Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Захарни заводи" разпредели по 1 ст. дивидент на акция

Общото събрание на акционерите на "Захарни заводи" АД - Горна Оряховица е одобрило предложението на мениджърите за разпределяне на 0.014 лева брутен дивидент на акция от печалбата за миналата година. След приспадане на данъка нетната сума за една акция е 0.0133 лева (само за акционерите индивидуални инвеститори).

Общата сума, която ще получат притежателите на ценни книжа на производителя на захар и захарни изделия, е вразмер на 155 754.34 лева, което е 35% от положителния финансов резултат на фирмата за миналата година - 445 012.42 лева.

Останалите 289 258.08 лева ще бъдат отнесени във фонд "Други резерви".

Изплащането на дивидента ще започне от 28 септември и ще продължи до 26 октомври тази година. Сумите ще се изплащат чрез инвестиционните посредници и "Банка ДСК".

Това разпределение бе гласувано след като акционерите приеха докладите за дейността /индивидуален и консолидиран/и одитираните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/за миналата година.

След тези добри новини естествено членовете на надзорния и на управителния съвет бяха освободени от отговорност за дейността им през 2019-а. 

Общото събрание прие и промени в устава на дружеството. Член 8, ал.2 предвижда замяната на безналични поименни акции с налични поименни акции и въвеждане на ограничения за прехвърлянето им да става след отписване на дружеството от регистъра на Комисията за финансов надзор. 

В член 41 пък четем: "При преобразуване на дружеството се иска предварително одобряване от КФН на план за преобразуване, доклад на управителните органи и доклад на предварително одобрените от комисията независими експерти." 

"Захарни заводи" АД - Горна Оряховица разпредели паричен дивидент и от печалбата за 2018 година. Гласуваната сума е в общ размер на 149 468.76 лева, а за една акция бруто се пада по 0.01345 лева. 

Фирмата от Горна Оряховица плати дивидент в акции (увеличение на капитала със собствени средства) от печалбата за 2017 година. Общото събрание на акционерите на дружеството реши да се разпредели сума в общ размер на 2 778 208 лева. Увеличението на капитала стана със собствени средства (превишаващи фонд "Резервен" над определения в закона и устава размер) от 8 334 624 лева на 11 112 832 лв., чрез издаване на нови 2 778 208 обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка. В съответствие с чл. 197, ал. 3 от Търговския закон, новите акции от увеличението на капитала се разпределят между акционерите безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Срещу три притежавани акции всеки акционер получава безплатно 1 нова акция от увеличението на капитала. В случай, че новите акции, които даден акционер трябва да получи съобразно предходното изречение не са цяло число, броят акции, които акционера получава се закръгля нагоре до най-близкото цяло число. 

Срокът за получаване на дивидента е пет години от датата на провеждане на общото събрание на акционерите. А това означава, че има още време за реакция от тези, които не са разбрали или не знаят за тази процедура. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във