Банкеръ Daily

Пари и пазари

ТЕЦ "Бобов дол" излиза на борсата с 9 млн. акции

Комисията за финансов надзор е одобрила проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от ТЕЦ "Бобов дол" АД, с. Големо село.
Тя е в размер на 8 705 040 лева, разпределени в 8 705 040 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една.
Емисията вече е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

През 2008 г. Консорциум „Енергия МК“ АД придобива 100% от капитала на ТЕЦ „Бобовдол“ ЕАД след сключване на договор за приватизационна продажба с Агенцията за приватизация.

ТЕЦ „Бобов дол“ е разположена е близо до "Мини Бобов дол" и град Бобов дол, а адресът ѝ на управление е в село Големо село. Централата има три блока с обща инсталирана мощност 630 MW, които са въведени в експлоатация през 1973-1975 година. Електроенергията се произвежда чрез изгаряне на лигнитни и кафяви въглища. Основните доставчици на въглища са "Мина Станянци", "Мини Бобов дол", "Мина Бели брег".

ТЕЦ "Бобов дол" е една от най-големите кондензационни въглищни централи в страна и най-големият работодател и данъкоплатец в община Бобов дол.

От централата посочват още, че ТЕЦ "Бобов дол" попада в списъка за стратегически обекти за националната сигурност на страната и има сериозно участие в регулирането на напрежението и доставките на свободния, регулирания и балансиращ пазар.

През  тази година дружеството започва изграждане на фотоволтаична централа на площ от 1343 322 кв. м с мощност 100 MWh, за което има необходимите документи. Предвижда се част от произведената от нея електроенергия да се съхранява в батерийно стопанство. От централата съобщават, че дружеството има сключен договор през миналата година с "Булгартрансгаз" ЕАД за присъединяване на Кондензационната топлоелектрическа централа към газопреносната мрежа в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във