Банкеръ Daily

Пари и пазари

С търгово предложение събират акциите на "Момина крепост"

Очаква се решението на КФН по търговото предложение за великотърновската фирма.

Акционерните размествания в "Момина крепост" АД - Велико Търново през март доведоха до това "Медицински консумативи" ООД - София да стане мажоритарен собственик. Компанията притежава 957 053 акции, представляващи 56.59 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на фирмата за  разработване, внедряване и производство на медицински изделия за еднократна употреба за хуманната и ветеринарната медицина, бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита, както и търговска дейност.

"Медицински консумативи" ООД  е сключило споразумение за обща политика по управление на „Момина крепост“ АД чрез съвместно упражняване на притежаваните права на глас със "Софарма" АД, което има 669 798 поименни, безналични акции или 39.61 на сто от капитала на дружеството от Велико Търново. 

В тази връзка "Медицински консумативи" ООД е отправило търгово предложение за изкупуване на всички останали акции на дружеството, а именно 64 333 обикновени, поименни, безналични с право на глас акции от капитала на „Момина крепост“ АД, които не притежава. Всички книжа на великотърновската фирма са от един клас и се търгуват се "Българска фондова борса" АД, Основен пазар, Сегмент Акции Standard.  

В акциите, които са обект на търговото предложение, не са включени книжата, притежавани от "Софарма" АД, с което предложителят е сключил споразумение за обща политика по управление на дружеството чрез съвместно упражняване на притежаваните права на глас. Управителите на "Медицински консумативи" ООД - не притежават пряко, непряко или чрез свързани лица акции в "Момина крепост" АД.

Предложителят предлага да закупи акциите на останалите акционери в дружеството по цена на една акция в размер на 3.16 лева. 

Срокът за приемане на търговото предложение е 28 дни от датата на публикуването му. Предложителят прави и уточнението, че може да удължи срока за приемане на офертата в рамките на максимално допустимия от закона срок от 70 дни от деня на публикуване на търговото предложение. Промяната се регистрира в КФН, без да подлежи на изрично одобрение от регулатора, и се публикува незабавно.

Предложителят ще финансира покупката на акциите от акционерите, приели предложението, със собствени средства в общ размер на 203 292 лева, които са налични по банкова сметка на фирмата в "УНИКРЕДИТ Булбанк" АД.

Търговият предложител не възнамерява да предприема действия по преобразуване или прекратяване на дружеството, както и да прехвърля контрола върху „Момина крепост“ АД върху трети лица, за период от три години след сключването на сделката.

Плановете на Търговия предложител включват запазване на статута на публично дружество на „Момина крепост“ АД и продължаване на търговията с негови акции на „Българска фондова борса“ АД.

Атанас Стоянов Гаров и Вълчин Стоянов Гаров притежават пряко 500 дружествени дяла по 1 лев всяки един или 50% от капитала на "Медицински консумативи" ООД. Те са и негови управители.  Предметът на дейност на фирмата е разработка, внедряване и производство на медицински изделия за хуманната и ветеринарната медицина, бластова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита.  В дружествения договор е записано още външнотърговска и вътрешнотърговска дейност; транспортна дейност в страната и чужбина; представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни фирми; друга дейност, незабранена от закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във