Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Срив на руските валутни запаси

Ва­лут­ни­те ре­зер­ви на Ру­сия са се сма­ли­ли със 7.9 млрд. щ. до­ла­ра - най-го­ле­ми­ят спад за пос­лед­ни­те по­ве­че от пет ме­се­ца. При­чи­на са про­даж­би­те на зе­ле­ни па­ри от “Банк Рос­сии”, ко­и­то тряб­ва да спрат ряз­ка­та обез­цен­ка на руб­ла­та. Стой­ност­та на рус­ки­те ва­лут­ни за­па­си, ко­и­то са вто­ри по раз­мер след швей­цар­с­ки­те, са на­ма­ле­ли за де­ве­та по­ред­на сед­ми­ца и към 17 ок­том­в­ри са би­ли 443.8 млрд. щ. до­ла­ра, со­чи офи­ци­ал­на­та ста­тис­ти­ка на Рус­ка­та цен­т­рал­на бан­ка.

Ре­зер­ви­те от чуж­дес­т­ран­на ва­лу­та и зла­то на “Банк Рос­сии” са се сто­пи­ли с око­ло 13% от на­ча­ло­то на го­ди­на­та за­ра­ди ва­лут­ни­те ин­тер­вен­ции, ко­и­то тряб­ва да ог­ра­ни­чат спа­да на руб­ла­та. Той пък про­во­ки­ра скок на ин­ф­ла­ци­я­та. Тру­со­ве­те про­из­ти­чат от сан­к­ци­и­те на За­па­да за­ра­ди на­ме­са­та на Мос­к­ва в ук­ра­ин­с­ки­те де­ла. Пос­лед­ва от­лив на ка­пи­та­ли. Свой при­нос да­де и сри­вът на це­ни­те на неф­та - ос­нов­ния ек­с­пор­тен из­точ­ник на при­хо­ди в рус­ко­то сто­пан­с­т­во.

През пос­лед­ни­те три ме­се­ца руб­ла­та се е обез­це­ни­ла с по­ве­че от 16% към щат­с­кия до­лар и е би­ла най-гу­бе­ща­та ва­лу­та в све­то­вен ма­щаб през то­зи пе­ри­од, по дан­ни на аген­ция “Блум­бърг”. В сут­реш­ни­те ча­со­ве на 24 ок­том­в­ри рус­ка­та па­рич­на еди­ни­ца се раз­ме­ня­ше сре­щу поч­ти 42 руб­ли за 1 щ. до­лар.

“Банк Рос­сии” пла­ни­ра да пус­не руб­ла­та да пла­ва сво­бод­но от на­ча­ло­то на 2015-а и да пре­ми­не към оп­ре­де­ля­не­то на це­ле­ви ин­ф­ла­ци­он­ни рав­ни­ща.

Facebook logo
Бъдете с нас и във