Банкеръ Daily

Пари и пазари

С нови инвестиции фирмите подготвят бъдещето на своя бизнес

Месеците от началото на тази година са много трудни за всеки бизнес - свиха се продажби, намаля производството, затварят заводи, и в крайна сметка приходите бяха сведени от минимум. В тази ситуация някои от фирмите все пак търсят и възможностите в критична ситуация и акумулирайки пари от инвеститорите чрез облигации или нови акции подготвят бъдещето на своя бизнес - в същата посока или пък развитие на нов проект.

От "Велграф Асет Мениджмънт" АД - София, което се занимава с отдаване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти, дойде новината относно сключен облигационен заем в размер на 20 000 000 евро и издадена емисия от 20 000 обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с номинал 1000 евро всяка.

Падежът започва да тече от 21 юли 2020 г. Лихвени плащания на всеки шест месеца с начало от 21 януари 2021 г. до 21.7.2027 година. Средствата ще бъдат използвани съобразно инвестиционните намерения на дружеството за закупуване на инвестиционен имот с цел изграждане на логистичен център.

Мениджърите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД са насрочили общо събрание на акционерите за 31 юли. От материалите се вижда, че след обсъждането на докладите /индивидуален и консолидиран/ за дейността на дружеството и приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ за 2019 г., предложението е да не се разпределя като дивидент печалбата за миналата година, а да се отнесе във Фонд "Резервен". по този начин увеличават възможностите си за инвестиции.

Дружествата със специална инвестиционна цел са много активни тази година. "Елана Фонд за земеделска земя", което инвестира в покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им, също обяви планове за увеличаване на капитала.

Това ще стане чрез издаване на до 10 500 000 нови обикновени, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.01 лева. При успешно приключване на процедурата, капиталът на "Елана Фонд за земеделска земя" АДСИЦ ще бъде увеличен от 700 000 лв. на до 11 200 000 лева.
"Елана Трейдинг" АД ще бъде инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала. Възнаграждението му е с фиксиран размер от 5500 лева без ДДС.
Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 3 000 000 нови акции, в който случай увеличението ще бъде само със стойността на записаните нови акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал.
Всяка акция от новата емисия има номинална стойност 1 лев и емисионна стойност от 1.01 лева. Емисионната стойност е определена от съвета на директорите на дружеството на база нуждата от покриване на натрупаните загуби и възстановяването на собствения капитал на дружеството, както и при отчитане на бизнес потенциала на дружеството и перспективите му за генериране на бъдещи приходи и печалби.
Увеличението на капитала на дружеството ще стане с издаване на права. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право, а срещу едно право могат да бъдат записани 15 акции. Дружеството ще внесе проспект за одобрение пред Комисията за финансов надзор.

Комисията вече одобри проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от "Софарма имоти" АДСИЦ. Емисията е в размер до 535 392 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5.60 лева всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.

Тази емисия акции, в процес на емитиране, е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията. Книжата ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на "Софарма имоти" АДСИЦ съгласно решение от 17 юни на съвета на директорите на дружеството

В началото на юли КФН потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от "Опортюнити България Инвестмънт" АД.

Емисията е в размер на 3 400 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.45 лева всяка. Те ще бъдат издадени от "Опортюнити България Инвестмънт" АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 6.8 млн. лв. на 10.20 млн. лева.
Емисията акции, в процес на емитиране, е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от регулатора.

Основната дейност дружеството е свързана с инвестиции във финансови инструменти и тяхното управление. Източникът на приходи за фирмата са финансови приходи от операции с ценни книжа и финансови приходи от лихви. Преобладаващият дял от инвестициите на "Опортюнити България Инвестмънт" АД се състои от акции на търговски дружества (основно допуснати до търговия на пазар, организиран от "Българска фондова борса" АД) и дългови ценни книжа (облигации).

Капитала на дружеството в момента е в размер на 6 800 000 лева и е разпределен между различни договорни и пенсионни фондове.

Секторите, в които "Опортюнити България Инвестмънт” АД възнамерява да инвестира са: сектор недвижими имоти (инвестиции в офис помещения с цел отдаването им под наем, жилищни имоти и търговски площи и във финансови инструменти, емитирани от компании в сектора на недвижимите имоти); небанков финансов сектор; банков сектор; сектор енергетика и други.Освен в дялови участия, "Опортюнити България Инвестмънт" АД предвижда и инвестиции и в дългови ценни книжа.

Пандемията промени бизнеса през тази година. Но той ще продължи да се развива и напред ще вървят тези, които продължават да инвестират - собствени или привлечени средства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във