Банкеръ Daily

Пари и пазари

Търгово предложение за мениджърско спокойствие

В края на септември приключи и търговото предложение от Юрий Ангелов Ангелов за закупуване на 131 806 броя акции, или 8.61% от капитала на "Велина" АД, Велинград, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция бе 2.82 лева. Търговият предложител заедно със Светослав Ангелов Ангелов контролираше 91.39% от дружеството. "Велина" АД управлява "Велина Спа Хотел" във Велинград, непосредствено до парк Клептуза.

Търговият предложител беше заявил, че щом са налице законови условия за това, той възнамерява да поиска отписването на "Велина" АД от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор.

При провеждането на това търгово предложение инвеститорите бяха сюрпризирани отново -  и то бе върнато от КФН , и коригирано, но цената не бе променена. Досега обикновено след всяка доработка на документите имаше и корекция на търговата цена, и то нагоре.

В началото на октомври обаче дойде новината, че пловдивската компания "Томов Девелопмент" ЕООД е изкупила 93.99% от капитала на "Велина" АД. Продавачи са големите акционери - Юрий Ангелов Ангелов (с дял от 48.46%) и Светослав Юрий Ангелов (с 45.10%). Сделките са били сключени на 30 септември и 2 октомври при цени от 8.35 лв. до 8.4 лв.  за акция. Така двамата са продали общо 93.62%, за което са получили сумата от 11 977 048 лева.

Последната сделка с акциите на "Велина" АД до момента бе на 18 юни при цена само от 2.78 лв. за акция.
Тъй като през октомври е имало и други покупко-продажби с тези книжа делът на "Томов Девелопмент" ЕООД вече е нараснал до 94.55% от капитала. А по закон това означава, че новият собственик трябва да отправи търгово предложение или да продаде част от акциите си. Едноличен собственик на "Томов Девелопмент" ЕООД е Христо Томов Томов.

"Велина" АД отчита увеличение на консолидираната загуба до 87 хил. лв. за първото полугодие при минус 82 хил. лв. за същия период на миналата година. Приходите дружеството също намалели.

Софийският производител на фуражи "Вианд" ЕАД е изготвил коригирано търгово предложение в съответстве с указанията на Комисията за финансов надзор за закупуване на 83 796 акции от капитала от останалите акционери на "Свинекомплекс Николово" АД, с. Николово, община  Русе.

Припомняме, че офертата на мажоритарния собственик бе спряна в средата на септември от регулатора, който издаде временна забрана за публикуването й.

Публичното дружество, което бе сред първите по-големи производители от бранша, пострадали  от африканската чума по свинете, през август обяви, че има нов мажоритарен собственик. Софийският производител на фуражи "Вианд" ЕАД след поредица сделки увеличи дяловото му участие до 97.60% от книжата с право на глас.

А при покупката на такъв пакет акции, компанията беше задължена по закон в срок от 14 дни да направи търгово предложение за изкупуване и на останалите акции. След окрупняването на пакета, сега обект на търговото предложение са останалите 83 796 броя, или 2.4% от капитала. "Вианд" предлага да изкупи останалите акции по 0.93 лв., колкото фирмата е платила при покупката на мажоритарния пакет. По закон предлаганата цена не може да е по-ниска от средно претеглената пазарна цена за последните шест месеца, но през този период не е имало покупко-продажби на тези акции. За тази покупка новият собственик трябва да плати около 1.13 млн. лева.

След изтичане на срока за приемане на търговото предложение "Свинекомплекс Николово" АД може да престане да бъде публично дружество, дори и да не е изпълнено условието на чл. 119, ал.1, т., от Закона за публично предлагане на ценни книжа. От "Вианд" ЕАД  са обявили, че възнамеряват да поискат отписването на фирмата от регистъра на Комисията за финансов надзор.

Регулаторът още не е взел отношение по проекта на коригираното търгово предложение на "Вианд" ЕАД.

Новият собственик ще запази предмета на дейност, като стратегията му в следващите три години предвижда генериране на приходи от основните активи на дружеството и погосяване на натрупаните задължения. Планира се възстановяване на производството в свинекомплекса, увеличаване на броя на животните в групата за угояване, както и да се възстановят загубените пазари, фирмени магазини на територията на Русе и околността.

Финансирането на компанията ще се извършва от реализираната печалба от дейността и при необходимост от заемни средства. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във