Банкеръ Weekly

Пари и пазари

С пари от акции раздвижват проекти

Инвеститорите търсят вече начини да обърнат тренда на "БФБ-София". Някои от новите проекти дават надежди за това.

В някои индустрии се забелязват сигнали за съживяване на пазара и предприемачите вече търсят нови възможности за разрастване и разширяване на дейността си. Не всяка фирма обаче разполага с необходимите й собствени пари. Високите, според бизнеса, лихви и изисквания за отпускане на заеми възпират българските компании да ползват заемни средства. Вместо това те използват други схеми, като например заобикаляне на банковото кредитиране с издаването на нови акции. Само през септември шест компании са заявили или използвали този начин за подкрепа на проектите си.

Увеличението на капитала на

"Булленд инвестмънтс" АДСИЦ

започна на 28 септември. Дружеството ще емитира 5 млн. обикновени акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лв. всяка една.

То е с регистриран капитал от 13 017 889 лв., разпределени в същия брой книжа. Към края на юни като свързани или контролирани лица "Евро-Финанс" АД, ЗД "Евроинс" , "Евроинс Румъния", "Евроинс - Здравно осигуряване" и "Евроинс Живот" ЕАД притежават общо 14% от капитала на фонда, който инвестира в недвижими имоти. ПОД "Бъдеще" пък държи 10.79% чрез неговите фондове, ПОК "Сългасие" е с 9.1%, други договорни фондове имат общо 17.58%, а Иво Петров Петров е собственик (пряко) на 10.46 процента.

Ако всички книжа от предлагането бъдат записани, то "Булленд инвестмънтс" ще набере максимално 5 млн. лв. от борсата. Иначе капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1.8 млн. нови акции.

Колкото до средствата от емисията, те ще се използват за частично погасяване на банков заем, отпуснат от "Уникредит Булбанк"  с падеж в края на 2019-а. Задължението по него към датата на проспекта е 7.596 млн. лв. главница и финансови разходи в размер на 1.023 млн. лева. Точно с намерението за намаляване на лихвената задлъжнялост, повишаване на печалбата и намаляване на пасивите е взето решението за увеличение на капитала до максималните 5 млн. лева.

"Булленд инвестмънтс" развива дейността си само на пазара на недвижими имоти в България. То е отчитало печалби в края на последните три години, разпределяло е дивидент и се стреми да запази тази тенденция и занапред. Очаква се пазарът на недвижими имоти у нас да се раздвижи през 2017-а и цените на наемите и на неземеделските земи да се покачат. Основната част от приходите на фирмата идват именно от рента или наеми.

В средата на септември Комисията за финансов надзор одобри проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа, които ще бъдат издадени от

"Рой Пропърти фънд" АДСИЦ

Предложението на мениджърите на дружеството за десетократно увеличение на капитала беше одобрено от общото събрание на акционерите му. Софийската компания, която инвестира в недвижими имоти, планира да издаде нови 5 546 250 обикновени акции. По този начин капиталът й ще скочи от 616 250 на 6 162 500 лева. Книжата са с номинал 1 лв., а емисионната им стойност е 3 лв. за брой. Което може да внесе близо 16.64 млн. лв. във фирмената каса. Увеличението ще е успешно, ако се запишат най-малко 1.25 млн. нови акции, отбелязват хората от фонда. На сегашните акционери ще бъде дадена възможността да запишат 9 нови акции.

През тази година "Рой Пропърти фънд" работи по инвестиционния проект "Вип Апарт хотел комплекс", който предвижда преустройство и реновация на съществуващия "Гранд хотел Драгалевци". И е много вероятно средствата от новите акции да се влеят в него.

Основен акционер в дружеството е "Си Консулт" ЕООД с дял от 65.19 процента. Негов собственик пък е изпълнителният директор на АДСИЦ-а Николай Атанасов.

От "Рой пропъртис фънд" отбелязват, че при необходимост биха се финансирали и чрез дългови ценни книжа, а може да използват и дългосрочни банкови кредити за купуване и въвеждане в експлоатация на други активи за секюритизация (недвижими имоти).

Друга фирма -

"Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД

задели 7 млн. лв. от нетната си печалба за 2015-а за увеличение на своя капитал. По този начин второто по размер на пазарната капитализация публично дружество ще използва 89.97% от положителния си финансов резултат за инвестиции. Поради това не беше разпределен и дивидент за акционерите. Така капиталът на производителя и търговец с лекарства нарасна от 49.6 млн. на 56.6 млн. лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинал от по 1 лв. всяка.

Дългосрочната стратегия на "Чайкафарма" е развитие на европейския пазар, като ориентацията й е към страните от Европейския съюз. През миналата година тя получи разрешения за употреба на някои нейни лекарства в Чехия, Полша, Румъния, Гърция, Португалия, Австрия и Косово. За 2016-а се очаква това да стане с още осем продукта. Фирмата възнамерява да разшири дейността си и в останалите държави на Балканския полуостров, както и в Украйна. Бизнес плановете включват и създаването на нови генерични лекарства. За целта "Чайкафарма" е създала и нова лаборатория.

Основният акционер в дружеството е Тихомир Каменов с 95.92%, проф. Тони Веков притежава 4%, а останалите 0.08% са собственост на 42 индивидуални инвеститори и една компания.

Мотивите за увеличаването на капитала са различни - необходимост от нови инвестиции, за да се разшири производството (като обем или с нови изделия), да се подобри имиджът, да се навлезе на нови пазари...

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във