Банкеръ Daily

Пари и пазари

Винарна "Тодоров" сви загубата си до 67 хил. лева

Бутиковата винарна "Тодоров" АД подобри финансовия си резултат през миналата година. Дружеството сви с 85% загубата си до 67 хил. лв., показват числата в счетоводиня отчет за 2018-а.

Основната дейност на "Тодоров" АД е производството на вина и реализацията им. Продукцията на дружеството може да бъде разделена в две основни групи: бутилирани вина и наливни вина. Основната суровина от съществено значение за дейността на дружеството е грозде от сортовете "Каберне совиньон", "Мерло", "Мавруд", "Сира", "Шардоне", "Мускат". Тя пък е доставяна през изминалата 2018 г. от дружествата "Тодоров-Агро" ЕООД и "Винополи БГ" ЕООД.

Маркетинговите канали на винарната са изградени най-вече на основата на дистрибуторска търговия за вътрешния и външния пазар. Основните търговци на дружеството през миналата година са: "Уайн енд Ко БГ" ЕООД (с дял от 7.50% от общия обем продажби), "Винополи БГ" ЕООД (с дял 61.15%), "БГ Инвест 2010" ЕАД, "Тодоров Пропърти Мениджмънт" ЕООД, "С и Д Комерсиал" ООД и "Винтайм" ООД.

През 2018 г. дружеството е реализирало експорт на 54 465 бутилки на стойност 406 хил. лв., като той е за Китай.

Нетните приходи от продажби на "Тодоров" АД са в размер на 2.393 млн. лв., което представлява увеличение от 51.65% в сравнение с 2017-а. Паричните приходи от продажби на вътрешния пазар през миналата година са на стойност 1.987 млн. лв. (или 83.03% от всички приходи), а реализираните приходи от експорт, вкл. вътреобщностни доставки, са в размер на 406 хил. лв. (или с дял от 16.97%).

В резултат на осъществената стопанска дейност през 2018 г. дружеството е реализирало загуба в размер на 67 хил. лв. при отрицателен финансов резултат от 374 хил. лв. година по-рано.

През периода 2019-2020 г. винарната "Тодоров" е подготвила 50 хил. лв. за инвестиции в разработване и пускане на пазара на нови продукти и съответно регистрация на търговски марки.

Основният пазар на "Тодоров" АД е пазарът на вино и по-специално на висококачествени вина в България. Като цяло той е силно зависим от общото ниво на икономическа активност и потребление в страната. Пазарът на вино е зависим и от нивото на потребление от чуждестранните туристи и гости на България, предвид факта, че страната ни е известна с качествените си вина. Като резултат, дейността на "Тодоров" АД, съответно неговите финансови резултати, до голяма степен зависят от състоянието на българската икономика, което от своя страна, има пряко отражение върху потреблението на вино от средния и висок ценови сегмент. Всяка неблагоприятна или отрицателна промяна в общото макроикономическо развитие или в нагласите за стабилно икономическо развитие в страната, би имала негативно отражение в потреблението на повечето стоки и услуги за крайна консумация, вкл. в потреблението на вино. По този начин дейността на "Тодоров" АД е пряко изложена на пазарните рискове, предвид факта, че дружеството се стреми да позиционира своите продажби на вино в средния и висок ценови сегмент, които потенциално са едни от най-засегнатите при неблагоприятни условия или отрицателно проявление на пазарния риск.

Винарната "Тодоров" е 100% частна собственост с капитал от 3 400 000 лева, разпределен в 3 400 000 акции с номинална стойност 1 лев всяка. С най-голям дял е Иван Тодоров - изпълнителен директор и председател на съвета на директорите - 34.66% от капитала. "Софарма" АД държи 10.94%, Петя Тодорова - 7.19%, "Телсо" АД е със 7.18%, Glax Enterprise L.L.C. - с 4.94%, Венцислав Стоев - с 4.04%, Хараламбос Хидзопулос - с 3%, Мирислав Георгиев - с 3%, Кирил Измиров (член на съвета на директорите) с 2.06% от книжата с право на глас. Други по-малки инвеститори претижават 22.99% от акциите с право на глас.

През миналата година Иван Тодоров е получил за дейността си във фирмата възнаграждение в размер на 88 063 лева. Останалите мениджъри - Петя Тодорова (член на борда до 13 юли) е взела 47 120 лева, Стелиана Горанова - 17 386 лева, а Кирил Измиров - 10 711 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във