Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Само 19 млн. лв. взе държавата от приватизация

Отчетът за дейността на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за изминалата година отново изпревари изготвянето на план-програмата за новата година. През 2016 г. от приватизационни сделки, от платени неустойки, от лихви и разсрочената част от цената по приватизационни сделки, подлежащи на контрол, са събрани общо 19.56 млн. лв., в това число 86 460 лв. в непарични платежни средства (компенсаторни инструменти). Те са дошли от предложените 67 обекта (акции/дялове, имоти - частна държавна собственост, като миноритарни пакети). Сделки са сключени само за 24 от тях. Това показват числата в доклада на Агенцията за приватизация за 2016-а. Това не е много в сравнение с  очакваните постъпления, заложени в програмата за дейността - там става дума за 83 360 000 лева. Служителите на  агенцията обаче правят уговорката, че тази сума е била постижима при продажбата на дружествата от преференциалния списък на ведомството. Това обаче не се случи - най-вече заради необмислени и несъгласувани решения на различните ведомства.

В плана за работа през 2016 г. като приоритетни сделки бяха определени приватизацията на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД и "Овча купел" ЕООД, София, както и продажби на държавното участие в капитала на "БФБ-София" АД и "Международен панаир - Пловдив" АД. Те обаче отново си останаха само проекти.

Причините  са различни. През юни миналата година компанията майка "Холдинг БДЖ" отмени решението си за раздържавяване на 100% от капитала на жп превозвача. С решение на министъра на икономиката чрез непарична вноска 100% от дяловете на "Овча купел" са внесени в капитала на "Държавна консолидационна компания" ЕАД. Впоследствие той е дал съгласие за продажбата на този пакет, но заедно с това е подготвяна и продажба на негови активи...

През миналата година агенцията възложи актуализация на правния  анализ, на приватизационната  оценка и информационния меморандум за продажба на 50.05% от капитала на "БФБ-София" АД на консорциум между адвокатско дружество "Вълчев и Борисов", "Бинком" ООД, София, и "Гиве консулт" ЕООД, София. По-късно борсата продаде свои имоти на депозитаря, което пък ще бъде отразено в следваща актуализация на тези разработки

В началото на 2016-а АП разполагаше с приети разработки на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум за продажба на 49.63% от капитала на "Международен панаир - Пловдив" АД. Действията по приватизация обаче бяха преустановени поради започнала процедура за трансформиране на държавното участие в капитала на дружеството в общинско. През юли Министерският съвет реши безвъзмездно да се прехвърлят дяловете на пловдивското дружество на община Пловдив и на община Варна. В крайна сметка нито  приватизацията, нито  предвиденото прехвърляне се случиха.
Хората от  агенцията сочат  редица неблагоприятни фактори, които са оказвали отрицателно въздействие върху постигането на целите в дейността по приватизация през 2016 година. Първият е  отпадане на дружества от план-програмата. С решение на Народното събрание в т.нар. забранителен списък бяха прехвърлени още три дружества от ресурса на АП, по които се работеше интензивно. Става въпрос за военните заводи "НИТИ" ЕАД, Казанлък, за  "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД, Сопот, и за търговеца  с оръжие "Кинтекс" ЕАД.

През 2016-а се е наложило закриване на процедурите за приватизация на три обекта поради оттегляне на предложенията за продажба от страна на упражняващите правaтa на собственост върху тях. В това число е и на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, след като съветът на директорите на "Холдинг БДЖ" ЕАД взе решение за отмяна на свои решения за приватизация на 100%  от капитала на жп превозвача.

С друго свое решение правителството преобразува собствеността от държавна в общинска в още едно дружество, като прехвърли безвъзмездно 46.40% от капитала на "Свободна зона-Пловдив" АД на община Пловдив.

Не може да се пропусне и липсата на инвеститорски интерес към предлаганите за продажба имоти - частна държавна собственост. Влошеното икономическо състояние на голяма част от дружествата, за които вече е приключила дългата процедура по обезщетяване на реституционните претенции, е основна причина за липсата на внимание към предлаганите миноритарни пакети от капитала на 21 дружества за продажба на проведените 37-и, 38-и и 39-и централизирани публични търгове.

Във връзка с §15 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за обществените поръчки дейности, свързани с предварителния етап на приватизационните процедури, са временно преустановени. Така ще е до получаване на указания от Агенцията за обществени поръчки по прилагане на ЗОП за възлагане на дейностите по подготовката на обектите за раздържавяване или съпътстващи сделки по продажба. И друга една промяна в законодателството повлия негативно върху продажбата на държавни активи. След отмяната на §8 от ПЗР на Закона за приватизация и следприватизационен контрол отпадна възможността за учредяване на законна ипотека или налагане на обезпечителни мерки върху имущество на приватизираното дружество и върху имущество на купувача. Това ограничи възможността на агенцията да реализира добра събираемост на начислените в полза на АП неустойки в случаите на констатирано неизпълнение на договорите от страна на купувачите.

За разлика от приходите, разходите са в границата на планираното и са  98.8%, или  са похарчени 3.252 млн. лева. Средствата са изразходени за: заплати и осигуровки на персонала; за консумативи; дължимите местни данъци и такси за имотите, дадени за управление на АП за 2016 г., и други. Изплатени са дължими разноски за възлагане на изготвянето на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум на дружества и имоти, подготвяни за продажба, държавни такси по изпълнителни дела и други.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във