Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПЪРВИЧНИЯТ ПАЗАР ИЗЛЕЗЕ ВЪВ ВАКАНЦИЯ

Българският първичен пазар на държавни ценни книжа излезе в заслужена лятна ваканция. Това беше ефектът от решението на финансовото ни ведомство в разгара на летния сезон да не се провеждат никакви аукциони за продажба на държавни ценни книжа (ДЦК).
В края на юни в Българска народна банка бяха подадени поръчки за участие в провеждания аукцион едва за 32.7 млн. лв. срещу предложените тогава тригодишни държавни облигации с общ номинал 45 млн. лева. Книжата не се продадоха изцяло, тъй като инвеститорите проявиха слаб интерес към книжа с такава срочност и в никакъв случай не става дума за каквито и да е ликвидни проблеми в банковата ни система. Министерството на финансите веднага предприе мерки да ограничи първичното предлагане на ДЦК.
За юли беше предвидена реализацията на книжа общо за 80 млн. лв. номинална стойност, от които съответно 35 млн. лв. бяха заделени за петгодишни и 45 млн. лв. за десетгодишни облигации. Продажбата на 35 млн. лв. номинал беше изцяло отменена за по-добри времена, а количеството на десетгодишните книжа беше сведено до едва 20 млн. лева. Тяхната реализация е насрочена за 24 юли, за когато Българска народна банка е обявила провеждането на търга. Министърът на финансите обяви, че през август не се предвижда провеждането на търгове за продажба на държавни ценни книжа.
Нека да отбележа, че през този месец по сметки на банките при Централната банка ще постъпят общо 99 млн. лв. от лихвени плащания и от настъпващи падежи на ДЦК. В резултат на това и на нереализираните на първичния пазар нови количества книжа общото количество на вътрешния държавен дълг на страната ще намалее. В момента той е 3 млрд. лв., от които делът на редовните емисии книжа е 86%, или 2.6 млрд. лв., а 400 млн. лв. са остатъчните номинали от книжата, емитирани във връзка със структурната реформа. Като процентен дял от брутния вътрешен продукт това е точно 27.5% - срещу 32 на сто в края на 2005 година. Средната продължителност в години на емисиите в обращение е седем.
На практика евентуалните инвеститори в български вътрешен дълг могат да си набавят количества от него само на вторичния пазар на ДЦК. Договаряните тук сделки реално са оскъдно малко. Учудващо, но факт, в късия край на кривата търговията вървеше на нивата на дългия. Книжа със срок до падежа от три години се търгуваха на нива от 4.20%, на каквито се сключваха сделки и със деветгодишните облигации. Тези със срок до падежа от десет години пък вървяха при 4.35% годишна възвръщаемост.
През изминалата работна седмица търговските ни банки разполагаха по сметките си в Централната банка със среднодневни обеми от 1.1 млрд. лева. Още толкова левова равностойност, но в евро, те държаха в БНБ и защото общата сума на минималните задължителни резерви трябва да бъде 2.2 млрд. лева.
Ликвидността в банковата система е повече от отлична. Ето защо среднодневните обеми на изтъргуваните левове са на стабилните нива от 200 млн. лв., от които 95% дял заемат еднодневните депозити. През периода индексът ЛЕОНИЯ, отчитащ именно лихвените равнища по овърнайт депозитите, стоеше стабилно на 2.8% годишно. Всъщност това бяха и първите дни от новия едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви. Това е една от основните причини лихвите да са относително ниски нива спрямо тези в еврозоната, където еднодневните сделки в началото на седмицата стартираха от 2.83 процента. До 11 юли приключва периодът за поддържане на минимални резерви за банките в Европа. До момента те не са успели да натрупат достатъчно свръхрезерви, съдейки по достигнатото ниво от 2.81%, по едноседмичните редовни аукциони, по основните рефинансиращи операции на Европейската централна банка. Това ми дава основание да предположа, че както в еврозоната, така и у нас, лихвите по еднодневните депозити ще се задържат на нивата от 2.8% на годишна база и през следващата седмица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във