Банкеръ Daily

Пари и пазари

Увеличените приходи от продажби вдигат и печалбата на групата "БФБ"

 Към края на първото шестмесечие на тази година нетният финансов резултат, реализиран от Група "Българска фондова борса" АД е печалба в размер на 2.44 млн. лв., което се дължи главно на консолидацията на приходите на дъщерното дружество "Българска независима енергийна борса" ЕАД. Междинният счетоводен отчет показва и слаб ръст на оперативните разходи на дружеството майка, както и спад на финансовите приходи - към края на 2018 и през полугодието групата няма срочни депозити в банки. Като следствие от всичко това се отчита ръст от 26% на консолидираната си печалба на годишна база.

Приходите от договори с клиенти са нараснали спрямо същия период на миналата година с 59 процента. Той се дължи главно на консолидацията на приходите на БНЕБ, отразени в такса оборот върху изтъргувано количество електроенергия (ръст от 1.54 млн. лв.), годишна такса за участие в пазара на електроенергия (ръст от 263 хил. лв.), такса иницииране на търг (148 хил. лв.) и докладване на данни по REMIT (нарастване с 65 хил. лв.) в приходите на групата.

По отношение паричните постъпления на дружеството майка спад има при комисионите за сделки на борсата с над една трета, но таксите за информационно обслужване са нарасна (с 4.7%). Финансовите приходи на борсовия оператор са намалели заради отчетените в тях приходи от продажбата на ДЦК, свързани с придобиването на БНЕБ, както и заради отчетените приходи от лихви по депозити и текущи сметки в банки, от 654 хил. лв. преди година до 33 хил. лв. към края на юни 2019-а. По останалите приходни пера има незначително в абсолютна стойност разнопосочно движение.

По основните разходни пера има ръст от малко над една четвърт на годишна база. Нарастване със 259 хиляди лева или 32% има при харчовете за външни услуги, което се дължи основно на ръст на плащанията за лицензионни такси, които дружествата в групата заплащат за използване на различните информационни системи, необходими за осигуряване на правилното функциониране на пазарната инфраструктура на борсовия оператор. Разходите за персонала на свой ред се увеличават с 24% или 244 хил. лева. Промяната в останалите разходни пера е незначителна в абсолютна стойност.

Консолидираните текущи задължения отбелязват спад от 21.6 млн. лв. вследствие намаление на задължения към доставчици и други кредитори. Там са отразени задълженията на БНЕБ към търговците на електроенергия по сделки с енергия и за обезпечения (гаранционни депозити) за доставка на електрическа енергия, внесени от търговските участници на енергийния борсов пазар. Това се получава заради начина на работа на БНЕБ и моделът на разплащане по сделките с електрическа енергия, който се характеризира с големи вземания, данъци за възстановяване и парични средства, които отчитат Гаранционния фонд на енергийната борса.

Като текущо задължение е отразена дължимата към август 2019 година вноска към "Български енергиен холдинг" във връзка с плащането на цената за придобиване от Група "БФБ" на "Българска независима енергийна борса" ЕАД.

Като част от програмата за популяризиране на капиталовия пазар "Българска фондова борса" АД, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници организираха през полугодието в София и Бургас информационни семинари за повече от осемдесет малки и средни предприятия. По време на тези срещи компаниите се запознаха с начините, по които могат да ползват капиталовия пазар като източник за финансиране на бизнеса си.

Акциите на "Българска фондова борса" АД губят 18.7% от стойността си през последните дванадесет месеца и вече струват 5 лв. за един брой, а пазарната капитализация на дружеството е 32.9 млн. лева. То разпредели и брутен дивидент за 2018 г. от 0.03155 лв. на една акция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във