Банкеръ Weekly

Пари и пазари

"Трансинвестмънт" пак плаща дивиденти

Юрий Станчев - изпълнителен директор на "Трансинвестмънт" АДСИЦ (вляво).

Акционерите на "Трансинвестмънт" АДСИЦ могат да са доволни от мениджърите му, които успяха да изплатят през март всички задължения по петия поред облигационен заем, издаден от фирмата. А освен това са акумулирали и достатъчно средства, за да се изплати и дивидент за 2013 година. Всеки притежател на такива ценни книжа ще вземе брутна сума от по 0.27 лв. на акция. Това е осмо поредно разпределение на печалбата на дружеството със специална инвестиционна цел (от 2006 г. насам), което извършва секюритизация на вземания, възникнали в процеса на разплащания с кредитните карти ТРАНСКАРТ.
"Трансинвестмънт" отчете за миналата година положителен финансов резултат от 192 864 лева. Общото събрание е гласувало 90.99% от него, или 175 500 лв., да се върнат на акционерите като дивидент. Само за индивидуалните инвеститори (след приспадане на данъка) сумата ще е по 0.23 лв. за една ценна книга. Остатъкът от 17 364 лв. остава като неразпределена печалба, уточняват от фирмата.

Правото да получат дивидент имат всички, които са вписани в регистрите на "Централен депозитар" като акционери на 14-ия ден след деня на заседанието, или към 13 ноември. Най-големите сред тях са "Петрол холдинг" АД - Варна, ("Нафтекс България холдинг") с дял от 76.92% от капитала, и Юрий Станчев със 7.38% от книжата с право на глас.

Естествено, при това положение общото събрание е освободило членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г. и е приело доклада за прилагане на политиката за възнагражденията им. Те получават постоянно ежемесечно твърдо плащане, което се гласува от акционерите за целия мандат на борда. Изпълнителните членове имат право на постоянно възнаграждение, което се определя от съвета на директорите.

"Трансинвестмънт" предвижда и променливи възнаграждения на мениджърите под формата на тантиеми в размер на не повече от 0.2% от печалбата на дружеството преди разпределението на дивиденти за всеки един директор, но не повече от 1% общо за целия съвет. Решението за размера и сроковете за изплащане взема общото събрание. Не се предвиждат променливи възнаграждения на мениджърите под формата на акции на дружеството.

От осемте дружества със специална инвестиционна цел, които извършват секюритизация на вземания, само още четири - "Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ", "Кепитъл Мениджмънт", "Делта кредит" и "Дебитум Инвест", смогнаха да заработят достатъчно кешови наличности, които да могат да разпределят като дивидент за 2013-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във