Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЗИМНА ПРОМОЦИЯ НА ЦЕННИ КНИЖА

Дойде времето и за зимните промоционални намаления на цените на държавните ценни книжа (ДЦК). Така например цената на европейските дългови инструменти в момента е със 7% по-ниска, отколкото преди месец.
Внимание заслужават германските, италианските и българските десетгодишни държавни ценни книжа. Първите от тях, немските, са приети и за бенчмаркови в еврозоната. Световноизвестната рейтингова агенция StandardPoor's им е присъдила най-високата възможна оценка ААА. Те се търгуват при нива от 3.52% на годишна база. Техните италиански аналози в същото време се договарят при нива от 3.73% годишна възвръщаемост и са с присъден кредитен рейтинг от АА-, т.е. три позиции по-нисък. На по-високите лихвени равнища от 3.8% се търгуват гръцките десетгодишни държавни съкровищни облигации с рейтинг А.
България е с кредитен рейтинг от ВВВ или с 8 позиции по-нисък от този на Германия. В резултат на това рисковата премия за страната ни е 53 базисни точки спрямо лихвения процент, т.е. доходът по нашите книжа със срок до падежа от десет години би трябвало да бъде 4.05 процента. Тук обаче трябва да си припомним старата и добре работеща максима, че от пазара по-голям няма. Така в момента българските ценни книжа, емитирани в левове от Министерството на финансите, се търсят при около 3.9% на годишна база. Основната причина за сравнително ниските маржове по дълга е относително тесния пазар. Основни участници на него са предимно български търговски банки, както и дружествата от пенсионния и застрахователния бранш. Последните доскоро бяха задължени да инвестират най-малко половината от нетните си активи именно в ДЦК. Към края на календарната 2005 г. общата сума на тези активи бе 1.11 млрд. лева. В същото време малко над 50% от тях, или книжа с номинална стойност точно 678 млн. лв., бяха в портфейлите на тези дружества, което представлява близо 25% от общата сума на книжата в обращение. Това нормативно изискване отпадна и те вече не са длъжни да притежават такива обеми от книжа. На практика очакванията на участниците на пазара са да намалее натискът от страна на купувачите на книжа и маржовете на българските ДЦК да се повишат спрямо бенчмарковите облигации. Дали това ще стане ще бъде ясно на 20 февруари.
Идващия понеделник Министерството на финансите ще пласира десетгодишни държавни съкровищни облигации с номинална стойност 30 млн. лева. Всъщност това е вторият пореден търг, на който се продават книжа от тази емисия. На първия, проведен в началото на януари, бяха реализирани 50 млн. лв. номинал при 3.71% среден годишен доход.
Допълнителни основания за прогноза, че ще бъде достигната по-голяма доходност от тази, ми дава и състоянието на междубанковия паричен пазар. В края на предишната седмица общата сума на наличностите в банковата система гравитираше около 1.45 млрд. лв., като в същото време лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки се движеха около 2.27 процента. До 14-о и 15-о число от месеца юридическите лица издължават начисленията по ДДС и акцизи, както и месечните вноски по данък печалба и данък общини. Общо по тези разходни пера близо 200 млн. лв. се насочиха към единната бюджетна сметка, поддържана при Българска народна банка. Търсенето на левов ресурс нарасна и крехкият баланс между търсене и предлагане беше нарушен. Лихвите достигнаха 2.3% на годишна база. През следващата седмица финансовото министерство очаква нетни приходи по тази сметка за още 100 млн. лв., които са разход за банките. Ликвидността в банковата система допълнително ще се влоши и желанието на дилърите за нови покупки на книжа ще се изпари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във