Банкеръ Weekly

Пари и пазари

В Америка слънчево, в Европа - облачност

Меж­ду­на­род­ни­те па­за­ри на дър­жа­вен дълг и през из­ми­на­ла­та сед­ми­ца от­но­во се фо­ку­си­ра­ха вър­ху сил­ни­те раз­ли­чия в раз­би­ра­не­то за пъ­ти­ща­та за въз­с­та­но­вя­ва­не и рас­теж на ико­но­ми­ки­те на САЩ и ев­ро­зо­на­та. От ед­на стра­на, от­но­во наб­лю­да­вах­ме сил­но по­зи­тив­ни дан­ни от Аме­ри­ка, а от дру­га - ико­но­ми­чес­ки­те проб­ле­ми пред стра­ни­те от ев­ро­пейс­кия па­ри­чен съ­юз про­дъл­жа­ват да се за­дъл­бо­ча­ват. Та­зи ба­за да­де ос­но­ва за раз­но­по­соч­ни дви­же­ния на дъл­го­ви­те па­за­ри.

В САЩ дан­ни­те за за­е­тост­та от­но­во фор­ми­рат очак­ва­ния за сил­но пред­с­та­вя­не. На та­зи ба­за Ко­ми­те­тът по опе­ра­ци­и­те на от­к­ри­ти па­за­ри - ор­га­нът за па­рич­на­та по­ли­ти­ка в САЩ, обя­ви края на прог­ра­ма­та за из­ку­пу­ва­не на ак­ти­ви, ко­я­то бе ед­на от ос­нов­ни­те пред­пос­тав­ки за сил­но­то ико­но­ми­чес­ко въз­с­та­но­вя­ва­не в САЩ в пос­лед­ни­те го­ди­ни. Нор­мал­но бе то­ва дейс­т­вие да пре­диз­ви­ка не­га­тив­ни ре­ак­ции сред ин­вес­ти­ра­щи­те в тре­жъ­ри­та. До­ход­ност­та по де­сет­го­диш­ни­те кни­жа от­бе­ля­за сед­ми­чен ръст от 4.7 ба­зис­ни точ­ки до 2.316 про­цен­та. Все пак по­ви­ше­ни­е­то на до­ход­ност­та по тре­жъ­ри­та­та из­г­леж­дат ог­ра­ни­че­на, тъй ка­то нис­ка­та ин­ф­ла­ция ос­та­ва проб­лем в САЩ.

До­ка­то Аме­ри­ка из­г­леж­да стъ­пи­ла все по-ста­бил­но на пъ­тя на рас­те­жа, об­ла­ци­те над ев­ро­пейс­ки­те ико­но­ми­ки за­поч­ват да из­г­леж­дат по-тъм­ни. Ин­ф­ла­ци­я­та и про­даж­би­те на дреб­но в Гер­ма­ния от­бе­ляз­ват зна­чи­тел­ни спа­до­ве през пос­лед­ния ме­сец, ка­то все по­ве­че ико­но­мис­ти со­чат ре­а­лен риск от но­ва ре­це­сия в ев­ро­зо­на­та. Опас­ност­та от ико­но­ми­чес­ко сви­ва­не на­со­чи ин­вес­ти­то­ри­те към па­за­ри­те на дър­жав­ни дъл­го­ве ка­то ин­вес­ти­ции убе­жи­ще. Де­сет­го­диш­ни­те нем­с­ки бун­до­ве се тър­гу­ва­ха при ни­ва на до­ход­ност от 0.838% - с 5.3 ба­зис­ни точ­ки по-нис­ки, от­кол­ко­то през пре­диш­на­та сед­ми­ца, до­ка­то по­ни­же­ни­е­то на френ­с­ки­те ДЦК със схо­ден срок до па­де­жа бе с це­ли 12 ба­зис­ни точ­ки до 1.184 про­цен­та.

Ин­вес­ти­то­ри­те, в тър­се­не на мал­ко по-из­год­ни въз­в­ръ­ща­е­мост, се на­со­чи­ха към по-рис­ко­ви­те кни­жа на стра­ни­те от т.нар. пе­ри­фе­рия на ев­ро­зо­на­та. До­ход­ност­та по ис­пан­с­ки­те и ита­ли­ан­с­ки­те дъл­го­ви кни­жа по­е­ха на­до­лу. Тър­се­на­та от ин­вес­ти­то­ри­те нор­ма на въз­в­ръ­ща­е­мост по де­сет­го­диш­ни­те ис­пан­с­ки ДЦК дос­тиг­на 2.105% - на­ма­ле­ние с 6.3 ба­зис­ни точ­ки през из­ми­на­ла­та сед­ми­ца. До­ка­то та­зи по ита­ли­ан­с­ки­те кни­жа със схо­ден срок до па­де­жа се по­ни­жи с 10.2 ба­зис­ни точ­ки до 2.396 про­цен­та. При­чи­на­та за по-сил­ния спад при ита­ли­ан­с­ки­те ДЦК се кри­е­ше в обя­ве­ния от пра­ви­тел­с­т­во­то на пре­ми­е­ра Рен­ци пър­ви бю­дже­тен из­ли­шък на пър­вич­на ос­но­ва (без включ­ва­не­то на раз­хо­ди­те за лих­ви по дър­жав­ния дълг) за пос­лед­ни­те по­не 6 го­ди­ни.

Ко­мен­та­рът не пред­с­тав­ля­ва пре­по­ръ­ка за по­куп­ка или про­даж­ба на цен­ни кни­жа.

 

Николай Ваньов, експерт, Инвестбанк АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във