Банкеръ Weekly

Пари и пазари

РЕГЛАМЕНТЪТ ЗА ТЪРГОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЛИЗА В СИЛА

Близо година след приемането на Закона за публичното предлагане на ценни книжа бяха приети и текстовете на наредбата за търговото предлагане за закупуване и замяна на акции. Чрез този административен акт, който ще влезе в сила преди Коледа, Министерският съвет, по предложение на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК), уреди условията и сроковете за изкупуването на книжа на публични дружества от мажоритарните акционери. Така до края на мандата си, който изтича на 12 януари, на членовете на комисията им остава да одобрят само измененията в още три наредби.


Според новоприетата наредба търгово предложение е длъжно да отправи всяко лице, което придобие повече от 50% от гласовете в общото събрание на публична компания. Изключение се допуска само в случаите, когато придобиването на дела е станало след първично предлагане или в резултат на приватизационна сделка. Задължението за отправяне на търгово предложение трябва да се изпълни в 14-дневен срок, след като придобитият мажоритарен пакет е регистриран в Централния депозитар. Оферта към миноритарните акционери трябва да се отправи и когато над 50% от капитала на дружество са придобити от свързани лица или по наследство.


Наредбата регулира и търговите предложения, които имат право да отправят акционери, чието участие в капитала на публичните дружества е надхвърлило 90 процента. След преминаването на такава процедура мажоритарният собственик може да затвори съответната компания. Независимо дали осъществи търгово предложение обаче, всяко лице, притежаващо над 90% от акциите с право на глас, е длъжно да закупи книжата на всички останали акционери, ако те поискат.


Въпреки че в Закона за публичното предлагане на ценни книжа е описано сравнително подробно как се определя цената на търговото изкупуване, наредбата доуточнява някои непредвидени случаи. Според закона за цена на предложението се взема среднопретеглената пазарна стойност на дадена акция за последните три месеца. В случай че няма такава, офертата не може да е по-ниска от най-високата цена, платена за акция от мажоритарния собственик през последните шест месеца. В случай че и тогава не може да се определи база за предложението, наредбата предвижда стойността на анонса да е най-малко по-високата цена от последната емисионна цена на книжа на дружеството или последната заплатена от притежателя на контролния пакет сума.

Facebook logo
Бъдете с нас и във