Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Стара планина холд" прекратява обратното изкупуване на собствени акции

"Стара планина холд" АД изкупи 105 000 (сто и пет хиляди) броя собствени акции, представляващи 0.5% от капитала на дружеството, съобщиха от бившия приватизационен фонд. Сделката е станала на 7 ноември. Обявената процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на "Стара планина холд" АД се прекратява като успешно приключила, уточниха от компанията.

През вчерашния ден са сключени сделки със 150 270 броя акции на холдинговата компания, като котировките са били между 5 и 5.20 лева за един брой.

В края на октомври съветът на директорите продължи срока на обявената на 4 септември процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на "Стара планина холд" АД, като притежателите на такива книжа имаха възможност да се възползват от офертата до 30 ноември.

Всички останали параметри по процедурата бяха запазени. Холдингът обяви, че изкупува обратно до 0.5% от капитала си или до 105 000 акции. Минималната и максималната цена съвпадаха - по 5 лева за един брой. Още тогава беше заложено условието, че акот дружеството изкупи всичките тези книжа, процедурата по обратното изкупуване се се прекрати като успешно приключила.

"Интернешънъл Асет Банк" АД бе лицензираният инвестиционен посредник, който помогна за изкупуването на този пакет акции.

Към края на септември "Стара планина холд" АД притежаваше 121 265 броя собствени акции (или 0.58% от капитала), а дъщерното му дружество "СПХ ИНвест" АД държи още 50 000 акции от капитала на "Стара планина холд" АД. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон върху изброените общо 171 265 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас.

Капиталът на "Стара планина холд" АД е 21 000 000 лева, разпределен в същия брой поименни безналични акции с право на глас и номинал един лев. Няма акции със специални права.
По данни от "Централен депозитар" АД, към клая на юни холдинговата компания има 22 292 акционери, от които 66 са фирми. Индивидуални инвеститори притежават 38.6% от капитала на дружеството, а фирмите - 61.4%, като 18% от тези книжа владеят пенсионни фондове. Общо 22.3% от капитала е собственост на чуждестранни инвеститори.
Най-големите акционери са: Potbul Invest Foundation - с дял от 22.17%, "Гарант-5" ООД -  с 12.36%, и ЗУПФ "Алианц България" - 6.88 процента. Свободно търгуеми акции на БФБ са 58.6% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във