Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Слаб оборот обърка индексите

Тра­ди­ци­он­но през пос­лед­на­та сед­ми­ца на ок­том­в­ри вни­ма­ни­е­то на ин­вес­ти­то­ри­те пад­на вър­ху пуб­лич­ни­те дру­жес­т­ва, ко­и­то по нор­ма­тив в то­зи пе­ри­од раз­к­ри­ват фи­нан­со­ви­те си от­че­ти за тре­то­то три­ме­се­чие на го­ди­на­та. Ка­то ця­ло сче­то­вод­ни­те ре­зул­та­ти бя­ха про­ти­во­ре­чи­ви, но го­ле­ми из­не­на­ди от тях лип­с­ва­ха.

Уме­ре­но оп­ти­мис­тич­ни дан­ни про­дъл­жи да пуб­ли­ку­ва “Ад­ванс Те­ра­фонд АД­СИЦ. Пе­чал­ба­та на дру­жес­т­во­то, ин­вес­ти­ра­що ак­ти­ви­те си в зе­ме­дел­с­ка зе­мя, за де­вет­ме­се­чи­е­то се уве­ли­ча­ва с 24% до 12.06 млн. лв. на го­диш­на ба­за. До края на сеп­тем­в­ри са про­да­де­ни 30 131 дка зе­мя при сред­на це­на от 1 146 лв./де­кар. В срав­не­ние със съ­щия пе­ри­од на ми­на­ла­та го­ди­на ре­а­ли­зи­ра­ни­те про­даж­би поч­ти се уд­во­я­ват (ка­то стой­ност). Съ­щев­ре­мен­но от от­че­та ста­ва яс­но, че от на­ча­ло­то на го­ди­на­та до 30 сеп­тем­в­ри са за­ку­пе­ни 15 645 дка при сред­ни по­куп­ни це­ни в ди­а­па­зо­на меж­ду 700 и 800 лв. на де­кар. Ин­вес­ти­то­ри­те при­е­ха ра­душ­но дан­ни­те и ка­пи­та­ли­за­ци­я­та на “Ад­ванс Те­ра­фонд” “на­бъб­на” с око­ло 3% до 2.475 лв. за дял.

Да­леч не­тол­ко­ва по­ло­жи­тел­ни не­кон­со­ли­ди­ра­ни дан­ни за тре­то­то три­ме­се­чие из­не­се к.к. “Ал­бе­на”. “Чер­но­мор­с­ка­та пер­ла” от­че­те по­ни­же­ние на при­хо­ди­те от про­даж­би през ак­тив­ния за ку­рор­та ле­тен пе­ри­од с 10% до 57.26 млн. лв. и рес­пек­тив­но 21% го­ди­шен спад на нет­на­та пе­чал­ба. Въп­ре­ки не­о­со­бе­но прив­ле­ка­тел­ни­те дан­ни тър­го­ви­я­та на “БФБ-Со­фия” не под­с­каз­ва­ше за на­ли­чие на из­не­на­да­ни ин­вес­ти­то­ри, т.е. вло­ша­ва­не­то, из­г­леж­да, бе­ше кал­ку­ли­ра­но в це­на­та на ак­ци­и­те.

Меж­ду най-пос­къп­ва­щи­те “си­ни чи­по­ве” бе­ше Пър­ва ин­вес­ти­ци­он­на бан­ка (ПИБ) (на сед­мич­на ба­за). Ак­ци­и­те на “тре­зо­ра” от­бе­ля­за­ха си­лен ръст от над 8% до ни­ва­та око­ло 2.70 лв. за дял. От не­кон­со­ли­ди­ра­ния фи­нан­сов от­чет на бан­ко­ва­та ин­с­ти­ту­ция не “бли­ка­ше” оп­ти­ми­зъм, но яв­но очак­ва­ни­я­та на ин­вес­ти­то­ри­те са би­ли още по-пе­си­мис­тич­ни. За тре­то­то три­ме­се­чие на го­ди­на­та ба­лан­со­во­то чис­ло на ПИБ на­ма­ля­ва с бли­зо 437 млн. лв. до 8.4 млрд. лв., ка­то съ­щев­ре­мен­но раз­хо­ди­те за обез­цен­ки към края на сеп­тем­в­ри ска­чат драс­тич­но от 47.6 млн. лв. в края на юни и 41.5 млн. лв. за де­вет­ме­се­чи­е­то на 2013-а до 86 млн. лв. се­га. В ре­зул­тат най-ве­че на то­ва нет­на­та не­кон­со­ли­ди­ра­на пе­чал­ба на тре­та­та по го­ле­ми­на бан­ка в Бъл­га­рия е мал­ко над 24 млн. лв. в срав­не­ние с 22.3 млн. лв. три ме­се­ца по-ра­но.

Спад на при­хо­ди­те и на пе­чал­ба­та към края на сеп­тем­в­ри в срав­не­ние с пред­на­та го­ди­на се наб­лю­да­ва и при “Со­фар­ма”. Фар­ма­цев­тич­ни­ят кон­церн ре­а­ли­зи­ра с 5% по-нис­ки про­даж­би за де­вет­ме­се­чи­е­то до 150 млн. ле­ва. Спад има и при раз­хо­ди­те по дей­ност­та и в край­на смет­ка нет­ни­ят фи­нан­сов ре­зул­тат на фир­ма­та ос­та­ва поч­ти не­за­сег­нат - до 30.6 млн. лв. при 31.7 млн. лв. към края на сеп­тем­в­ри ми­на­ла­та го­ди­на. На бор­са­та ак­ци­и­те на “си­ния чип” пос­къп­на­ха с 1.5% не­пос­ред­с­т­ве­но до “клю­чо­ви­те” за тях 4 лв. за дял.

Ос­та­ват бро­е­ни дни до края на ок­том­в­ри, пре­ди да ста­не яс­на съд­ба­та на Кор­по­ра­тив­на тър­гов­с­ка бан­ка (КТБ), чи­и­то кни­жа ве­че ня­кол­ко ме­се­ца са спре­ни от тър­го­вия, а в пуб­лич­но­то прос­т­ран­с­т­во по по­вод на фи­нан­со­ва­та ин­с­ти­ту­ция се “из­с­т­рел­ват” въз­г­ла­си от меж­ду “Осан­на!” и “Раз­п­ни го!”. Към то­ва тряб­ва да при­ба­вим не­си­гур­ност­та око­ло пред­с­то­я­що­то но­во уп­рав­ле­ние, ко­е­то съ­що до­ба­вя го­ля­ма до­за “нер­в­ност” на “БФБ-Со­фия”. На ин­вес­ти­то­ри­те им ос­та­ва на­деж­да­та ско­ро мес­т­ни­те фак­то­ри, вло­ша­ва­щи биз­нес сре­да­та ,да от­пад­нат и да не те­жат на бъл­гар­с­кия ка­пи­та­лов па­зар ка­то пре­ко­мер­на над­бав­ка “риск”.

Кирил Иванов, инвестиционен консултант

Facebook logo
Бъдете с нас и във