Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Сирма груп холдинг" увеличава капитала с цел нови придобивания

Мениджърите на "Сирма груп холдинг" очаква във фирмената каса да влязат 20 млн. евро от увеличението на капитала, като средствата ще се използват за повишаване на конкурентоспособността на продуктите на компанията, за подобряване на маркетинговата ефективност, както и за придобивания на други фирми.

Това може да се случи след публичното предлагане на 39 573 679 нови акции с право на един глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една от тях. Най-нетърпеливите можеха да си купят права за участие в процедурата още на 7 декември.

Книжата се издават с цел увеличаване на капитала на технологичната компания от 59 360 518 лв. до 98 934 197 лева. Решението за това бе взето от съвета на директорите й на 2 май и се осъществява след потвърждение на проспект за публично предлагане на акции от Комисията за финансов надзор.
Капиталът на "Сирма груп холдинг" ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 19 786 839 броя акции. При положение че инвеститорите запишат увеличението на капитала на 100%, то това ще е най-голямото набиране на средства на Българска фондова борса за настоящата година, от което компанията ще набере 39.5 млн. лева. 

Срещу всяка една притежавана в момента акция от капитала на фирмата се издава едно право, а срещу 1.5 права, акционер или трето лице, придобило права, имат възможност да запишат по една нова акции от новоиздадената емисия с емисионна стойност 1 лева.

Всеки инвеститор може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права разделен на 1.5, като при получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число.

Акционерите на "Сирма груп холдинг" придобиват правата безплатно. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса - София”АД пазар на права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от „Българска фондова борса -София” АД явен аукцион за неупражнените права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Общият размер на инвестициите, които мениджърите на "Сирма груп" смятат да направят в следващите пет години, е близо 32 млн. евро за развойна дейност и над 40 млн. евро за маркетинг и продажби. 

За увеличението на капитала компанията ще бъде подпомогната от инвестиционния посредник "Първа финансова брокерска къща".

Листването на чуждестранна фондова борса остава ключов елемент от стратегията на компанията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във