Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Трейс груп холд" ще изкупува собствени акции

Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции. Това четем в материалите за насроченото за 26 юни редовно общо събрание на акционерите на "Трейс груп холд" АД - София. Проектът за решение предвижда да бъдат изкупени до 3% или 726 000 от общия брой акции, издадени от дружеството. Това е максималният брой, който разрешава законът за публично предлагане на ценни книжа.
Това трябва да стане в срок не по-дълъг от пет години, а общото събрание на акционерите ще овласти Управителния съвет да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. Цената ще бъде в рамките между 2 и 7 лв. за един брой. От началото на тази година книжата на холдинга са добавили шест стотинки към стойността си и в момента се търгуват по 2.94 лв. за един брой.
Общото събрание на акционерите ще овласти мениджърите на дружеството да изберат лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, да определят всички останали параметри по процедурата и да се разпореждат с изкупените собствени акции след приключването й.

Капиталът на холдинга е разпределен в 24 200 000 акции, всяка с номинал от по 1 лев. Общо 24 195 185 броя са с право на глас и 4815 броя са изкупени собствени акции без право на глас (0.02% от капитала). Общо 1 811 354 броя са притежание на фирми и индивидуални инвеститори, които могат да се включат в новата процедура за обратно изкупуване.
В дневния ред са и точките за приемане на докладите (индивидуален и консолидиран) на мениджърите за дейността на дружеството през 2018 г. и на одитираните годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на "Трейс груп холд" АД. Печалбата на дружеството за миналата година в размер на 6 072 854 лева. Мениджърите предлагат 1 293 520 лв. от нея да се използват за покриване на загуби от минали години, а останалите 4 779 334 лв. да бъдат отнесени във фонд "Развитие" на компанията.
Ще се обсъди и предложението за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през изминалата година. Предлага се и приемане на нов устав на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 12 юли на същото място и при същия дневен ред. Сделки с акции на дружеството на БФБ, в резултат на които инвеститорът ще може да упражни правото си на глас в общото събрание, могат да се сключват до 10 юни, уточняват от холдинга.

Facebook logo
Бъдете с нас и във