Банкеръ Daily

Пари и пазари

Ръстът в приходите от лихви и комисионни вдигат печалбата на ЦКБ

В края на третото тримесечие общата сума на активите на "Централна кооперативна банка" АД е нараснала с 4.89% на годишна база и е на стойност 5.87 млрд. лева. Това увеличение  е свързано основно с нарастването на привлечените средства от други депозанти, става ясно от междинния счетоводен отчет на публичното дружество.  

Банката поддържа стабилно развитие, като към края на септември заема осмо място в класацията на БНБ за търговските банки у нас по показателя "балансова стойност на активите".

В периода между януари и септември сумата на предоставените кредити и аванси от ЦКБ на клиенти нараства и възлиза на 2.36 млрд. лева, четем в доклада за дейността на финансовата институция. Мениджърите отбелязват, че има ръст на тази сума и спрямо второто тримесечие на тази година.

В края на септември задълженията на ЦКБ към други депозанти заемат 98% от общите задължения на кредитната институция. Тяхната стойност е 5.21 млрд. лева. Привличането на нови клиенти е причината за отчетения ръст  по този показател - и на годишна база, и спрямо второто тримесечие на тази година.

В рамките на третото тримесечие не са отразявани операции от извънреден характер в отчета за печалбата или загубата, така че формираният финансов резултат е следствие  единствено от приходи и разходи, свързани с обичайната дейност на "Централна кооперативна банка" АД. Дружеството завършва деветмесечието с печалба от 34.70 млн. лева при 21.78 млн. лева в края на септември миналата година. Увеличението на положителния финансов резултат е следствие от по-високия нетен приход от лихви и от такси и комисионни, събрани от клиенти.

През третото тримесечие на тази година банката не е начислявала или изплащала дивидент на своите акционери.

Основен акцент в дейността на ЦКБ през тази година е предоставянето на банкови услуги на населението - потребителски и ипотечни кредити, банкови карти и базираните на тях услуги, електронно банкиране  и разплащателни услуги, четем в отчета за дейността на дружеството. В същото време банката продължава да обслужва и големи корпоративни клиенти и малки и средни предприятия и свързаните с тях програми за усвояване на средства от структурните фондове на Европейския съюз.

Основен акционер на банката е "Химимпорт" АД, който пряко и чрез свързани лица, контролира над 75% от гласовете от общото събрание на акционерите на "ЦКБ" АД. Останалите книжа с право на глас са собственост на по-малки инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във