Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ВМЕСТО СНЯГ ПАДНАХА ЛИХВИТЕ

В първия работен ден на Новата година банките осъмнаха с повече левове в БНБ, отколкото са им необходими, за да поддържат минималните си задължителни резерви. Сметките на първичните дилъри в Централната банка бяха заверени с над 66 млн. лв. от падежи и лихвени плащания по притежавани от тях и техни клиенти ДЦК. Въпреки това не всички участници на пазара бяха подготвени да посрещнат набъбването на сметките си.
Най-голям дял от общата сума се държи на погасяването на 1/19-та от номиналната стойност по притежаваните ЗУНК-облигации, деноминирани в щатски долари, и лихвеното плащане по тях. Общата сума от 62.5 млн. лв. озадачи някои от търговците, защото те очакваха в банковата система да постъпят поне 77 млн. лева по това перо. На следващия работен ден, 3-ти януари, по сметки на първичните дилъри при Централната банка постъпиха още близо 28 млн. лв. - също за изплащане на притежавани от първичните дилъри и техни клиенти ДЦК. Така банките разполагаха с общо 94 млн. лв. повече, отколкото в последните работни дни на отминалата 2000 година. Именно през кратката седмица между Коледните и Новогодишните празници се разрази последната за годината ликвидна криза на междубанковия паричен пазар. Бюджетните организации превеждаха остатъчните си левови салда от търговските банки по сметка в БНБ. В резултат на това свободните левове на разположение на банките останаха твърде малко и се появи реална опасност част от разплащанията да секнат. Кризата отмина, но споменът за стряскащата цена на левовия ресурс, предоставян за един ден от порядъка на 5.00-5.50%, ще остане.
Предлагането на левове в първите дни на Новата година на междубанковия паричен пазар надвиши многократно търсенето. В резултат на това лихвите по овърнайт депозитите рязко паднаха и се движеха в тесните граници между 1 и 1.5% на годишна база. Обемите се свиха до 38 млн. лв. дневно.
Последният за 2000 г. аукцион за продажба на ДЦК бе проведен на 27 декември. Министерството на финансите предложи 5 млн. лв. номинал от редовните тримесечни безлихвени ценни книжа. Предвид ликвидните затруднения на междубанковия пазар именно през този период участниците подадоха поръчки за участие само за 6.8 млн. лева срещу 10.16 млн. лв. седмица по-рано. Достигнатата средна продажна цена от 98.88 лв. за 100 лв. номинал се понижи с 2 стотинки. В резултат на това възвръщаемостта на последната за годината емисия се повиши и средната й годишна доходност е 4.63 процента.
Това е и последната за годината стойност на основния лихвен процент. Тя бе валидна до 2 януари включително. Тогава Министерството на финансите продаде първата за Новата година тримесечна безлихвена емисия. Достигнатата доходност от реализацията й достигна 4.53 процента.
И през 2001 г. стойността на основната лихва ще се определя от достиганата средна годишна доходност от първичната продажба на тримесечните ДЦК. Новото при провеждането на аукционите за тях е, че те ще се организират веднъж на две седмици, като обемът на всяка емисия ще е вече 10 млн. лева.
На 8 януари Централната банка ще проведе един аукцион за продажба на ценни книжа. Емисията е двегодишна, лихвоносна и ще е от отворен тип. Лихвата, която ще получат инвеститорите, е 6.5 процента. Начисляването на лихвите и изплащането им ще става на всеки шест месеца. Общото количество на емисията е в размер на 50 млн. лв. номинална стойност. Сега се предлага половината от него. Максималният размер, който един първичен дилър може да придобие е 50 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във