Банкеръ Weekly

сполука

Заплати по споразумение

Парите говорят на език, разбираем за всички.

Често заплатите на работниците в предприятията са ниски, затова и усилията, които те полагат - за изпълнение на задачите и усъвършенстването на уменията си, също са скромни. Дали и при мениджърите е точно така? Трудно е да се каже... Но е факт, че възнагражденията на повечето от тях, естествено - и заради по-големите им отговорности, са няколко пъти по-високи. Трудната икономическа ситуация у нас и все още свитата производствена и търговска дейност правят акционерите по-критични и сдържани и те вземат мерки за промени в съветите на директорите, а често и за корекция на заплатите на мениджърите.

Общото събрание на машиностроителната фирма "Метизи" АД например ще обсъди предложение за разширяване на директорския борд от трима на пет членове. От фирмата уточняват, че се предвижда в управителния орган да влязат Илко Кръстителски и Георги Георгиев. След разпределението на функциите Николай Петков ще е изпълнителен директор, Светослав Иванов - член, Свилен Кръстанов - председател, Георги Георгиев - член, и Илко Кръстителски - член. Мандатът им ще е до 2017 година. Общото събрание ще овласти председателя на борда да представлява дружеството самостоятелно, а изпълнителният директор ще представлява фирмата само заедно с друг от членовете на съвета на директорите.
Промени има и в заплащането на мениджърите. Проектът за решение предвижда месечното им брутно възнаграждение да се намали на 1000 лв. при 2000 лв. досега. Но заплатата на изпълнителния директор се запазва на 2500 лева. Толкова ще получава и председателят на борда.
Въпреки положителния финансов резултат от последните години акционерите не са получавали дивиденти, включително и за 2013-а. Най-големите сред тях в момента са "Сименон" ЕООД - София с дял от 19.93%, "Ему" АД - Велико Търново - с 20%, и Свилен Кръстанов - с 45.37% от капитала. "Метизи" е специализирано в производството на стоманени телове, въжета и изделия от тях, както и резервни части. Продукцията му намира приложение в множество различни отрасли на индустрията, в това число в рудодобива и въгледобива, в енергетиката, в металургията, строителството, машиностроенето и в селското стопанство. Експортният дял е повече от 60% от годишния обем на производството и е ориентиран към клиенти от Гърция, Македония, Албания, Германия, Северна Африка и други.
Мениджърите на "Топливо" АД, което притежава широка мрежа от магазини и складове за търговия с течни горива, строителни и отоплителни материали, също са добре оценени от акционерите на фона на ситуацията у нас, разбира се. Дружеството е част от бившия приватизационен фонд "Синергон холдинг" АД, който контролира 73.42% от акциите с право на глас.

Мажоритарният акционер смята да направи промени в тричленния съвет на директорите. От състава му ще бъде изваден Илиян Грънчаров, а мястото му ще бъде заето от Румен Панайотов. Той ще бъде избран с тригодишен мандат и ще работи заедно с Бедо Доганян - председател на борда и изпълнителен директор, и с Щилиян Стоянов - изпълнителен директор. Ако общото събрание го одобри, Панайотов ще получава брутно месечно възнаграждение от 1000 лева. Мениджърите на "Топливо" са изправени пред изпитанието да компенсират загубите, които са следствие от спадащите приходи от основната дейност.

Бизнесменът Георги Георгиев, който чрез фирмата си "Генимекс ойл" ЕАД (търговия с петролни продукти) контролира емблематичния "Интерхотели Велико Търново", също е подготвил промени в мениджмънта на дружеството. Самият той и Рангел Стойчев излизат от съвета на директорите, а местата им ще заемат Стела Иванова и Радостин Иванов. Двамата ще продължат да управляват хотела заедно с Атанас Папазов. Общото събрание е определило възнаграждение за всеки от тях в размер на три минимални работни заплати за периода до провеждане на следващото редовно общо събрание на акционерите. В момента тя е 340 лв., което означава сума от по 1020 лв. месечно за всеки.

Приходите на хотела варират, което се дължи на спецификата на продукта, който се предлага - ориентиран към културно-познавателния туризъм. По тази причина зимните месеци, както и летните - юли и август, са най-слаби по отношение посещаемостта.

От ра­зум­но­то оп­ре­де­ля­не на въз­наг­раж­де­ни­я­та за­ви­си как­ви ме­ни­джъ­ри и слу­жи­те­ли ще събере ед­на ком­па­ния, а то­ва, ес­тес­т­ве­но, вли­яе и на фи­нан­со­ви­те й ре­зул­та­ти. Мал­ко са все още ком­па­ни­и­те у нас, ко­и­то раз­вър­з­ват ке­си­я­та и ос­вен ед­на пос­то­ян­на су­ма оп­ре­де­лят и про­мен­ли­во въз­наг­раж­де­ние.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във