Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СИНИТЕ ЧИПОВЕ СВИХА ПЕЧАЛБАТА СИ ДО 216 МЛН. ЛЕВА

Общата печалба на компаниите от борсовия индекс SOFIX намаля през първото полугодие на 2008 г. до 216.151 млн. лв., след като за същия период на миналата година бе 264.298 млн. лв., и то при положение че той се базираше само на резултатите на 16 дружества. Като цяло компаниите подобряват приходите си от дейността си, но в същото време пък разходите им през тази година бяха по-големи. Кризата на световните пазари, предизвикана от скока в цените на петрола, на енергоносителите и на повечето суровини, даде своето отражение и върху българските дружества. Още повече че голяма част от тези, включени в показателя, работят предимно за външните пазари. Отрасловият разрез на SOFIX показва, че с най-много представители - четири, са банковите институции, а с по две компании са представени химията, електротехниката и холдинговите дружества. Фармацевтиката, търговията с горива, застраховането, туризмът, машиностроенето, металургията, строителството, добивната промишленост и дружествата със специална инвестиционна цел също присъстват, но само с по един представител.
Дванадесет от сините чипове показват по-добри финансови резултати през първите шест месеца на тази година спрямо полугодието на 2007 година. Най-силно през анализирания период се представи
холдинговото дружество Химимпорт АД
То реализира нетна неконсолидирана печалба от 43.346 млн. лв. спрямо 41.307 млн. лв. за съответния период на миналата година. Нетните приходи от продажби възлизат на 3.883 млн. лв., а с най-голям принос за добрия резултат са положителните разлики от операции с финансови активи и инструменти, които за полугодието са 36.121 млн. лева. Те са формирани от продажбата на 23.08% от капитала на ЦКБ Риъл Естейт фонд АДСИЦ и на 23.08% от капитала на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ, като печалбата от тях е над 1500 процента. Приходите от лихви добавят още 10.582 млн. лв. и така финансовите постъпления формират 92.5% от всички приходи през полугодието на 2008-а.
Седем дружества от SOFIX влошиха резултатите си
през първото полугодие на тази година. Финансовият резултат на застрахователя Евро инс АД за второ тримесечие на 2008 г. е печалба от 340 хил. лв., но тя е със 7.55 пъти по-ниска спрямо реализираните 2.5 млн. лв. в края на юни 2007-а. Значителното намаление на положителния резултат се дължи на заделения резерв от 1.9 млн. лв. за предстоящи плащания по застраховка Гражданска отговорност за автомобилисти, както и на отрицателния резултат от преоценки на инвестиции на стойност от 1.1 млн. лева.
Производителят на олово и цинк ОЦК също намали - със 7.46 пъти - нетната си печалба и в края на юни тя е само 1.918 млн. лв. спрямо 14.310 млн. лв. година по-рано. Приходите на компанията за анализирания период са 84.424 млн. лв., като те се формират от нетните постъпления от продажби (80.305 млн. лв.) и от финансови приходи - 4.119 млн. лева. В сравнение със същия период на 2007-а, нетните приходи от продажби на завода са намалени с 41.385 млн. лв., което е следствие на по-ниската цена на металите.
ОЦК изнася над 85% от своята продукция и е силно влиянието и на валутния риск, тъй като фирмата реализира приходи и извършва разходи както в евро, така и в долари. За отчетния период резултатът от изменението на валутните курсове е положителен за дейността на дружеството.

Официалното изчисляване на индекса SOFIX започна от 23 октомври 2000 г., като това става в реално време след всяка сключена сделка с акции на дружествата, включени в него. Според правилата на фондовата борса в показателя влизат най-ликвидните емисии, търгувани на регулирания пазар, които в момента са деветнайсет.
Стойността на официалния борсов индекс SOFIX от началото на 2008 г. устремно слизаше надолу. Започвайки от 1737.42 пункта през януари, той достигна на борсовата сесия на 30 юни нивото от 1153.90 пункта. За сравнение, в края на юни 2007-а (29 юни) показателят отмерваше интереса към сините чипове на 1411.61 пункта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във