Банкеръ Daily

Пари и пазари

Свиване на продажбите и загуба белязаха годината за "Елхим-Искра"

Рисковете, произтичащи от пандемията от Ковид-19, ще имат своето влияние освен през 2020 г. и през 2021-а.

Пандемичната 2020 г. преобърна финансовия резултат на "Елхим-Искра" АД - един от водещите производители на оловно-кисели стартерни и тягови акумулаторни батерии. Фирмата завърши годината със загуба при свиване на приходите от продажби на продукция.  

Дейносста на предприятието в Пазарджик продължи с минимални отклонения от установения режим на работа след март миналата година, при спазване на предпазните мерки за ограничаване на заразата и разпространението на Ковид-19. Ефектът от мерките, които правителствата предприемат във връзка с пандемията, естествено доведоха до песимизъм в бизнес настроенията на основните партньори на фирматта, в резултат на което спадът в продажбите продължи и през второто полугодие на 2020-а.

Въпреки оптимистичните очаквания за постепенно отшумяване на пандемията от Ковид-19, мениджърите на "Елхим-Искра" АД отбелязват, че рисковете, произтичащи от нея ще имат своето влияние освен през 2020 г. и през 2021-а. Същевременно въздействието на пандемията и предприеманите мерки продължава да се отличава със спорадичност и неритмичност в проявлението върху индустрията, което обуславя сменящите се настроения на пазара.

Нетните приходи от продажби на "Елхим-Искра" АД за миналата година бележат спад от 10.3% спрямо 2019-а. Това намаление спрямо предходните две години се определя от взаимодействието на два фактора през миналата година. Първо, под влияние на намаление на продажбите на европейските пазари (Германия, Франция, Италия, Белгия, Франция, Русия), при които има най-осезаемо влияние на рестрикциите, наложени заради пандемията от Ковид-19. Другият фоктор е свиването на средните продажни цени на различните видове акумулаторни батерии и елементи спрямо средните им цени от 2019 година, вследствие от спад в цените на оловните материали през годината.

През миналата година най-съществен е спадът в приходите от продажби на тягови акумулаторни батерии – с над 30% на годишна база.

Продажбите на "Елхим-Искра" АД са експортно-ориентирани. Дружеството продава над 93% от своите изделия извън граница. Износът в голямата си част е насочен към държави от ЕС, както и към Русия, Украйна и Беларус. Продажбите на българския пазар са подложени, от една страна, на силната конкуренция на пазара, от друга - и на неконкурентен внос на акумулатори на ниски цени от азиатски производители или от страна на работещи в сивия сектор вносители и търговци.

Пандемичната година доведе до спад в продажбите на пазарите в Италия, Русия, Франция, Украйна, Германия, Гърция, Литва. Лек ръст има само в износа в Холандия, Белгия, Беларус, Казахстан. Продажбите в България също намаляват спрямо предходните две години.

Мажоритарен акционер в дружеството е "Стара планина холд" АД, който притежава 51.40% от капитала му.

 

 Очакванията за 2021 г. 

В бизнес-плана на дружеството за 2021 г., изготвен в края на миналата година, е заложен ръст от 8% на нетните приходи от продажби. Прогнозите са направени на базата на очаквания за повишено търсене на полутягови и тягови акумулаторни батерии. Предвижда се ръст в приходите от сделки с тях от около 12.5% при полутяговите и от около 8% при тяговите батерии. Планирано е и повишение от 9% в продажбите на елементи за тягови батерии и запазване на нивата от 2020 г. в продажбите на стартерни батерии. Остава и експортно-ориентираната насока на фирмата, като над 93% от батериите и елементите се реализират на международни пазари. Вследствие от това, резултатите на "Елхим-Искра" АД са в пряка зависимост от състоянието на световната икономика и в частност на състоянието на икономиките на европейските пазари.

При песимистичен сценарий за развитите на световната и българската икономика, който става все по-вероятен, от фирмата отбелязват, че е възможно да се наложи ревизиране на прогнозите за очаквано развитие през 2021 г. в началото на второто полугодие на годината, така, както се случи през 2020 година. Предвид сериозната търговска обвързаност на дружеството с италианския и другите европейски пазари, както и с пазара в Русия, може да се очаква спад на продажбите през първото и третото тримесечие, отбелязват мениджърите на "Елхим-Искра" АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във