Банкеръ Weekly

Пари и пазари

УЧУДИХМЕ СВЕТА С ДОХОДНОСТ

Отново успяхме да учудим света, но този път с доходността по тримесечните държавни съкровищни бонове. На 11 септември Българска народна банка (БНБ) проведе аукцион за продажбата на най-краткосрочните ни държавни ценни книжа (ДЦК). Общата сума на предложеното за пласиране количество беше от 15 млн. лв. номинална стойност. Първичните ни дилъри, които в момента са 25 на брой, подадоха поръчки за 32.5 млн. лева. Тук е мястото да подчертая, че всъщност това е първият търг за ценни книжа от юли досега. В същото време, за да защитят статута си на първични дилъри, финансовите ни институции са длъжни не само да взимат участие в аукционите, но и да се сдобиват с книжа на тях. Това е единствената причина да се получат толкова високи цени на търга. Така например достигнатата средна цена е 99.23 лв. за 100 лв. номинал, на която й отговаря годишна доходност от 3.07 процента. След отчитане обаче и на 0.06 лв. комисиони за БНБ годишната възвръщаемост се понижава до 2.83 процента. Нека да обърна внимание, че по тримесечните си инвестиции в евро в депозити на международните финансови пазари банките ни получават 3.3 процента. Оттук всъщност идва парадоксът за инвестираните от първичните дилъри общо 15 млн. лв. при годишна доходност, по-малка от тази по еврото, валутата към която българският лев е привързан.
Следващият аукцион за продажба на ДЦК е насрочен за 23 октомври, когато ще се разиграят тригодишни държавни облигации с 20 млн. лв. номинална стойност и с падеж февруари 2009 година. Очакваната средна годишна доходност по тях е около 3.85%, изчислена, като се вземе предвид сегашната доходност от 3.65% на приетите за еталон в Европа двугодишни книжа и начисляваните 20 базисни точки за това, че емитент е българското правителство. Но истинската й стойност ще бъде определена по най-стария пазарен принцип - на търсене и предлагане. Нивото на предлагането вече е известно, остава да разберем какво ще е търсенето, но то със сигурност ще е голямо.
Липсата на достатъчно предлагане на книжа на първичния пазар развихри страстите на вторичния, купувачите взеха надмощие и отново повишиха цените на книжата. Една от най-търсените емисии с падеж януари 2016 г. вече се търгува при доходност от 4.35% срещу 4.4% отпреди седмица. Имайки предвид обратнопропорционалната връзка цена-доход, това означава, че цената й се повишава.
През изминалата работна седмица банковата ни система си остана свръхликвидна. Среднодневните наличности на търговските ни банки по сметките им в БНБ останаха над 1 млрд. лева. Нивата на индекса ЛЕОНИЯ, отчитащ еднодневните лихви по сключваните депозити на междубанковия паричен пазар, се задържа стабилно на 2.99% в началото на периода. Те бяха по-ниски от нивата на аналога им в еврозоната ЕОНИЯ - неговите среднодневни стойности се установиха на 3.05 процента. Среднодневните обороти достигнаха 300 млн. лв., по-високи от обичайните 200 млн. лв., в съчетание със сравнително ниските лихви потвърждават усещането за отличната ликвидност на банковата ни система. У нас последните дни на седмицата бяха крайният срок, в който юридическите лица трябва да са превели вече дължимите към хазната ДДС и акцизи, както и месечните вноски за данък печалба и отчисленията за общините. Това беше и основната причина в края на периода да назрее леко напрежение на междубанковия паричен пазар и лихвите и у нас се повишиха над 3-процентната граница.

Facebook logo
Бъдете с нас и във