Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Стара планина холд" ще изкупи още 105 000 собствени акции

Съветът на директорите на "Стара планина холд" АД - София е взел решение да обяви начало на процедура по обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството, съобщиха от бившия приватизационен фонд.

Предвижда се да бъдат събрани до 0.5% от капитала или до 105 000 броя. Обратното изкупуване ще започне от 5 септември. Минималната и максимална цена са еднакви - 5 лева.
Обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции, ще продължи до 31 октомври, включително, уточниха от холдинга.
В случай на изчерпване на определеното количество акции - 105 000 броя, процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. Ако в определения срок не се изкупи максималния брой акции, съветът на директорите на "Стара планина холд" АД може да го удължи при съответно прилагане на условията в обявената процедура.
Мениджърите на холдинга са избрали "Интернешънъл асет банк" АД за лицензиран инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването на собствени акции.

При борсовата търговия на 3 септември книжата на "Стара планина холд" затвориха сесията при 5.05 лева за един брой.

За да изкупи този брой книжа на компанията ще са необходими 525 хил. лева. Счетоводният отчет на "Стара планина холд" в края на полугодието показва наличието на 1.54 млн. лева парични средства. Така че няма да има проблем с разплащането с участващите в процедурата акционери.

Към края на юни "Стара планина холд" АД притежава 221 265 броя собствени акции, представляващи 1.05 % от капитала на фирмата.

Най-големите акционери в холдинговото дружество са Potbul Invest Foundation, който контролира 22.17% от капитала, “Гарант 5” ООД - с дял от 12.36%, и ЗУПФ "Алианц България" АД - с 6.88% от книжата с право на глас. Останалите акции се притежание на по-малки инвеститори.

"Стара планина холд" АД като дружество от холдингов тип не извършва самостоятелна търговска дейност. То е насочило своята дейност приоритетно в мениджмънт на дъщерните и асоциираните предприятия. Печалбата на холдинга през първото полугодие достигна 6.68 млн. лева, като е с 9.13% по-висока от същия период на миналата година. Съществен ефект върху финансовото състояние на компанията майка оказва пряката зависимост от финансовото състояние на дъщерните и асоциираните предприятия, чиято дейност е предимно експортно ориентирана - основно към страните от Европейския съюз.

Общите събрания на акционерите на най-големите предприятия от групата на "Стара планина холд" разпределиха част от своята печалба за 2018 година под формата на паричен дивидент. Общият размер, който ще  постъпи в компанията майка е в размер на 7.12 млн. лева.

Общото събрание на притежателите на акции на "Стара планина холд" АД, проведено на 16 май, реши част от чистата печалба за миналата година в размер на 5 042 746.60 лева да се изплати на акционерите. Остатъкът пък ще остане като неразпределена печалба на холдинговото дружество. Изплащането на дивидента започна от 10 юли. Той е най-голям в историята на компанията. Общата сума на разпределения дивидент за акционерите на "Стара планина холд" от създаването й досега е над 26 млн. лева, съобщиха от компанията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във