Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ВЕТРОВЕТЕ НА ПРОМЯНАТА ОХЛАДИХА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Класация за второто тримесечие на 2088 г.
Капиталовият пазар е един от най-динамично развиващите се у нас. Затова от 2006 г. в. БАНКЕРЪ освен традиционните си награди за успешен банков мениджмънт представя на вниманието на широката публика още две свои уникални класации: за Управляващо дружество и за Инвестиционен посредник. Те се изготвят всяко тримесечие по критерии, избрани от експертна група, в която участват представители на бизнеса, на БФБ-София, на Комисията за финансов надзор и на редакцията на вестника.
Призът за най-добър инвестиционен посредник в България за 2006 и 2007 г. получи Карол АД.
В този брой на в. БАНКЕРЪ представяме поредната класация за Инвестиционен посредник - за второто тримесечие на 2008 година. Данните, които са използвани при подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от Комисията за финансов надзор, някои резултати са получени чрез собствени изчисления.

Справката в регистъра на Комисията за финансов надзор показва, че в края на юни тази година общо 86 дружества, от които 26 банки, имат лиценз за извършване на дейност като инвестиционни посредници. През второто тримесечие само едно дружество - Астра Инвестмънт АД - София (в процес на учредяване), е поискало и е получило разрешение за извършване на брокерски услуги в рамките на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.
Небанковите инвестиционни посредници могат да бъдат разделени в две групи според размера на капитала им, което пък определя и обема на услугите, които те могат да предлагат. В първата група са тези, които имат пълен лиценз, т.е. капитал от 1.5 млн. лв. и лиценз да извършване на сделки за собствена сметка. Тук влизат 24 посредници. Други 56 дружества са с частичен лиценз. Те имат капитал от 250 хил. лв. и могат да сключват сделки за чужда сметка и да управляват портфейли, включващи различен вид финансови инструменти.
На пазара на услуги, предлагани от инвестиционните посредници, се забелязва съществен чуждестранен интерес. В 14 от тези дружества има акционери от чужбина, а в 11 те контролират между 90 и 100% от капитала им. Сред тях можем да отбележим КБС Иншуранс - Белгия, която непряко притежава всички акции от ДЗИ Инвест, и холандския И Еф Джи Юръп Холдинг, който владее 100% от ЕФГ Секюритис България. Други две големи финансови групи имат силно присъствие в небанковия сектор у нас: Ти Би Ай България АД освен другите си инвестиции непряко държи 100% от Ти Би Ай Инвест, а словенският КД Холдинг е едноличен собственик в КД Секюритис.
През анализирания период сделки на БФБ-София са извършили 80 от инвестиционните посредници, в т.ч. и 22 банкови институции. Общо през периода са сключени 196 532 сделки, в които са прехвърлени 296 151 512 акции на стойност 1 394 779 521 лева. В сравнение със същия период на миналата година тези цифри са по-добри. Тогава са сключени 165 308 сделки на стойност 2 734 132 940 лв., като са прехвърлени 401 468 580 акции.
Спадът на фондовата борса от края на миналата година обаче продължи и през настоящата. Много индивидуални и институционални инвеститори преосмислиха стратегията си и се отказаха за известен период от покупка на акции. Други заложиха на сигурността на банките и гарантираната доходност на депозитите. Оптимизмът сред българските компании за листване на борсата намаля и желанието им за набиране на свеж капитал за инвестиции оттам се охлади. В резултат на това повечето от обявените IPO бяха отменени, а тези, които все пак се решиха, не постигнаха заложените цели. Финансовата криза охлади интереса на чуждестранните инвеститори към българския фондов пазар, които предпочетоха вложенията извън България. Това естествено доведе до спад на фондовата борса, който повлече и индексите.
Според резултатите от дейността през второто тримесечие на 2008 г. няма съществени размествания в пазарните позиции на инвестиционните посредници. Обичайните заподозрени отново заеха старите си места в крайното класиране. Изненадващо е единствено отпадането от десетката на Пощенска банка, която в края на юни миналата година беше първа, а сега се оказа сред номинираните единствено по показателя оборот на борсата. Обяснението е, че от тази година банката отдели този тип услуги в отделно поделение, което ще работи под името Юробанк И Еф Джи България. От така създадената ситуация се възползва безспорният победител в първите две годишни класации - Карол, който зае челното място след равномерно представяне и две първи места. Елана Трейдинг и Бенчмарк файнанс също се представиха силно и в крайна сметка заеха следващите две места с разлика от само две точки. Карол и Елана Трейдинг единствени попаднаха в номинациите и по четирите критерия на класацията.
Интересното в представените тримесечни данните е активността на банковите институции на капиталовия пазар. Общо седем банки успяха да вземат точки, а в крайното подреждане за второто тримесечие присъстват три банки. Динамичното развитие на пазара доведе до обновяване състава на десетте класирани посредници. Освен Пощенска банка от десетката отпадна и ТБ УниКредит Булбанк. Но в същото време място сред най-добрите намериха други две банки - ТБ Централна кооперативна банка и Инвестбанк, която се включи много силно - първа е по показателя оборот на борсата и е сред десетте номинирани при COBOS търговията.

