти­те на дру­жес­т­во­то - нап­ри­мер раз­хо­ди­те за ос­нов­на­та дей­ност са на­ма­ле­ни с 28.15 на сто. В край­на смет­ка за­гу­ба­та пре­ди да­нъ­ци за де­вет­те ме­се­ца на­ма­ля­ва до ед­ва 9 хил. лв. спря­мо за­гу­ба от 316 хил. лв. за съ­щия пе­ри­од на 2013 го­ди­на.

Ре­зул­та­ти­те от взе­ти­те мер­ки се виж­дат оба­че през тре­то­то три­ме­се­чие. Спа­дът в при­хо­ди­те от дей­ност­та е све­ден до 3.43%, а “Бал­кан­кар ЗА­РЯ” е на пе­чал­ба в раз­мер на 26 хил. лв. при за­гу­ба пре­ди го­ди­на от 164 хил. ле­ва.

Стра­те­ги­я­та на дру­жес­т­во­то е за уве­ли­ча­ва­не на де­ла на про­даж­би­те към рен­та­бил­ни про­дук­ти и кли­ен­ти на па­за­ра за ре­зер­в­ни час­ти в Ев­ро­па и про­дъл­жа­ва­що сът­руд­ни­чес­т­во и раз­ви­тие на OEM сег­мен­та, та­ка че да га­ран­ти­ра­ме ус­той­чив ръст и доб­ра рен­та­бил­ност.

Очак­ва­ме дру­жес­т­во­то да от­че­те ръст в про­даж­би­те през пос­лед­но­то три­ме­се­чие на та­зи го­ди­на, а при­хо­ди­те от дей­ност­та (не­кон­со­ли­ди­ра­ни) да дос­тиг­нат 6.275 млн. лв. спря­мо 7.816 млн. лв. през 2013-а. Та­ка спа­дът в при­хо­ди­те от про­даж­би ще бъ­де ог­ра­ни­чен под 20% за го­ди­на­та при зна­чи­тел­но по­доб­ре­ние на рен­та­бил­ност­та. В ре­зул­тат на пред­п­ри­е­ти­те мер­ки и на на­ма­ле­ния фи­нан­сов раз­ход, вслед­с­т­вие на прес­т­рук­ту­ри­ра­не на об­ли­га­ци­он­на­та еми­сия, ръ­ко­вод­с­т­во­то на дру­жес­т­во­то прог­но­зи­ра пе­чал­ба през 2014 г. в рам­ки­те на 30-50 хил. ле­ва.

Коя е най-го­ля­ма­та труд­ност пред фир­ма­та, пред биз­не­са Ви та­зи го­ди­на? Как се раз­ви­ват от­но­ше­ният с вът­реш­ни­те и вън­ш­ни­те кли­ен­ти - ка­то по­ръч­ки, раз­п­ла­ща­ния?

- “Бал­кан­кар ЗА­РЯ” АД е па­зар­но по­зи­ци­о­ни­ра­но ка­то ут­вър­ден дос­тав­чик на па­за­ра и се пол­з­ва с от­лич­на меж­ду­на­род­на ре­пу­та­ция ка­то пър­вок­ла­сен дос­тав­чик на ко­ле­ла и джан­ти за во­де­щи ком­па­нии - про­из­во­ди­те­ли на ка­ри и гу­моп­ро­из­во­ди­те­ли, а съ­що та­ка и ка­то дос­тав­чик на ре­зер­в­ни час­ти. Ос­нов­ни­те труд­нос­ти и рис­ко­ве, пред ко­и­то бях­ме из­п­ра­ве­ни през та­зи го­ди­на, бя­ха свър­за­ни с уп­рав­ле­ни­е­то на лик­вид­ност­та и с пла­ща­ни­я­та по еми­си­я­та об­ли­га­ции. След прес­т­рук­ту­ри­ра­не­то на об­ли­га­ци­он­на­та еми­сия ком­па­ни­я­та чув­с­т­ви­тел­но ще по­доб­ри лик­вид­на­та си по­зи­ция, ко­е­то ще да­де въз­мож­ност за по­доб­ре­но уп­рав­ле­ние на обо­рот­ния ка­пи­тал и съ­от­вет­но до на­ма­ля­ва­не на рис­ко­ве­те пред дру­жес­т­во­то.

По­ра­ди не­об­хо­ди­мост­та по-го­ля­ма­та част от па­рич­ни­те по­то­ци от ос­нов­на­та дей­ност да слу­жат за пок­ри­ва­не на пла­ща­ния по фи­нан­со­ва­та дей­ност през пос­лед­ни­те го­ди­ни “Бал­кан­кар ЗА­РЯ” ог­ра­ни­чи до ми­ни­мум ин­вес­ти­ци­и­те си в но­во обо­руд­ва­не. С прес­т­рук­ту­ри­ра­не­то и по­доб­ря­ва­не­то на рен­та­бил­ност­та ще има­ме въз­мож­нос­ти за на­соч­ва­не на па­рич­ни по­то­ци за ин­вес­ти­ции в но­ви ма­ши­ни, съ­о­ръ­же­ния и обо­руд­ва­не.

“Бал­кан­кар ЗА­РЯ” за­ба­ви из­п­ла­ща­не­то на дъл­жи­ми­те су­ми за лих­ви и по глав­ни­ца­та. Как­ви са въз­мож­нос­ти­те за на­ми­ра­не на не­об­хо­ди­ми­те сред­с­т­ва за то­ва в след­ва­щи­те ме­се­ци?

- Дру­жес­т­во­то из­п­ла­ти всич­ки су­ми, ко­и­то дъл­жи по лих­ви и глав­ни­ци към об­ли­га­ци­о­не­ри в общ раз­мер на 343 645 ев­ро през ав­густ та­зи го­ди­на. Вслед­с­т­вие на по­ло­же­ни­те уси­лия за пок­ри­ва­не на прос­ро­че­ни­те су­ми се стиг­на и до ус­пеш­но­то прес­т­рук­ту­ри­ра­не на еми­си­я­та на про­ве­де­но­то об­що съб­ра­ние на об­ли­га­ци­о­не­ри­те през сеп­тем­в­ри.

Facebook logo
Бъдете с нас и във