Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Шанс и за дребните акционери на БТК

Новият мажоритарен собственик на Българска телекомуникационна компания АД - Вива Телеком България ЕАД, е изготвил търгово предложение за изкупуване на акциите на останалите акционери в телекома. То е с дата 23 ноември, показва становището на управителния съвет на БТК, огласено на 29 ноември. Не става ясно обаче колко акции иска да изкупи мениджмънтът й и на каква цена.


Според последната публична информация (от 12 ноември) Вива Телеком България държи общо 271 423 451 акции от капитала на БТК, или приблизително 93.99%, след като бяха получени съответните одобрения от Еврокомисията и от другите регулаторни органи. Бившият собственик на този пакет е НЕФ Телеком България ООД.


Прехвърлянето на акциите стана факт след одобрението на цялостната схема за преструктурирането на Групата на БТК. В резултат на това свързаните с Внешторгбанк (VTB Capital) и с Корпоративна търговска банка АД фирми придобиват мажоритарния дял в преструктурираната група. В резултат на сделката общият дълг на групата намаля от около 1.7 млрд. до 588 млн. евро. Това стана посредством изплащане на дълга, преобразуване в акции и отписване на останалата част от него.


Капиталът на БТК е разделен на 288 764 839 обикновени поименни безналични акции. Всяка от тях дава право на участие и един глас в общото събрание на дружеството и една привилегирована акция от втори клас, даваща право на участие и един глас в общото събрание на дружеството. Простата сметка показва, че извън портфейла на мажоритарния собственик има още 17 341 388 книжа (6%).


Не се предвижда промяна в дейността на БТК, нито на седалището и на адреса й на управление (в София). Намеренията на мажоритарния акционер са да развие компанията и да подобри качеството на предлаганите телекомуникационни услуги и мрежата, твърдят мениджърите.


Според членовете на управителния съвет на БТК финансовите възможности и компетентността, както и големият практически опит на кадрите във фирмата са предпоставка за осъществяването на инвестиционните стратегии на телекома.


Управителният съвет оценява търговото предложение като справедливо към акционерите, до които е адресирано. Нито един от мениджърите не притежава акции от Българска телекомуникационна компания АД.


В последната борсова сесия на БФБ-София на 29 ноември бяха изтъргувани 15 700 акции на БТК при средна цена от 2.8 лв. за един брой.


nbsp;


Според мениджърите навлизането на сериозен стратегически инвеститор няма да промени заетостта в телекома.

Facebook logo
Бъдете с нас и във