Банкеръ Daily

Пари и пазари

Ръст на цената на акция от над 116% на БФБ? Възможно е

Трудно върви търговията на "Българска фондова борса" АД през тази година. Ниската ликвидност винаги се изтъква на първо място, но се оказва, че за някои инвеститори и компании това не важи.

На този фон борсовата статистика рапортува за три публични дружества, при които цената на акциите нарасна с над 50 процента през деветте месеца на тази година. А притежателите на такива книжа доволно потриват ръце. Става въпрос за "Доверие Обединен холдинг", при който показването е със 116.39%, "Алтерко" - с ръст от 65.71%, и "София Комерс - Заложни къщи", чиито книжа са добавили 59% към стойността си.

Така че

"Доверие Обединен холдинг"

е един от печелившите компоненти в изчисляването на три индекса у нас - SOFIX, BGBX40 и BGTR 30. Може да се каже, че този ръст при бившия приватизационен фонд е напълно основателен. А новините бяха тези, които раздвижиха котировките при компанията нагоре.

"Доверие Обединен холдинг" не разпределя дивиденти, няма такъв и от печалбата за миналата година. Това обаче явно не притеснява инвеститорите. В периода, заключен между 2 януари и 30 септември тази година цената на неговите книжа се е увеличила от 1.525 лева до 3.30 лева за един брой.

През март дъщерното дружество на холдинга - "Доверие - инвест" ЕАД, сключи договор за покупка на 63.8865% от капитала на B.C. "Moldindconbank" S.A., една от водещите банкови институции на молдовския пазар. Амбициите на ръководството на групата "Доверие" са свързани с развитието и модернизирането на банката. Тази сделка не е изненада, тъй като холдинговата компания има дългогодишен опит в управлението на дружества в различни сфери на дейност, в т.ч. и финансовия сектор. "Считаме, че придобиването на акции от банка "Moldindconbank" S.A. е една добра възможност както за "Доверие - инвест" ЕАД, така и за едноличния собственик на капитала "Доверие Обединен холдинг" АД, с оглед разширяването на портфолиото му от дъщерни дружества в посока на банковия сектор, особено като се вземат предвид отличните финансови резултати на банката", коментираха от бившия приватизационен фонд. А по този начин в рамките на основната дейност на групата ще се генерират голямо количество приходи, които пък ще увеличат финансовия резултат и ще доведат до по-висока доходност за акционерите.

През септември холдингът продаде целия пакет от 244  570 акции или 83.136%, които контролираше във фирмата "Ритон-П" АД - Панагюрище, специализирана в производството на шивашки изделия, които са предназначени за пазарите в страната и чужбина. Но заедно с това "Доверие Обединен холдинг" увеличи дяловото си участие в други три свои дъщерни фирми. Компанията е една от най-големите холдингови структури в България, която обединява дружества от осем различни отрасли на икономиката в няколко населени места на територията на България.

Продължават сделките на "БФБ-София", чрез които фирми от групата около "Софарма" и Огнян Донев изкупуват акции на "Доверие Обединен холдинг". Тези покупко-продажби също поддържаха интригата около акциите на компанията.

Към края на юни тази година акционери с над 5% от капитала на "Доверие Обединен холдинг" АД са: "Софарма" АД с дял от 33.23% и "Телекомплект" АД - с 8.92% от книжата с право на глас. От членовете на Надзорния съвет само Венцислав Симеонов Стоев притежава акции в холдинга - 26 277 броя. Общо 51 фирми контролират 56.69% от капитала на бившия приватизационен фонд, а останалите акции са собственост на 147 067 индивидуални инвеститори.На този фон групата "Доверие" повишава приходите от дейността си. Ръст има и при разходите, но те се увеличават с по-нисък темп. В крайна сметка групата "Доверие" успя да обърне финансовия резултат и завърши полугодието с печалба от 5.18 млн. лв. при загуба от 2.28 млн. лв. в края на юни миналата година.

