Банкеръ Daily

Пари и пазари

„Слънце Стара Загора Табак” вдига капитала до 12 млн. лева

Това ще може да става чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции, включително в резултат на конвертиране на издадени от дружеството конвертируеми облигации.

„Слънце Стара Загора Табак” АД, което e специализирано в обработката на тютюн и производството на тютюневи изделия, планира да увеличи капитала си.

Акционерите на дружеството гласуваха промени в устава. Те позволяват в  срок до пет години от регистриране на това изменение в устава в търговския регистър, съветът на директорите да може да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на дружеството (наведнъж или на части) до достигане на общ номинален размер от 12 000 000 лева. Това ще може да става чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции, включително в резултат на конвертиране на издадени от дружеството конвертируеми облигации. Срокът по тази процедура започва да тече от вписването на овластяването в Търговския регистър.

Към края на юни капиталът на цигарената фабрика е в размер на 2 828 000 лева, разпределен в същия брой акции с номинална стойност от един лев. „Сила холдинг“ АД е най-големият акционер с дял от 77.65%, а УПФ „ЦКБ - Сила“ е с 6.80 процента. Други фирми притежават 14.50%, а индивидуални инвеститори държат 1.05 на сто.

С друга промяна в устава се предвижда в следващите пет години от регистриране на това изменение в устава в търговския регистър, съветът на директорите ще може да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер до 40 000 000 лева, включително при условията на публично предлагане. В решението си мениджърите ще могат да определят вида на дълговите книжа, параметрите на облигационния заем, реда и условията за издаването им.

През второто тримесечие „Слънце Стара Загора – Табак“ няма реализирани продажби. Финансовият резултат е загуба от 549 хил. лева.

Значим фактор и през тази година за дейността на "Слънце Стара Загора Табак" АД остава разпространението на коронавируса. Предприятието е с неритмичен цикъл на производство и работен процес, има спад в производството и доставките на суровини и стоки, както и пълната непредвидимост на пътищата на превозвачите, които не знаят и кой момент и къде може да имат забавяне. А "Слънце Стара Загора Табак" разчита на чуждестранни доставки от ЕС и трети страни за основни материали - тютюни и спомагателни материали - соуси, аромати, цигарена хартия и други (заради затворени граници, ограничени превози, затворени пристанища или масово въздържане на хората от пътуванията).

Търговската политика през тази година е напълно съобразена с пазарните условия и се търси стабилизиране и налагане на позициите на вътрешния пазар и ръст на продажбите на цигари за износ. Пряко влияние върху условията, в които работи дружеството,  е силно конкурентната среда на вътрешния пазар, нерегламентираната търговия на черния пазар на контрабандни цигари, висока акцизна ставка на тютюневите изделия, законодателните промени, които въвеждат по-стриктни регулации, увеличение на цените на суровини и материали.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във