Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Законови промени бавят приватизацията

Предвижда се през годината да бъдат обявени за приватизационна продажба и обособени части от "Български пощи".
S 250 5cc8c0ff 72e7 4a55 98c9 e173fbc3a6ba

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) планира да извърши 25 продажби. Става дума за  обекти, представляващи: имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв.; обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50% държавно участие в капитала и обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала им (след решение на Народното събрание, където е необходимо). Това става ясно от плана за работа на ведомството през тази година. Предвижда се да бъде обявена приватизационна процедура и за обособени части от "Български пощи" ЕАД, "Български морски квалификационен център" ЕАД, Варна, "Държавна консолидационна компания" ЕАД, "Летище Пловдив" ЕАД, "НЕК" ЕАД, УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД, Стара Загора, в случай че  Народното събрание вземе такова решение - по предложение на Министерския  съвет.

Влияние върху работата на Агенцията за приватизация от началото на  2018 г. оказва приетия през януари Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), оплакаха се от ведомството в плана си за работа. Съгласно новата промяна раздържавяването на обособени части от търговски дружества с повече от 50% държавно участие в капитала, включени в списъка - приложение № 1 от ЗПСК (т.нар."забранителен списък"), може да става само след решение на Народното събрание. Изключение се прави за обособени части от лечебни заведения, за които се прилага друг ред за продажба. Така  се забавя процесът на приватизация на тези обекти и се скъсява  списъкът на агенцията.

Работата по раздържавяването през тази година ще се определя и от подготвяни други изменения в ЗПСК от сформираната в  Министерството  на икономиката работна група. Законопроектът предвижда въвеждане на забрана за продажбата на акции и дялове - собственост на държавата, от търговски дружества с държавно участие в капитала, както и на акции и дялове - собственост на търговски дружества, с повече от 50 на сто държавно участие в капитала на други дружества. Допълнително подготвяните промени ще ограничат още броя на обектите, подлежащи на приватизация.

В началото на тази година агенцията разполагаше  с актуализиран (с оглед на  очакваните законови промени), списък от 148 обекта, представляващи имоти - частна държавна собственост, и имоти с предоставени права на управление на ръководители на държавни ведомства (МВР, МФ, МЗХГ, МЗ и БАБХ), за които има предложения за приватизация. Освен тях в списъка има още 14 на брой обособени части, собственост на търговски дружества с над 50% държавно участие в капитала.

От тези 25 сделки се очакват парични постъпления в размер на 6 582 000 лева. Във връзка с подготвяния проект на изменение на ЗПСК, цитиран по-горе, с който ще бъде въведена забрана за продажба на акции/дялове от дружества с държавно участие в капитала, през 2018 г. не са планирани постъпления от приватизационна продажба на дялове/акции, собственост на държавата в търговски дружества.

Очакват се постъпления и от следприватизационен контрол в размер на 1 450 000 лв., в това число в сумата влизат и приходите от издадени в полза на АПСК изпълнителни листове  и приемане на плащания по сключени спогодби и споразумения за разсрочване на вземанията по четири приватизационни договора.

Агенцията отбелязва  и редица външни фактори, които могат да окажат негативно въздействие върху постигането на целите в плана за приватизация. Експертите й смятат, че това може да се случи заради слаб инвеститорски интерес, от изменение на нормативната рамка, водеща до промяна на приоритетите, или поради трудности при набиране и/или актуализиране на правната или финансова информация за обектите, подлежащи на приватизация или контрол. Възможно е  някоя сделка да не се реализира и заради липса на съдействие и сътрудничество между институциите, заинтересованите лица и упражняващите правата на собственост на обектите на приватизация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във