Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Захарни заводи" ще може да увеличава капитала до 18 млн. лв.

Общото събрание на акционерите на „Захарни заводи“ АД – Горна Оряховица е одобрило предложените промени чл. 16, ал.17 от Устава на дружеството, четем в протокола от извънредното събиране на акционерите.
Те предвиждат капиталът на фирмата да може да бъде увеличен по решение на Управителния съвет до достигане на номинален размер от 18 000 000  лева. Това ще става чрез издаване на нови безналични поименни акции, включително и с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации да превърнат облигациите в акции.
Мениджърите ще имат право да вземат решения за увеличаване на капитала, включително под условие, в срок от пет години след вписване на това изменение в Устава в Търговския регистър.
При увеличаване на капитала, Управителният съвет е овластен да приеме и съответните изменения на устава на дружеството, ако такива се налагат в резултат на изпълнението на взетите решения за увеличаване на капитала.
Общото събрание на акционерите е овластило Управителния съвет да изключи или да ограничи правото на акционерите да придобият акции, които съответстват на техния дял в капитала преди увеличението, при всяко увеличаване на капитала под условие по решение на Управителния съвет. Това ще е валидно за срок от пет години от вписване на промените в Устава в Търговския регистър.

Общото събрание на акционерите е овластило Управителния съвет на дружеството да сключи сделка съгласно представения мотивиран доклад за закупуване на топлоенергия за стопански /промишлени/ нужди от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД. Централата е под контрола на „Захарни заводи“ АД.
Топлоенергията ще бъде заплатена по пазарна цена, като пределната цена е определена и регулирана от КЕВР за топлинна енергия с топлоносител водна пара, произведена от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД. Към момента тя е в размер на 81.14 лева/MW/h без ДДС. Стойността на сделката е определена на 2 482 884 лева. Предвижда се договорът да се сключи за една година.

Работата на Завода за спирт – едно от основните звена в структурата на „Захарни заводи“ АД, е обвързано с необходимостта от непрекъснатите доставки на топлинна енергия. С тази сделка мениджърите на компанията майка смятат, че ще се създаде сигурност за производствената дейност на предприятиято от надежден доставчик. Близостта на ТЕЦ-а ще сведе до минимум разходите по преноса на топлоенергия, а също и загубите по този пренос.

Печалбата за дъщерното дружество „ТЕЦ Горна Оряховица“ от тази сделка е индиректна печалба и за компанията майка.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във