Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Софарма" няма да плати дивидент за 2020 г.

"Софарма" АД няма да плати дивидент от печалбата си за миналата година. Това е решението на общото събрание на фармацевтичната компания. 

Прието е предложението на съвета на директорите за разпределяне на положителния финансов резултат, който е в размер на 28 664 862 лева. Десет процента, или 2 866 486 лева остават за задължителен резерв. Други 5 031 455.92 лева са за авансово изплатен дивидент за полугодието на 2020 година. Остатъкът от печалбата за миналата година, в размер на 20 766 920 лева и неразпределената печалба от минали години от 218 107 лева ще попълнят допълнителните резерви на дружеството.

Да не се разпределя дивидент на акционерите, реши общото събрание.
След приемането на доклада за дейността на дружеството и годишните финансови отчети за 2020 г. (индивидуален и консолидиран) акционерите освободиха  членовете на борда от отговорност за дейността им през миналата година.
Освободени са от длъжност членовете на съвета на директорите поради изтичане на мандата им. И заедно с това общото събрание е избрало в борда с петгодишен мандат: Огнян Донев, Весела Стоева, Александър Чаушев, Иван Бадински, Бисера Лазарова. Определен е и размерът на възнагражденията на членовете на мениджърите и на изпълнителния директор за 2021 година. 
Общото събрание е определило и процент от реализираната през 2020 г. печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството.
Акционерите на "Софарма" АД да одобрили и са овластили представляващия дружеството за сключването на Рамков договор за покупко-продажба на електрическа енергия между фирмата, като купувач, и "Енергоинвестмънт" АД, като продавач, по силата на който "Софарма" АД ще закупува електрическа енергия от продавача за период от три години.

 

И дъщерното дружество "Софарма трейдинг" АД няма да плати дивидент

Общото събрание е решило да не се разпределя дивидент за 2020 година. От нетния финансов резултат, в размер на 23 171 620 лв., се разделят 10% във фонд "Резервен", а  20 854 458 лв. се отнасят във фонд "Допълнителен резерв" на дружеството.
Членовете на съвета на директорите са освободени от отговорност. А на изпълнителния директор на дружеството ще бъде изплатено еднократно възнаграждение в размер на 1% от нетната печалба за 2020 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във