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
Дружество Точки
ИП Карол АД 35
ИП Елана Трейдинг АД 27
ИП БенчМарк Финанс АД 25
ИП Популярна каса 95 АД 20
ИП Първа финансова брокерска Къща ООД 20
ИП Капман АД 17
ИП ЮГ Маркет АД 14
ТБ Инвестбанк АД 14
ТБ Райфайзенбанк - България АД 12
ТБ Централна кооперативна банка АД 11

По критерия
брой сделки с акции на борсата
Карол потвърди силното си присъствие на пазара през последните години и отново зае първото място, както бе през миналата година. Неговите брокери са сключили 32 616 сделки, което представлява дял от 16.56% от обема на търговията на БФБ-София при само 27 006 през сравнимото тримесечие. БенчМарк Финанс и Елана Трейдинг си поделят второто и третото място съответно с по 21 496 и 15 485 контракта. Неочаквано в подреждането по този показател не присъства нито една банка. Явно през разглеждания период кредиторите са съсредоточили вниманието си върху основната си дейност - набиране на депозити и отпускане на кредити, с цел набавяне на свеж капитал и задоволяване потребностите на своите клиенти. Първите десет по този критерий инвестиционни посредници засилват присъствието си на борсата. Те са сключили общо 119 966 сделки, което представлява 61.04% от всички сделки на борсата за този период в сравнение с 58.41% година по-рано. За отбелязване е присъствието в първата десетка на трима регионални брокери - Юг Маркет - Пловдив (с 12 386 сделки), Популярна каса 95 - Пловдив (със 7 762 договора) и Загора Финакорп - Стара Загора (с 5167 сделки). С това те отново доказаха както своя потенциал за развитие и желание за присъствие на пазара, така и нарасналите си амбиции.
Според постъпилата информация през второто тримесечие са били регистрирани 14 нови емисии на облигации и акции, а общо предлаганите на БФБ-София емисии са 482.

БРОЙ СДЕЛКИ НА БФБ-СОФИЯ
Дружество Брой сделки Точки
ИП Карол АД 32 616 10
ИП БенчМарк Финанс АД 21 496 9
ИП Елана Трейдинг АД 15 485 8
ИП ЮГ Маркет АД 12 386 7
ИП Капман АД 8 061 6
ИП Популярна каса 95 АД 7 762 5
ИП София Интернешънъл Секюритиз АД 6 075 4
ИП Първа финансова брокерска къща ООД 5 959 3
ИП Загора Финакорп АД 5 167 2
ИП Делтасток АД 4 959 1

Броят на сключените на борсата сделки е пряко свързан със следващия показател, който анализираме. През второто тримесечие на годината
оборотът
който са превъртели инвестиционните посредници във всичките 196 532 операции, е в размер на 1 394 779 521 лева. Резултатите от корекцията на фондовата борса през тази година вече са очевидни. За сравнение в периода януари - март брокерите са заработили 1 928 161 851 лева. Само участниците в Топ 10 са продали книжа на обща стойност 847 233 505 лв., което им осигурява дял от 60.74% от целия оборот при 1 317 883 357 лв., или 68.35%, в края на март. Брокерите на Инвестбанк са работили най-усърдно през тримесечието и в сключените 4 004 сделки са донесли на банката 250 138 784 лв. и безспорно я нареждат на първо място по този показател. Никой от следващите девет номинирани не е успял да премине гросмайсторската граница от 100 млн. лева. Първа финансова брокерска къща е изтъргувала акции за 83 811 703 лв., а трета е друга банка - Юробанк И Еф Джи България, която е превъртяла 80 587 245 лева. В подреждането за второто тримесечие впечатление прави присъствието на четири банки - инвестиционни посредници тук, които не се проявиха при предходния показател. Въпреки че търговията с ценни книжа не е основната им дейност и не сключват много на брой сделки, те успяват да реализират голям оборот.

