Банкеръ Daily

Пари и пазари

„Топливо“ опроверга прогнозите и излезе на печалба в края на март

При паричните постъпления на „Топливо“ от продажби на строителни и отоплителни материали и газ и течни горива през тази година се отчита ръст с 22.7 на сто.

За първо тримесечие на тази година „Топливо“ АД отчете нетна печалба от 49 хил. лева, съобщават от търговеца на дребно с горива и строителни материали. Преди година дружеството беше на огромна загуба от 1.54 млн. лева.
През периода приходите от дейността на фирмата са в размер на 50.20 млн. лв. като нарастват леко спрямо онези 50.15  млн. лв. в края на март миналата година. При паричните постъпления на „Топливо“ АД от продажби на строителни и отоплителни материали и газ и течни горива през тази година се отчита ръст с 22.75%  на годишна база до 8.72  млн. лева.

През първо тримесечие дружеството е получило компенсация по Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с РМС No 739 от 26 октомври миналата година. Получената компенсация в размер на 101 хил. лв. е представена в приходи от финансирания.

За осъществяване на своята дейност за периода „Топливо“ АД е извършило разходи в общ размер на 48.12 млн. лева.

Основната дейност на дружеството включва търговия със строителни материали, търговия с газ пропан-бутан, течни горива, въглища и брикети - внос и местно производство и внос.

Поради разпространението на коронавирус (Covid-19) в световен мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. Вероятно е да има бъдещи въздействия върху дейността на дружеството, свързани с бизнес модела, правните и договорните отношения, служителите, клиентите и оборотните средства в резултат на Covid-19, коментираха от фирмата. А динамиката на ситуацията и предприеманите мерки от властите затрудняват мениджърите й при определяне на точните количествени параметри на продължаващото влияние на коронавирус пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му.

Рискове

Не е за пренебрегване и инфлационният риск, който е свързан с вероятността от значително покачване на покупните цени на стоки и услуги, което води до намаляване на доходите, свиване на потребителското търсене и ограничаване растежа на икономиката на страната. Шоковото увеличение на цената на електроенергията за всички небитови потребители от средата на годината, непазарният механизъм на определянето й, както и непредсказуемостта на очакваните ръстове на ценовите нива също носят риск за „Топливо“ АД.

Свързаните с военния конфликт санкции биха могли пряко да повлияят дейността на дружеството в сектора за търговия със строителни материали. При търговията с метали  снабдяването ще бъде затруднено и ще се търсят нови вериги на доставка. Фирмата поддържа оптимален запас, но се очаква да има забавяне на текущи доставки, дефицит на моменти и повишаване на цена от доставчиците. При транспортът  един от основните разходи при търговията със строителни материали. Повишаване на цените на горивата ще доведе до повишение на цените на логистичните услуги, което неминуемо ще повлияе на крайни продажни цени на стоки и услуги.

По данни от „Централен депозитар” АД към края на март общо 2667 инвеститори притежават акции на „Топливо“ АД. Мажоритарен акционер е „Синергон холдинг” АД с дял от 89.73% от капитала на
дружеството.

Акциите на „Топливо” АД се търгуват на регулираният пазар към „Българска фондова борса ” в сегмент акции “Standard”. Последната цена е от 27 април, когато книжата са се търгували по 2.50 лева за един брой, което оценява компанията на 13 542 073 лева пазарна капитализация.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във