Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Телелинк Бизнес Сървисис Груп" предвижда дивидент за акционерите

Нетната печалба на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД - София за миналата година е в размер на 217 288.82 лева. Сумата от 21 728.88 лв. да бъде отнесена във фонд, а остатъкът от 195 559.94 лв. да бъде разпределен като паричен дивидент, а именно по 0.01564 лева на една акция. Това предлагат мениджърите на дружеството в дневния ред на насроченото за 10 септември редовно общо събрание.

За да се случи това, най-напред акционерите трябва да одобрят докладите /индивидуален и консолидиран/ за дейността на дружеството и да приемат одитираните годишни финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ за 2019 година.

В дневния ред на предстоящото общо събрание има още няколко интересни точки.

Например, предложението за приемане на шестмесечния финансов отчет за първото полугодие на тази година и взимане на решение по чл. 41 ал. 2 от Устава на дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на шестмесечен дивидент на база одобрения счетоводен отчет. Предложението за решение предвижда за целта да се задели сума в размер на 6 000 000 лв. общо, или по 0.48 лв. на акция от нетната печалба, съгласно изготвения финансов отчет за първото полугодие на тази година и въз основа на изготвения от мениджърите доклад относно спазване на изискванията по чл. 115в от ЗППЦК.
Предвижда се също приемане на решение за еднократно предоставяне на акции от капитала на компанията като допълнително възнаграждение (бонус) за дългосрочно заетите служители на фирмата и нейните дъщерни дружества. Управителният съвет ще бъде упълномощен да извърши всички необходими действия, свързани с прехвърлянето от компанията на акции на правоимащите служители.
В дневния ред има и точка за овластяване на Управителния съвет на дружеството да реализира Програма за дългосрочно стимулиране с акции на служителите на му и дъщерните му фирми. 
Ще се приеме Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на компанията.

Ще се вземе решение за предоставяне на членовете на Управителния съвет на възнаграждение въз основа на акции на дружеството за тази година като ще се одобри и схема за това. 
Акционерите ще гласуват и предложението за овобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през миналата година и промени в устава на дружеството.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, които дават право на на глас в общото събрание, е 25 август.

"ТБС Груп" е доставчик на комплексни решения в областта на информационните и комуникационните технологии и лидер в системната интеграция в България. Групата е и сред водещите играчи на Балканите с дъщерните си дружества в Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Словения, като наскоро започна дейност в Албания и Македония.

Групата е фокусирана в седем основни технологични области, включващи решения за: телекомуникационни оператори, корпоративни комуникации, частни и облачно базирани информационни центрове, разработка на приложения, решения за офис производителност и информационна сигурност. Обслужва клиенти в над 30 страни и е силно позиционирана в телекомуникационния, финансовия и здравния сектор, сектора на комуналните услуги, както и в публичния сектор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във