Банкеръ Weekly

Пари и пазари

РОДИ СЕ ОБНОВЕН ВТОРИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК

Всички предпоставки за добре развита вторична междубанкова търговия с държавни ценни книжа (ДЦК) вече са налице. Българска народна банка вече обработва в реално време сделките с ДЦК, сключвани на вторичния пазар. Това на практика означава, че една емисия книжа може да се търгува много пъти в рамките на един работен ден. Доскоро броят на сделките бе ограничен до четири предвид факта, че обработката им се осъществяваше само на четири сесии.
Нека да припомня, че реалната търговия с държавни ценни книжа на открития междубанков пазар датира от 1996 година. Тя предшестваше голямата инфлация от началото на 1997 г., когато срочността на новоемитираните емисии книжа не надхвърляше един месец. Тогава Централната банка не беше във Валутен борд и извършваше операции на междубанковия пазар и бе много активна най-вече при сключването на репо сделки на паричния пазар, а също така и при покупката или продажбата на ДЦК - в зависимост от моментното състояние на пазара.
Трябваха точно десет години, за да се превърне във факт идеята за вторична търговия с държавни ценни книжа в реално време. Така от техническа гледна точка няма пречки за развитието на пазара на ДЦК.
Само допреди шест години общият размер на ДЦК, емитирани за финансиране на бюджетния дефицит, бяха едва 860 млн. лв., докато сега тяхната обща сума е 2.532 млрд. лв., или увеличението е 194 процента. Дългът по структурната реформа се изменя в обратна посока. Неговият размер намалява и от 1.066 млн. лв. номинална стойност в края на 2000 г. в момента е 429 млн. лева. В резултат на това се отчита общо увеличение на вътрешния държавен дълг по тези пера с 1.035 млрд. лв. - от 1.926 млрд. лв. през 2000 г. в момента той е 2.961 млрд. лв., или с 54% повече. В същото време не трябва да се подмине и фактът, че средната продължителност на емисиите в обращение се е повишила драстично и от 24 месеца преди шест години сега е достигнала 83.2 месеца. Отчитайки изброените цифри, мога спокойно да заключа, че пазарът на ДЦК търпи развитие и в най-скоро време ще станем свидетели на бум в търговията с ценни книжа. Сериозно основание за това ми дава и предстоящото ни приемане в Европейския съюз.
Прави впечатление добре изразеният коефициент на покритие при първично предлагане на държавни ценни книжа от порядъка на 2.11. Това е съотношението между сумата на регистрираните поръчки за участие в аукционите и сумата на предложените за реализация номинали. От началото на настоящата година Министерството на финансите е пласирало всички емисии книжа в размер на 345 млн. лева. За покупката им са получени заявки в размер на 727.5 млн. лева.
За настоящия месец е насрочен само един аукцион за продажбата на ДЦК. Той ще се проведе в понеделник (29 май) от Българска народна банка. На него ще се продават петгодишни държавни ценни книжа с номинал 45 млн. лева. Всъщност това е трети пореден търг, чрез който се реализират количества от тази емисия книжа. Тя е от отворен тип и пласментът на цялото предвидено за настоящата година количество ще се осъществява чрез различни търгове. Към момента в обращение са книжа с номинал 90 млн. лева.
Добрата ликвидност на междубанковия паричен пазар подхранва добри очаквания за успешното пласиране и на това количество. Банките разполагат с над 3 млрд. лв. по сметки при Централната банка, служещи най-вече за поддържане на минималните задължителни резерви, а така също и за обезпечаване на междубанковите разплащания. Тази сума е предостатъчна за изпълнението и на двете цели.
През последните седмици се засили интересът към покупката на ДЦК. Фактът, че десетгодишните падежи се договарят на нива от 4.35% годишна възвръщаемост, която е само с 55 базисни точки от процента по-висока от доходността на германските книжа, говори за появата на сериозни купувачи на пазара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във