Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Стара планина холд" продължава да изкупува собствени акции

Съветът на директорите продължава срока на обявената на 4 септември процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на "Стара планина холд" АД, съобщиха от бившия приватизационен фонд. Акционерите ще могат да се възползват от офертата до 30 ноември.

Всички останали параметри по процедурата се запазват. Холдингът изкупува обратно до 0.5% от капитала си или до 105 000 акции. Минималната и максималната цена съвпадат - по 5 лева за един брой. В случай че дружеството изкупи всичките 105 000 броя, процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. Ако в определения срок това не се случи, съветът на директорите на "Стара планина холд" АД може по своя преценка да удължи срока.

"Интернешънъл Асет Банк" АД ще е лицензираният инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването на този пакет акции.

При борсовата търговия на 31 октомври книжата на "Стара планина холд" затвориха сесията при 5.15 лева за един брой.

За да изкупи обявения брой книжа, на компанията ще са необходими 525 хил. лева. Счетоводният отчет на "Стара планина холд" в края на деветмесечието показва наличието на 1.99 млн. лева парични средства. Така че няма да има проблем с разплащането с участващите в процедурата акционери.

Към края на септември "Стара планина холд" АД притежава 121 265 броя собствени акции (или 0.58% от капитала), а дъщерното му дружество "СПХ ИНвест" АД държи още 50 000 акции от капитала на "Стара планина холд" АД. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон върху изброените общо 171 265 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас.

По данни от "Централен депозитар" АД към края на юни "Стара планина холд" АД има 22 292 акционери, от които 66 са фирми. Индивидуални инвеститори притежават 38.6% от капитала на дружеството, а фирми, контролират 61.4% от книжата с право на глас. От тях 18% са пенсионни фондове, а 22.3% са чуждестранните инвеститори.
Най-големите акционери в холдинговото дружество са Potbul Invest Foundation, който контролира 22.17% от капитала, “Гарант 5” ООД - с дял от 12.36%, и ЗУПФ "Алианц България" АД - с 6.88% от книжата с право на глас. Останалите акции се притежание на по-малки инвеститори. Свободно търгуемите акции са 58.6% от капитала.

"Стара планина холд" АД като дружество от холдингов тип не извършва самостоятелна търговска дейност. То е насочило своята дейност приоритетно в мениджмънт на дъщерните и асоциираните предприятия. Съществен ефект върху финансовото състояние на компанията майка оказва пряката зависимост от финансовото състояние на дъщерните и асоциираните предприятия, чиято дейност е предимно експортно ориентирана - основно към страните от Европейския съюз.

"Първите сигнали за рецесия в Западна Европа доведоха до песимизъм в бизнес настроенията на нашите основни партньори, в резултат на което през третото тримесечие и особено през четвъртото тримесечие на 2019 очакваме сериозен спад в продажбите." Това пише в публичното уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на тази година, представено в Комисията за финансов надзор.  Очакванията са консолидираните продажби в периода между юли и септември да отбележат спад от 8.3%, а през последната четвърт на тази година прогнозата е спадът да достигне 17.9% на годишна база.

Продажбите през второто полугодие вероятно няма да надминат 100 млн. лева, а това очертава спад от около 15%, което ще доведе до годишен спад на нетните приходи от продажби от порядъка на 9 на сто.

При очакваното слабо четвърто тримесечие, мениджърите на "Стара планина холд" предвиждат финансовият резултат на групата за тази година да отбележи спад с 18 на сто. Възможно е това да се отрази на бъдещите постъпления от дивиденти в дружеството майка. "Очакваме тази тенденция да продължи и през следващата година. По-конкретни параметри ще бъдат публикувани в средата на декември след приемане на бизнес плановете на предприятията от групата", уточняват от холдинговата компания.

На 24 октомври е проведено съвещание с мениджмънта на предприятията от групата на "Стара планина холд", на което са дискутирани сигналите и заплахите от настъпващата криза и са обсъдени мерки за намаляване на рисковете, произтичащи от нея.

Facebook logo
Бъдете с нас и във