Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЗАПОЧНА ПРОЛЕТНОТО ТОПЕНЕ НА ЛЕВОВАТА ЛИКВИДНОСТ

Заради пролетното плащане на данъците огромната левова маса, с която разполагат от три месеца насам търговските ни банки по сметките си в БНБ, започна да се топи. Среднодневната обща сума на наличните им средства през януари беше 630 млн. лв., през февруари намаля до 594 млн. лв., но до средата на март отново набъбна до 670 млн. лева. В началото на изминалата седмица търговските ни банки оперираха едва с 620 млн. лева. Причината е, че през този период юридическите лица плащаха данъка върху печалбата си и данъка към общините за 2001 година. Освен това търговските банки трябваше да внесат поредната си годишна вноска във Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Вследствие на това левовите им наличности в БНБ спаднаха доста под 600 млн. лева. Именно тогава на паричния левов пазар беше възбудено леко напрежение от част от участниците, които се нуждаеха от свежи пари за нарасналите си плащания към бюджета. Търсенето обаче не беше достатъчно голямо, за да разклати пазара и бе задоволено напълно. Затова и лихвените равнища на междубанковите депозити се покачиха леко, но не успяха да преминат трайно еднопроцентовата граница. В понеделник овърнайт сделките се сключваха при 0.78%, а в края на седмицата - при около 1% на годишна база. Седмичните депозитни и репо контракти се договаряха в границите между 2.1 и 2.7 процента. Среднодневните обороти през цялата седмица останаха относително стабилни на ниво от около 85 млн. лева. Това е явен признак, че пазарът е намерил равновесната си точка и цената на еднодневните депозити от около 1% е справедлива, поне докато външен фактор не промени съотношението между търсенето и предлагането. Такъв може да се окаже плащането на годишните подоходни данъци от следващия месец. Но, от друга страна, още в началото на идващата седмица Министерството на финансите ще започне да превежда в търговските банки средства за изплащане на пенсии и социални помощи. Обикновено още през първите три дни на всеки месец тези преводи надхвърлят 100 млн. лева. Допълнително в банковата система ще се влеят и 65 млн. лв., които трябва да получат първичните дилъри и техните клиенти за притежаваните от тях държавни ценни книжа. Така наличностите по левовите сметки на банките при БНБ отново ще надхвърлят 600 млн. лв., състоянието на свръхлевова ликвидност в банковата система ще се запази, предлагането на свободните левове на междубанков пазар ще остане високо, а лихвите ниски. Напорът на огромната свободна левова маса намери отдушник в поредния търг за продажба на държавните ценни книжа. На 25 март Министерството на финансите предложи за пласиране едногодишни облигации с номинална стойност от 20 млн. лева. Съкровищните бонове са безлихвени, т.е. доходността им се формира от разликата между цената на придобиване и номинала. До участие в търга бяха допуснати поръчки за 40.42 млн. лв., което беше гаранция, че емисията ще се пласира изцяло. Достигнатата средна годишна доходност достигна 4.97 процента. На вторичния пазар на ДЦК търсенето на свободни номинали продължава да превишава предлагането. Седемгодишните ценни книги се търгуват при около 7%, а количества от последната петгодишна емисия се договарят при 6.5 процента. Книжа с остатъчен срок до падежа от четири години се продаваха в границите между 6.25 и 6.4%, докато тригодишните - при около 5.8 процента. При 5.4% се сключваха сделки с книги с остатъчен срок от две години. На 1 април БНБ ще проведе аукцион за продажба на тримесечни безлихвени ДЦК. Общата сума на емисията е предвидено да бъде с номинал 12 млн. лева. Както е известно, достигнатата средна годишна доходност на търга ще се приеме автоматично за основен лихвен процент и влиза в сила от датата на емисията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във