ОБОРОТ НА БФБ-СОФИЯ (лв.)
Дружество Оборот Точки
ТБ Инвестбанк АД 250 138 784 10
ИП Първа финансова брокерска къща ООД 83 811 703 9
ТБ Юробанк И Еф Джи България АД 80 587 245 8
ИП БенчМарк Финанс АД 76 685 711 7
ИП Карол АД 73 516 059 6
ИП Капман АД 61 473 713 5
ТБ ИНГ Банк АД - клон София 58 651 652 4
ИП Реал Финанс АД 57 889 844 3
ТБ Централна кооперативна банка АД 53 680 709 2
ИП Елана Трейдинг АД 50 798 085 1

С развитието на технологиите и повишаването на доходите на населението расте броят на компютрите, които притежават домакинствата у нас. Това пък заедно с повишаващата се инвестиционна култура на българите засилва интереса към дистанционното им участие в борсовата търговия. Факт е, че интересът към системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на членовете на БФБ-София непрекъснато нараства. Към 30 юни общият брой на клиентите на
COBOS
вече достигна 5762 спрямо 3577 в края на юни миналата година. Само 52-ма борсови посредници са имали COBOS-клиенти през периода, като през системата за електронна търговия са осъществени 118 878 сделки. В тях са прехвърлени 47 428 788 книжа на обща стойност 300 366 145 лева. За сравнение - през същия период на миналата година цифрите са били следните: 80 184 сделки, 207 388 981 акции на стойност 41 284 622 лева. Класирането по показателя сделки чрез COBOS се извършва въз основа на сумарната оценка от трите подкритерия - клиенти в електронната система COBOS, брой сключени сделки и реализиран оборот. Пресмятанията на получените от БФБ-София данни показват, че с две първи места начело излиза традиционният лидер по този показател - Карол. Той вече обслужва 1308 любители на електронната търговия, докато година по-рано те са били 884. Със сключените през периода 27 916 сделки (при 20 354 към 30 юни 2007-а) на обща стойност от 39 818 404 лв. (спрямо 29 487 709 лв. преди година) той застана отново начело в общото класиране по показателя с 28 точки (както и в края на предходното полугодие). Вторият и третият - Бенчмарк финанс и Елана Трейдинг, са съответно с по 26 и 23 точки. Те следват Карол и в отделните подкласации. Следва да се отбележи представянето на Инвестбанк, която едва в 1454 сделки успя да реализира оборот от 101 766 288 лв., при положение че има само 30 COBOS-клиенти. В това подреждане място намира и Райфайзенбанк - България, чийто оборот е на стойност 15 185 096 лева.

COBOS
Дружество Брой Точки
ИП Карол АД 28 10
ИП БенчМарк Финанс АД 26 9
ИП Елана Трейдинг АД 23 8
ИП ЮГ Маркет АД 19 7
ИП Капман АД 15 6
ИП Популярна каса 95 АД 11 5
ТБ Инвестбанк АД 10 4
ТБ Райфайзенбанк - България АД 9 3
ИП София Интернешънъл Секюритиз АД 7 2
ИП Загора Финакорп АД 5 1

Световната финансова криза и последвалата корекция на фондовата борса оказаха влияние върху бизнес плановете на всички играчи на капиталовия пазар. Негативните последици изпитаха и компаниите, които бяха обявили намерение да набират свеж капитал чрез емитиране на акции и облигации и осъществяване на IPO, и инвеститорите, които очакваха нови атрактивни продукти.
Второто тримесечие за съжаление не беше богато на такива корпоративни събития. По критерия
брой управлявани емисии на облигации и акции
през второто тримесечие най-силно се представиха Елана Трейдинг и Популярна каса 95, които успяха да реализират по три проекта. В предишните месеци управлението на емисии беше сред най-успешните дейности в набора от услуги, предлагани от инвестиционните посредници. Но със спада на борсата, силното повишение на цените на петрола и на повечето от суровините компаниите и инвеститорите правят все по-стриктни анализи на рисковите фактори. В същото време в борбата за привличане на свободните средства банките дават все по-атрактивни лихви по депозитите си в левове и евро. Лихвите по заемите (в левове, евро и щатски долари), от друга страна, ще продължат да се движат нагоре заради скъпо набирания ресурс. Така че изправени пред ситуацията на влошаване на оценките за развитието на икономиката, мениджърите ще трябва да вземат трудни решения. От тази гледна точка може да се очакват още много нови първични предлагания и увеличения на капитала на различен тип дружества на борсата. Сред заявилите такива намерения беше и една банка - Инвестбанк.

