Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Високи приходи раздвижиха печалбата на БФБ

Чрез ваучерна схема малките и средните предприятия ще получават по 50 000 лв. за по-лесно излизане на фондовата борса.

Към края на юни нетната печалба на "Българска фондова борса-София" АД е 430 хил. лв., показват числата в междинния счетоводен отчет на дружеството. Този финансов резултат се дължи главно на повечето финансови приходи, както и на незначително увеличение на оперативните приходи и разходи. Преди година БФБ беше на загуба от 22 хил. лева.

Оборотът на регулирания пазар на финансови инструменти през първото шестмесечие възлезе общо на 274 765 660 лева. За сравнение  - през периода януари-юни той бе 219 695 442 лв., което представлява ръст с повече от  една четвърт. А повишението идва от нарастване на оборота с компенсаторни инструменти и първичното публично предлагане с акции на "Градус" АД - Стара Загора, осъществено през юни. Ако изключим обаче ефекта от това IPO, промяната е отрицателна: намалението в оборота спрямо първото шестмесечие на миналата година е с над 26 млн. лева. Спад има в търговията с акции, с облигации и с борсово търгувани продукти, тъй като са  направени  по-малко покупки и продажби. Това пък е знак за по-високи цени, при които са сключвани сделките.

В резултат на случилото се приходите от основна дейност на борсовия оператор са нараснали със 7.7% спрямо същия период на 2017-а. Това пък се дължи главно на повечето парични постъпления от комисиони за сделки на борсата, от такси за информационно обслужване и от такси за интернет търговия. В същото време финансовите приходи на БФБ нарастват от 101 хил. лв. през първото шестмесечие на 2017 г. до 622 хил. лв. заради отчетените в тях приходи от продажбата на ДЦК, свързани със заплащането на покупката на "Българска независима енергийна борса" ЕАД. Сумата от таксите за поддържане на емисии и регистрация на дружества, събирани от БФБ, намалява незначително заради големия брой отписани емисии от Алтернативния пазар. "БФБ-София" АД отчита ръст при основните разходи от 13.5% на годишна база, тъй като са направени повече харчове за външни услуги за възнаграждения за персонала.

Българските фирми все още не проявяват голям интерес и желание за излизане на борсовия пазар като възможност за акумулиране на свеж капитал. Общо 25 нови емисии на финансови инструменти бяха регистрирани през първото шестмесечие на БФБ, в това число и акции на едно дружество със специална инвестиционна цел, седем облигационни емисии, едно първично публично предлагане, десет борсово търгувани продукти. Но  заедно с това бе прекратена регистрацията на 58 дружества и спря търговията с техните книжа, като сред тях бяха и 22 фирми в ликвидация и несъстоятелност. В крайна сметка броят на публичните компании, с чиито акции инвеститорите могат да сключват сделки, намаля до 335.

Търговията със собствени акции на "Българска фондова борса-София" АД бе активна. Средната цена  в края на шестмесечието се повиши от 5.061 лв. за акция при затваряне на 29 декември до 5.900 лв. за дял в последната сделка на 29 юни. Максималната цена, която бе платена за тези книжа в сделки между януари и юни, беше 6.45 лв. за един брой. Общо бяха прехвърлени 183 430 лота в 285 сделки, а оборотът с книжата на борсовия оператор бе 1 059 413 лева. Търговия имаше в 80 от общо 121 сесии за периода. Прави впечатление големият оборот през февруари 2018-а, когато пазарът отчете ефекта от придобиването на "Българска независима енергийна борса" ЕАД от "БФБ-София".

 

Тази сделка обаче доведе до нарастване и на текущите, и на дългосрочните задължения на борсовия оператор. И в двата случая то се дължи главно на отразените задължения към "Български енергиен холдинг" ЕАД, който бе собственик на енергийната борса. Двете от вноските, дължими към август 2018 и февруари 2019-а, са отразени като текущи задължения, а третата вноска (към август 2019 г.) е представена като дългосрочно задължение.

Системата COBOS, разработена от експерти на "БФБ-София" - с идеята за електронно подаване на поръчки към инвестиционните посредници, продължава да привлича играчи на българския капиталов пазар. И през първото шестмесечие обаче броят на клиентите й намалява, като в края на юни активни в платформата бяха 266 души. По-малко са и нарежданията, и сделките, и оборотът в тези покупко-продажби.

Facebook logo
Бъдете с нас и във