Акциите на
"Алтерко" АД

поскъпнаха с 65.71% за деветте месеца. Дружеството осъществи борсов дебют на "БФБ-София" през декември 2016 г., след като през юли същата година Комисията за финансов надзор одобри проспекта за първично публично предлагане (IPO) на холдинговото дружество, което тогава обединяваше 11 компании в областта на телекомуникациите и технологиите. "Алтерко" е втората ИТ компания (след "Сирма груп холдинг"), която регистрира акциите си на фондовата борса. Книжата й ще се търгуват на Основен пазар BSE, Сегмент акции Standard.

Търговията с книжата на ИТ компанията в първата борсова сесия през декември 2016 г. започна при цена от 1.45 лв. за един брой. Това е и емисионната цена, по която инвеститорите платиха акциите от първичното публично предлагане. А оттогава котировките се катерят нагоре.

Двама от членовете на съвета на директорите - Светлин Тодоров, и изпълнителния директор Димитър Димитров, си поделят по 38.51% от капитала. Останалите книжа са притежание на дребни инвеститори.

През май "Алтерко" продаде на норвежката компания "Линк Мобилити Груп" АС телекомуникационния си бизнес в Европа, като от компанията обявиха, че парите ще е използват за инвестиции в дейността.

През септември стана ясно, че "Алтерко" ще се нарежди сред малкото публични дружества у нас, които разпределят и шестмесечен дивидент. Но това предстои все пак да се обсъди. Мениджърите на фирмата предлагат да се разпредели дивидент на акционерите от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2015 г., 2017 г. и 2018 година. Това четем в поканата за свикване на извънредно общо събрание на 25 октомври на ИТ компанията. Предложено е да се вземе решение за изплащане на акционерите на междинен дивидент от неразпределената печалба от дейността на дружеството на базата на финансов отчет на "Алтерко" АД за първите шест месеца на 2019 година, както и 1 238 624.02 лева резерви от емитирането на акции, да бъдат прехвърлени във фонд "Резервен" за допълването му до установения от Търговския закон и Устава на дружеството минимум на стойност 1/10 от капитала. В покана до акционерите се предлага още, сумата от 103 952.98 лева, с която се преминава установения от Търговския закон и Устава минимален резерв на дружеството, да се използва за разпределяне като дивидент.

Приходите на "Алтерко" за полугодието нараснаха най-вече заради положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти. В същото време разходите по дейността са намалели, което е причината ИТ компанията да излезе на печалба от 1.123 млн. лева при загуба от 192 хил. лева в края на юни миналата гоидина.

Инвеститорите явно взеха предвид добрите новини около "Алтерко" и в крайна сметка цената, която започна годината при 2.10 лева за един брой в края на септември затвори деветмесечието с 3.44 лева.

Книжата на

"София Комерс - Заложни къщи" АД,

са добавили 59% към стойността си, така борсовите играчи радвижиха цената от 3.2278 лева в първата борсова сесия на януари до 5.15 лева в края на септември. А основание за това те намериха в борсовия бюлетин. Дружеството управлява верига заложни къщи у нас и в Македония, като всяка една от тях отпуска краткосрочни кредити срещу залог на движимо имущество. Това е единствената от този тип компания, регистрирана на "БФБ-София".

Компанията е издала и обикновени, и привилегировани акции, като и по двата вида финансови инструменти тя изплаща дивидент.

Тодор Ангелов Вачев притежава 481 335 акции и е най-големият акционер с дял от 17.82%, а председателят на съвета на директорите - Ирена Тодорова Вачева има 79 120 броя. Останалите книжа са разпределени сред много по-малки инвеститори. Изпълнителният директор Станислав Чупетловски и независимия член на борда Владимир Далчев Владимиров нямат акции от дружеството, което управляват.

Полугодието донесе подобрение на финансовите резултати. Дружеството повишава нетните приходи от дейността през първите шест месеца на тази година, а разходите пък са намалели. Това е причината и за по-високата печалба спрямо края на юни миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във