Банкеръ Daily

Пари и пазари

Загубени в дълговия лабиринт

Облигациите са добър инструмент за попълване на финансовите резерви - няма опасност акционерите да загубят контрола над компанията, а получават свеж капитал, с който могат да работят. 

Компании от различни отрасли у нас използват този начин за финансиране. 

Трудна 2020 година преживяха всички компании. Критичната ситуация с Ковид пандемията и затворените бизнеси създава трудности за фирмите, които ползват облигационен заем. Все пак всеки кредит трябва и да се връща. Договорените по-рано лихви за погазяване и съответно необходимите за това суми стават  непосилни и могат да разклатят финансите на всяко едно дружество. 

И през тази година продължават опитите за промени в условията по издадени вече облигационни емисии - намаляване на лихвите, удължаване на срока за изплащане и други. 

Две дружества вече поискаха и получиха от облигационерите исканите изменени. Фирмата

"Булгарплод София" АД,

която се занимава с производство, преработка и продажба на птичи и други местни продукти, отчете силно намаление на приходите от продажба на продукция, на стоки и на услуги. А разходите по дейността  са нараснали, което и причината за силен ръст и на загубата за миналата година.   

Облигационерите са дали съгласие за разсрочване и преструктуриране на емисията. Срокът на емисията се удължава с 36 месеца, като компанията е поела ангажимента да изплати главницата еднократно не по-късно от новата дата на падежа - 6 юни 2024 година.
За този срок на облигационния заем, фиксираният лихвен купон се определя на 4% на годишна база. Всички останали условия по издадената облигационна емисия остават в сила.

Заемът е в размер на 3 млн. лв., разпределена в 3000 броя с номинал по 1000 лева всеки. Емисияга е обезпечена с първа по ред договорна ипотека върху недвижими иимоти, собственост на дружеството, както и движими вещи, представляващи машини и съоръжения. Постъпленията от първичното частно предлагане на тези дългови книжа са използвани за финансиране на материалните разходи за увеличаване на производството и рефинансиране на закухпуването на на акции от капитала на "Магазини Европа" АД. 

"БФБ-София" вече вписа променените параметри на допусната до търговия емисия облигации, издадена от дружеството със специална инвестиционна цел

"Недвижими имоти София". 

Крайната дата за изплащане на заема е 16 септември 2024 година. Задължението на компанията е да върне взетите пари при лихвен процент по емисията, равен на шестмесечния EURIBOR + 3.75%, но не по-малко от 2.25% годишно, считано от 16 март .2021 година.
Остатъкът от главницата ще се изплаща на осем равни вноски от по 500 000 евро всяка на всеки шест месеца.

Други дружества още тръпнат дали ще получат исканите облекчения по параметрите на своите облигационни емисии.

Бившият приватизационен фонд

"Черноморски холдинг" АД

ще разбере това на 29 март. Очаква се тогава да се вземе решение за промяна в лихвата на облигационната емисия. Предложението е от 3 април тази година лихвеният процент по тези необезпечени дългови книжа да се промени от фиксиран 6% годишно на плаващ годишен лихвен процент, формиран от шестмесечен EURIBOR с надбавка от 4.25%, но не по-малък от 2.5% годишно.

Притежателите на облигации на

"Зенит Инвестмънт Холдинг" АД,
който е наследник на бившия приватизационен фонд "Зенит Агрохолдинг" АД, ще се съберат на 29 март, за да решат дали да приемат предложените от дружеството промени в условията на издадения облигационен заем. Те предвиждат от 6 април тази година лихвеният процент по тези дългови книжа да се промени от фиксиран 6% годишно на плаващ годишен лихвен процент, формиран от шестмесечен EURIBOR с надбавка от 4%, но не по-малък от 2.25% годишно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във