Банкеръ Daily

Пари и пазари

С над 50 млн. лв. борсовите играчи подкрепиха нови проекти

Инвеститорите осигуриха 50.61 млн. лева на публични компании за развитие на бизнес проекти, става ясно от бюлетина на БФБ за четвъртото тримесечие на миналата година. Пет дружества увеличиха капитала си с нови акции и акумулираха свеж капитал.

Най-голямата емисия бе реализирана от "Кепитъл Мениджмънт" АДСИЦ, София. Дружеството увеличи капитала си с издаване на 379 999 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка. След приключване на процедурата капиталът на дружеството нарасна от 1 378 297 лева на 1 758 296 лева. Емисионната стойност на новите акции бе 58.5 лева за един брой, в резултат на което са акумулирани 22 229 942 лева. Новите книжа се търгуват на фондовата борса от 9 декември.

"Кепитъл Mениджмънт" е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на вземания. То инвестира набрания паричен ресурс за покупко-продажба на вземания, като извършва на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.

"Армитекс" ЕООД притежава най-голям акционерен дял от 32.17%, а останалите книжа са собственост на други фирми. Оставалите книжа са разпределени между "Адара" АД със 7.40%, "Булконтракт-2003" ЕООД - с 5.89%, "Зора 2005" ЕООД - с 5.40%, а 57.66% от книжата с право на глас са собственост на по-дребни инвеститори.

"Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ - Варна направи първично публично предлагане на емисия в размер на 7 200 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2.22 лева всяка. Увеличението на капитала стана съгласно решение на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел от 16 179 999 лева на 23 379 999 лева. Новите акции са на борсовия пазар от 16 декември. В резултат на това общо 15 983 991 лева влязоха във фирмената каса. Средствата от настоящото първично публично предлагане в случай на негов успех ще бъдат използвани за развиване на дейността на дружеството.

"Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ е регистрирано като акционерно дружество със специална инвестиционна цел за инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Основният пазар на "Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ е пазарът на недвижими имоти в България с оглед на факта, че към момента направените инвестиции са изцяло на територията на страната.

Дружеството развива един курорт в кк "Слънчев бряг" и един в Балчик, а има готовност за развитие на още други два - в зимния курорт Рила и в полетата на Добруджанското плато, където е разработена инвестиционна стратегия за изграждане на фотоволтаичен парк.

Най-големите акционери в дружеството са "Булконтракт - 2003" ЕООД с дял от  15.82% и договорния фонд "Златен лев" с 5.09 процента. Пенсионноосигурителното акционерно дружество "ЦКБ-Сила" АД притежава чрез управляваните от него фондове 6.65%, а Пенсионноосигурителната компания "Съгласие" АД има дял от 12.51% от капитала.

Увеличението на капитала на "Софарма Трейдинг" АД е в размер на 1 371 042 нови обикновени, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6.85 лева. Предлаганите книжа се издават съгласно решение на съвета на директорите от юли миналата година. Публичното предлагане донесе общо 34 276 050 лева. Те ще се използват за финансиране на основната дейност на "Софарма трейдинг" и по-специално за експанзия на пазара в Сърбия чрез дъщерното му дружество Sopharma Trading d.o.o. и за подкрепа на нуждите от оборотни средства за дружествата Sopharmacy.

"Софарма Трейдинг" е една от най-големите български компании и лидер във фармацевтичния сектор и партньор на производители, търговци на едро, аптеки и болнични заведения и инвеститори. Оперирайки във фармацевтичния сектор, дейността на дружеството е пряко зависима от държавната полотика в сферата на здравеопазването и основните проблеми на здравната система у нас. "Софарма" АД притежава пряко 24 011 310 акции, представляващи 72.97% от общия капитал на дружеството.

“Софарма имоти” АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти. Увеличението на капитала му бе от 20  953 944 лева на 21 415 928 лева. С решение на съвета на директорите бяха издадени 461 984 нови акции всяка с номинал от 1 лев и емисионна стойност 6.50 лева.

Активността на инвеститорите осигури 21 415 928 лева свеж капитал на акционерното дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти. Намеренията на мениджмънта са средствата от емисията да бъдат използвани за рефинансиране на направена инвестиция от дружеството - проект "Софарма Бизнес Тауърс", чрез частично погасяване на привлечено дългово финансиране. Рефинансирането се предвижда с цел да се намали дълговата тежест върху "Софарма имоти" АДСИЦ, както и да се увеличи собственият капитал за сметка на задлъжнялостта на дружеството.

"Донев Инвестмънтс холдинг" АД е контролирано от Огнян Иванов Донев, който притежава акции с право на глас, представляващи над 95%от капитала на "Донев Инвестмънтс холдинг" АД. Чрез тази фирма той притежава непряко 1 675 500 акции, или 8% от капитала на "Софарма имоти" АДСИЦ. Заедно с пряко притежаваните от него 5 174 468 акции, представляващи 24.69% от капитала на дружеството, Огнян Донев е собственик (пряко или непряко) на 6 849 968 акции, което прави 32.69% от капитала на "Софарма имоти" АДСИЦ

 

По-евтини акции за мениджъри и служители на "Индустриален капитал-холдинг"

Увеличение на капитала направи и "Индустриален капитал-холдинг" АД, но бившият приватизационен фонд използва един нов текст в Закона за публичното предлагане на ценни книжа - по чл. 112 (3) от ЗППЦК, чрез издаване на нови акции. Право да запишат от тези книжа имаха всички сегашни членове на съвета на директорите и служители на "Индустриален капитал-холдинг" АД към датата на провеждане на общото събрание, които имат поне десет години стаж в дружеството.  И при това цената им е по-ниска от пазарната в момента.

Решението за това беше взето от общото събрание на акционерите на холдинга, проведено на 13 юни. Емисията бе в размер на 157 074 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и в резултат на това капиталът на дружеството нарасна от 15 707 470 лева на 15 864 544 лева. Новите книжа стъпиха на "БФБ-София" на 27 ноември.

"Индустриален капитал-холдинг" АД е правоприемник на приватизационен фонд "Индустриален капитал" АД, създаден с цел участие в масовата приватизация през 1996 година. Капиталът му е разпределен между 26 343 акционери, от които 26 297 са индивидуални инвеститори и 46 са различни фирми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във