Банкеръ Weekly

Пари и пазари

УДАРИХМЕ ЛИ ДЪНОТО?

Това е най-често задаваният въпрос през последната седмица. Той вълнува всички играчи с оглед на тяхното дългосрочно пазарно поведение. Желанието за покупка на по-рисковите, но и по-доходни корпоративни книжа, както и на облигации на развиващите се икономики (каквато е нашата) подтиква инвеститорите вече втора седмица да продават ДЦК на най-сигурните (но за сметка на това по-нискодоходни) книжа на държави с най-висок рейтинг ААА.
Това е и основната причина цената на деноминираните в евро български държавни облигации с падеж през януари 2013-а да се покачва. От 100.8 евро (7.27% годшина доходност) за 100 евро номинал отпреди седмица тя достигна 102 евро (6.9% годишна възвращаемост) в края на тази седмица. Принос имаше и стойността на тригодишните кредитни производни CDS (Credit Default Swap), която, макар и с големи отклонения, се задържа на нива около 340 базисни точки. Ето защо доходността на родните книжа бе с 3.4% над приетите за еталон в еврозоната аналогични германски ДЦК. Другата основна причина за атрактивността на облигацията ни в евро и за поскъпването й са решителните мерки, които европейските правителства и централни банки предприеха с цел овладяване на финансовата криза.
Не толкова атрактивна обаче се оказа другата ни облигационна емисия, която е деноминирана в щатски долари и е с падеж през януари 2015 година. Нейната цена се понижи до нивата от пролетта на 2002-а, когато можеше да се купи по номинал (т.е. 100 щ. долара за 100 долара номинал). В момента котировката й е 101.4 щ. долара за 100 долара номинал или доходност от 7.96% на годишна база.
У нас на вторичния пазар не се случва нищо друго освен размяна на ДЦК между първичните дилъри, служещи като обезпечение на привлечен левов ресурс. С други думи, вторичната търговия с държавни облигации, емитирани на вътрешния пазар, вече втори месец не съществува.
Министерството на финансите е предвидило аукцион за продажбата на държавни съкровищни облигации на 20 октомври. Падежът им е през февруари 2012 г., а номиналната стойност - 30 млн. лева. Досега чрез аукциони, организирани от Българската народна банка, са реализирани общо 65 млн. лева номинал. От успеха на сегашния търг ще стане ясно дали банковата система разполага с достатъчно свободни средства. Той ще е критичен за Министерството на финансите, което трябва да реши дали да предприеме стъпки към обратно изкупуване на държавни ценни книжа.
До 15-ти октомври стойностите на индекса ЛЕОНИЯ достигнаха нови висини. Нивото от 6.11% беше ударено в последния възможен ден за издължаване на корпоративните налози като акцизи, ДДС и данък печалба. До тази дата в рамките на една седмица бяха преведени близо 1 млрд. лв. към хазната.
Като цяло оборотите на междубанковия паричен пазар остават стабилни и се движат в диапазона от 300 до 400 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във