Банкеръ Daily

Пари и пазари

Свитите цени на акциите на БФБ улеснява изкупуването на фирми

Свитите цени на акциите на "Българска фондова борса" АД просто подканят мажоритарните собственици да изкупят книжата на останалине акционери и да управляват със свой замах. Това е причината тази година на има толкова търгови предложения, а и епидемията от коронавирус също подкрепя такива едни намерения. 

За да се случи това обаче е необходимо разрешение от Комисията за финансов надзор.  

Мажоритарните собственици също са доста активни на капиталовия пазар. Няколко големи акционери направиха търгови предложения - в края на миналата и през първото полугодие на тази година - за да съберат и книжата, които са извън портфейла им, и - евентуално - да свалят дружеството от борсова търговия. Два проекта успяха да преминат през ситото на Комисията за финансов надзор, но други отново ще трябва да подготвят документи  за кандидатстване и одобрение.

Регулаторът разреши публикуване на коригирано търгово предложение от 

„Турин имоти“ АДСИЦ 

за обратно изкупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на 650 000 броя акции от капитала на „Турин имоти“ АДСИЦ от останалите акционери на дружеството.

Става въпрос за още едно дружеството на фамилията Луканови, собствениците на "Арома" АД. Лукан Димитров Луканов (председател на съвета на директорите и изпълнителен директор) е най-големият акционер в "Турин имоти" с дял от 49.92%, Димитър Луканов Луканов (негов син) държи 25.38%, а Людмила Николаева Луканова (негова съпруга) - 24.70 процента. По този начин Лукан Луканов чрез свързани лица контролира 100% от капитала. 

В тази връзка броят акции, които търговият предложител не притежава и към които е длъжен да отправи търгово предложение, включва всичките 650 000 обикновени безналични поименни акции, представляващи 100% от гласовете в общото събрание на акционерите на "Турин имоти" АДСИЦ. 

Предлаганата цена за една акция е 1.75 лева. Срокът за приемане на търговото предложение е 28 дни, но може да бъде удължен в рамките на максимално допустимите 70 дни. 

“Турин имоти” АДСИЦ, София, е учредено безсрочно. Акционерното дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти извършва дейност в съответствие с издаденият му за това лиценз през януари 2008 г. на Комисията за финансов надзор.

Инвестиционната политика и стратегия на дружеството са насочени към придобиването на вещни права върху всички видове недвижими имоти на територията на България, включително терени за строителство, земи с перспектива за застрояване, завършени или новоизграждани жилищни и индустриални сгради и части от тях, както и замеделски земи и ограничени вещни права върху тях.

Регистрираният капитал на дружеството е в размер на 650 000 лева , и е разпределен в същия брой акции всяка с номинал от 1 лев. В момента книжата се търгуват на Алтернативен пазар BaSe Market. За придобиване на акциите ще бъдат използвани собствени средства на дружеството. 

Не се предвиждат промени в дейността на "Турин имоти" АДСИЦ - иинвестиции в недвижими бизнес имоти и управлението им. Фирмата има в портфейла си магазин и паркоместа в София, както и парцели извън регулация в землицата на Велинград и село Цалапица. Те ще бъдат запазени и не се предвижда закупуването на нови. 

След един отказ Комисията за финансов надзор одобри и коригираното търгово предложение от „Нео Лондон Капитал” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Де Ново“ ЕАД на 650 000 броя акции от капитала на 

„Премиер Фонд” АДСИЦ 

от останалите акционери на дружеството. Търговият предложил държи 1 149 999 акции или 63.89% от капитала на дружеството, които придобива при увеличението на капитала. 

Дружество със специална инвестиционна цел има лиценз за извършване на дейност като АДСИЦ от март 2006 година. То инвестира парични средства, акумулирани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти - сгради и земя (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Предлаганата цена за книжата им е в размер на 10.51 лева за един брой.  А тя трябваше да убеди притежателите на 650 000 акции,( или 36.11% от капитала), да продадат книжата си на „Нео Лондон Капитал” АД, които той не притежава. 

В следващите три години търговият предложител не предвиждаше да променя предмета на дейност на дружеството. Основното конкурентно предимство на "Премиер фонд" е добрата диверсификация на инвестиционния му портфейл по вид активи и локация. Дружеството няма целеви сегменти за инвестиции, а залага на доброто бъдеще на всяко едно свое вложение. Членовете на съвета на директорите на "Премиер фонд" не притежават акции от фирмата, която управляват.

На 10 януари приключи процедурата по увеличение на капитала на дружеството от 650 000 лв. на 1 799 999 лв. чрез издаване на 1 149 999 броя нови акции. В резултат срещу записаните книжа във фирмената каса влязоха 12 074 989.50 лв., срещу които стоят няколко разработвани проекти. 

„Премиер фонд” АДСИЦ притежава разнообразно портфолио от активи - поземлени имота в град Априлци, хотелски комплекс „Хаваи“, разположен в полите на Витоша, хотел „Ахилея“ и част от административна сграда в град Балчик, промишлени сгради в град Русе, бизнес сгради в Добрич.

Други проекти обаче не получиха одобрение от Комисията за финансов надзор. 

След издадената временна забрана за публикуване на търгово предложение от Николай Михайлов за закупуване чрез инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД на 2 416 655 бр. акции (9,99%) от капитала на

„Трейс Груп Холд“ АД 

от останалите акционери на дружеството, той се отказа да изготвя коригирано търгово предложение.

В резултат на това КФН прекрати образуваното производство за разглеждане на това търгово предложение, съобщиха от регулатора.

Три проекта, една цел. Малките инвеститори да бъдат извадени от компаниите и собствеността да се концентрира в ръцете на един. Вярно така могат да се развиват по-лесно различни проекти, но загубата е за капиталовия пазар, тъй като намаляват възможностите за разнообразяване на портфейлите с фирми от различни сектори.

Независимо дали са малки или големи тези фирми, загубата е за капиталовия пазар. А и излизането им намалява представителността на всеки отрасъл на фондовата борса, а и така се губи погледът върху състоянието на икономиката

Facebook logo
Бъдете с нас и във