Банкеръ Daily

Пари и пазари

Търсенето на електронни услуги би повишило цената на активите на „Адванс Екуити Холдинг“ (л) в този сектор

С вписване от 11 март в търговския регистър е прекратена търговската дейност на "Адванс Екуити Холдинг" АД и е обявена ликвидацията му, а за ликвидатор на дружеството е определен Борислав Витанов Петков. Той е направил анализ на инвестициите на компанията и пълно проучване на активите на дъщерните фирми, с оглед търсене на възможности за реализацията им на оптимална за фирмата и акционерите му цена.

Към момента не е направена точна оценка на влиянието на коронавирус пандемията върху ликвидацията на дружеството и продажбата на инвестициите му. Ликвидаторът счита, че въздействието на пандемията ще доведе до волатилност на пазарния и ценови риск, свързан с инвестициите на компанията като е възможно в някаква степен това да окаже негативен ефект върху ликвидацията, който не може да бъде конкретно дефиниран засега. 

Четири са основни сектори, в които оперира дружеството, чрез дъщерните си предприятия - електронни услуги, енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и земедлие. 

Към момента се наблюдава повишено търсене от страна, както на бизнес клиенти, така и на частни лица, към инструментите за използване на наличните електронни услуги, отбелязва ликвидаторът в анализа си. Очакванията са, че заявената цел от страна на ЕС и правителството на България за значително увеличаване на обсега на предоставяните електронни услуги, за ползването на които основен способ се явяват удостоверителните услуги, предлагани от "СЕП България" АД, да окаже положително влияние върху дейността на компанията, което би повишило атрактивността й и цената, която би се получила при продажбата й. 

Европейският съюз и българското правителство вече са заявили целта си за значително повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд и обществените осветителни системи у нас. Ликвидаторът счита, че разразилата се криза, свързана с глобалната пандемия, не би следвало да окаже осезаемо негативно влияние върху евентуална сделка за продажба на инвестицията в сектор "енергийна ефективност". 

И ЕС и правителството на България са заявили краткосрочните, средносрочните и дългосрочните си цели за повишаване на дела на произвеждана енергия от възобновяеми енергийни източници. Според ликвидатора не се очаква пандемията от коронавирус да окаже осезаемо негативно влияние върху евентуална сделка за продажба на инвестицията в този сектор. 

В рамките на ЕС се наблюдава устойчивост по отношение на политиките в сектор "земеделие", така че не се очаква пандемията от коронавирус да окаже осезаем ефект върху него. Разразилата се криза, свързана с глобалната пандемия, не би следвало да окаже осезаемо негативно влияние върху евентуални сделки за продажба на инвестициите на дружеството в този сектор. Още повече, че в него има устойчиви политики през годините назад - и заявени, и договорени цели на ниво Европейски съюз за следващия програмен период. Нещо повече, органите на ЕС вече декларираха че в краткосрочен план ще бъдат инвестирани допълнителни средства, така че да се минимизират всички евентуални негативни последствия от кризата.

Към момента в Търговския регистър е вписана покана, с която ликвидаторът на дружеството кани кредиторите в шестмесечен срок от обявяването й (28 май) да предявят вземанията си. Заедно с това е изготвен и план за оптимизиране на разходите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация. 

 

"Адванс Екуити Холдинг" бе първият български дялов инвеститор 

със средносрочен и дългосрочен интерес в частни (непублични) компании. Компанията подкрепяше финансово перспективни бизнес проекти срещу придобиване на собственост в тях.

По своята същност, дейността на "Адванс Екуити Холдинг" е идентична с тази на популярните в САЩ и Западна Европа фондове за дялово инвестиране и рисков капитал (private equity / venture capital funds). 

Дружеството бе със срок на съществуване десет години, който изтече през 2020 г. и акционерите му го обявиха в ликвидация. Целият натрупан ресурс в края на съществуването на фирмата ще бъде разпределен между неговите акционери.

Facebook logo
Бъдете с нас и във