БРОЙ ЕМИСИИ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ
Дружество Брой Точки
ИП Елана Трейдинг АД 3 10
ИП Популярна каса 95 АД 3 10
ИП Ти Би Ай Инвест АД 2 9
ТБ Райфайзенбанк - България АД 2 9
ИП Карол АД 2 9
ТБ Централна кооперативна банка АД 2 9
ИП Първа финансова брокерска къща ООД 1 8
ТБ Уникредит Булбанк АД 1 8
ИП Булброкърс ЕАД 1 8
ТБ Обединена българска банка АД 1 8

ПРАВИЛА НА КЛАСИРАНЕ
Според разработените критерии представянето на инвестиционните посредници се оценява по четири показателя: брой на емисиите от акции и облигации, на които инвестиционният посредник е бил мениджър или ко-мениджър; брой на сделките, сключени на БФБ-София; оборот, който е направен на борсата, както и един сборен показател за електронната система за търговия COBOS.
Класирането в категорията Инвестиционен посредник се извърши по точкова система. По всеки от показателите се подрежда Топ 10 на най-успешните, като класираният на първо място съответно получава 10 точки, вторият 9 точки и така до десетия, който получава 1 точка. За да участва дружеството в крайното класиране, е необходимо то да попадне в първата десетка по поне два показателя. С това се избягва използването на тежести на всеки отделен показател, тъй като дейностите, които извършват инвестиционните посредници, не могат да се подредят по важност. Крайният победител се определя по броя точки, които събира от подреждането си по всички показатели. Данните за междинните класации са тримесечни.

ПОБЕДИТЕЛЯТ
Като един от водещите у нас инвестиционни посредници Карол предлага целия спектър от инвестиционни услуги и корпоративен консултинг, в това число първично публично предлагане на ценни книжа (IPO), последващи емисии ценни книжа, услуги за публични компании, корпоративен консултинг. Негови клиенти са индивидуални, корпоративни и институционални инвеститори. Анализаторският му екип е разработил и собствен технически анализ на американските капиталови пазари, на основните валутни двойки, както и на водещите пазарни индекси в Източна Европа.
Карол e първият посредник, който даде възможност на своите клиенти да търгуват на международните капиталови пазари в Русия, САЩ, Румъния и Сърбия. Още от основаването си през 1993 г. компанията е сред активните участници на пазара на валутна търговия в България.
Основател и председател на съвета на директорите на Карол е Станимир Каролев. Изпълнителен директор на инвестиционния посредник е Ангел Рабаджийски, който работи във фирмата от 2002 година. От началото на 2006 -а той отговаря за ежедневното управление на фирмата, както и за големите борсови сделки. Рабаджийски има бакалавърска степен по счетоводство и магистърска по финанси от Университета за национално и световно стопанство - София. Притежава лиценз за брокер от Комисията по финансов надзор от 2004 година.
Мажоритарен собственик в дружеството е Дракар ООД с дял от 60.16%, а останалите 39.9% са собственост на Станимир Каролев.
Брокерът получи в две поредни години (2006 и 2007 г.) отличието Инвестиционен посредник на годината в класацията на вестник Банкеръ.

КОРЕКЦИЯТА НА ПАЗАРА СВИ ПАЗАРНАТА КАПИТАЛИЗАЦИЯ С 4.88%
През второто тримесечие пазарната капитализация на БФБ-София спадна с 4.88%, но на годишна база (от 30 юни 2007 г. до 30 юни 2008 г.) се покачва с 6.43 на сто, което се дължи на силния ръст през последните две тримесечия на миналата година. С най-голям дял в пазарната капитализация на борсата и с най-висок процент на свободно търгуемите дялове от капитала е сектор Финансово посредничество, чийто относителен дял е съответно 32.61 % от общата пазарна капитализация и 36.42% от свободно търгуемите дялове от капитала. Браншът, с най-голям процент чуждестранно участие в капитала е Производство на продукти от други неметални минерални суровини (99.07%), следван от Финансово посредничество с 42.44 процента.
Дружествата от SOFIX формират 35.36% от пазарната капитализация на БФБ-София към 30 юни. С техни акции са били извършени 38.06% от сключените сделки с книжа на борсата за разглежданото тримесечие, както и 36.90% от оборота и 19.15% от обема на търговията на борсата с акции за второто тримесечие.
Дружествата, включени в изчисляването на борсовия индекс BG40 към 30 юни, имат 45.11% относителен дял в пазарната капитализация на борсата към тази дата. Търговията с акциите им формира 57.48% от сделките, 61.89% от оборота и 57.17% от обема на търговията с акции, осъществена за отчетния период.
Дружествата със специална инвестиционна цел от BGREIT формират 3.03% от пазарната капитализация на БФБ-София към края на юни. С акциите им са се извършили 1.88% от сключените сделки на борсата за разглежданото тримесечие, съответно 5.08% от оборота и 17.88% от обема на търговията на БФБ с акции за второто тримесечие.
Дружествата, участващи в изчисляването на индекса BGTR30 към 30 юни, имат 41.57% относителен дял в пазарната капитализация на борсата към тази дата. Търговията с тези акции формира 45.75% от сделките, 59.95% от оборота и 57.35% от обема на търговията на борсата с акции, осъществена за разглеждания период.

Facebook logo
Бъдете с нас и във