Банкеръ Daily

Пари и пазари

Спад в приходите и повече разходи свиха печалбата на БФБ

Нетният финансов резултат, реализиран от "Българска фондова борса" АД в края на четвъртото тримесечие на миналата година, е положителен и е в размер на 403 хил. лв., четем в счетоводния отчет на дружеството. А той пък е следствие от главно от нарасналите финансови приходи, ръст на разходите и намаляващи оперативни приходи. Преди година нетната печалба на борсовия оператор е била по-висока (415 хил. лева). 

Приходите от договори с клиенти на БФБ отбелязват спад спрямо същия период на 2018 г. от 8.8% или 166 хил. лева. Това се дължи главно на намаление в приходите от комисиони за сделки на борсата с с около една трета, ръст на таксите за информационно обслужване (със 7.09%) и спад на таксите за промяна на параметри на емисии. В периода между октомври и декември борсата има и приходи от такси за докладване като Одобрен механизъм за публикуване.

През четвъртото тримесечие на миналата година имаше пет нови емисии финансови инструменти, допуснати до търговия: една облигационна емисия и четири емисии права. В същото време обаче бе прекратена регистрацията на шестнадесет емисии, от които десет емисии акции, две облигационни емисии и четири емисии права. През отчетното тримесечие седем дружества увеличиха капитала си, две от тях - със собствени средства.

В резултат на ръст в постъпленията от дивиденти и от продажба на финансови активи, финансовите приходи на БФБ са нараснали от 1.37 млн. лв. до 1.79 милиона. По останалите приходни пера има незначително в абсолютна стойност движение.

Към края на декември оперативната загуба на борсовия оператор е на стойност 1.41 млн. лева. Загубата от оперативна дейност бе вследствие на слаб спад на приходите от основната дейност, съпроводен с ръст в разходите за външни услуги, свързан с внедряването на търговската система Т7 и системата за надзор върху търговията и ръст в разходите за амортизации.

Разходите нарастват с 9.3% спрямо края на 2018 година, което се дължи основно на нарастване на разходи за външни услуги и ръст на харчовете за персонал - със 76 хил. лева. Другите разходи за дейността са спаднали с 21 хил. лева. Промяната в останалите разходни пера бе незначителна.

Текущите активи на БФБ са намалели с над една трета в резултат на спад от 554 хил. лева в стойността на позицията "Други вземания и предплатени разходи" и намаление на "Парични средства и парични еквиваленти". Към края на четвъртото тримесечие на миналата година, както и в края на 2018-а, БФБ няма срочни депозити в банки.

При текущите задължения също отбелязваме спад (с 46.05%), а нетекущите - са нараснали. Свиването на размера на текущите задължения се дължи предимно на намаляването на задължения към доставчици и други кредитори.

Търговията със собствени акции на "Българска фондова борса" АД в последната четвърт на годината бе с по-висока активност, отколкото през третото тримесечие. Цената в края на периода се понижи спрямо тази в началото от 5.15 лева за акция при затваряне на 30 септември до 4.84 лева за акция в последната сделка на 30 декември. 

Пазарната капитализация на "Българска фондова борса" АД достигна 27 904 536 796 лева в края на четвъртото тримесечие на миналата година, което представлява спад от 0.27% в сравнение със стойността от 27 981 146 539 лв. в края на третото тримесечие.

През четвъртото тримесечие бе прекратено членството на един инвестиционен посредник. Така броят членове на борсата се промени от 49 на 48.

На 25 октомври миналата година, след одобрение от КФН, в Търговския регистър беше вписана промяна в състава на съвета на директорите на "БФБ-София". Общото събрание на акционерите, проведено месец по-рано, освободи като член на борда Иван Такев и избра на негово място до края на текущия мандат Маню Моравенов. на сове заседание съветът на директорите го избра за изпълнителен директор на борсата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във