Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Успехът на облигациите бе "постлан" с търпение

Взаимните фондове, които инвестират в облигации, показват добро представяне от началото на годината в условията на неособено стабилно поведение на капиталовия пазар и при понижение за основния лихвен процент. А колкото повече намалява той, толкова по-активно е търсенето на облигации и тяхната пазарна стойност расте. В този случай инвеститорите поглеждат с повече оптимизъм към дълговите книжа като алтернатива за вложение и най-вече за диверсифициране на спестяванията. А те внасят и стабилност във финансите им, тъй като са книжа с нисък риск.

По тази причина облигациите винаги намират място в стратегиите на борсовите играчи. А кредиторът може да планира приходите си и инвестиционните си намерения. Другите алтернативни възможности - лихви по депозити, акции и подобните им, са много по-непредвидими от гледна точка на развитие и на приходи. Мениджърите на договорните фондове показаха, че са били достатъчно прецизни в анализите си, като само четири от тези схеми са допуснали загуба в месеците от началото на годината до момента.

През изминалите години дълговите книжа осигуриха финансова опора за развитието на различни бизнес проекти на българските компании. А организираните на тази основа договорни фондове си осигуряваха атрактивна доходност от инвестицията в такива емисии. Те са сред печелившите колективни схеми и през тази година, като почти не пострадаха от често срещаното напоследък отсрочване и забавяне при изплащането на някои от облигационните заеми.

С малко, но все пак продължиха да увеличават активите си петнадесетте договорни фонда от типа "Облигационен пазар". От началото на годината те са добавили към портфейлите си над 3 млн. лв., показва проучване на в. "БАНКЕРЪ". Така че в началото на февруари тези колективни схеми управляват 317.878 млн. лева.

С падането на лихвите по депозитите спестителите вече се замислят върху бъдещето на своите пари. И така разместването на всички тези средства неслучайно доведе до ръст в стойността на активите на повечето  колективни схеми, инвестиращи в облигации. Логично следствие от това е предпочитанието на дванадесет от лицензираните у нас управляващи дружества, които са организирали по една такава схема. "ОББ асет мениджмънт" е с две, а "ДСК Управление на активи" - дори с три.

Най-доволни от вложението си към момента могат да бъдат клиентите на "Селект Облигации", което е част от "Селект асет мениджмънт". Договорният фонд инвестира преимуществено в дългови ценни книжа (ипотечни и корпоративни облигации, в ДЦК, в общински облигации и др.). Той допълва портфейла си и с инструменти на паричния пазар (краткосрочни ДЦК, банкови депозити и др.), с акции, както и с чуждестранни дългови ценни книжа и чуждестранни акции. Това е донесло на инвеститорите, които са го предпочели, доходност от 0.77% от началото на 2017-а. Активите му също са нараснали.

Другите колективни схеми от типа "Облигационен пазар" също са на печалба, но тя е доста по-ниска. Най-"заможният" сред тях е организиран от банков фонд мениджър. Доходността по дяловете на "Райфайзен Консервативен фонд (България)" не е висока (+ 0.21%). Но за инвеститорите сигурност дава фактът, че до 90% от активите му са в дългови ценни книжа - ДЦК, ипотечни, корпоративни и общински облигации. Допълнителни капиталови печалби осигуряват ценовите движения на акциите на борсата. Фондът добавя около един милион лева в портфейла си, в който се съхраняват 88.962 млн. лева.

Въпреки по-ниската доходност, която осигуряват взаимните фондове от типа "Облигационен пазар", те могат да бъдат сериозен конкурент на банковите депозити през тази година.

Обратен ефект

Въпреки че се смята за нискорискова инвестиция, облигацията все пак носи риск, който не е толкова висок, колкото при други класове финансови инструменти, но все пак съществува. Емитентът дължи плащане по облигационния заем независимо от това дали е на печалба. Но в случай на икономически сътресения възможността длъжникът (емитентът) да покрива задълженията си към кредиторите си, включително и към облигационерите, намалява и е напълно възможно да не може да плати при настъпил падеж по облигациите. Ако съответната емисия не е обезпечена в нужния размер, облигационерът трябва да търси дължимото по принудителен ред, като се конкурира с всички кредитори на дружеството, някои от които е напълно възможно да имат привилегии върху вземанията си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във