Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА СЕ УЛЕСНЯВА

Дружествата няма да бъдат задължени да изготвят проспекти, ако предлагат акциите и облигациите си на по-малко от 100 лица или само на квалифицирани инвеститори. Това предвиждат промените в Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), които бяха приети в началото на май на първо четене от Комисията за финансов надзор (КФН). Квалифицирани инвеститори по смисъла на закона ще бъдат юридически лица, които имат лиценз за извършване на дейност на финансовите пазари или подлежат на регулация. В тази категория ще бъдат включени банките, инвестиционните посредници, колективните инвестиционни схеми, както и пенсионните фондове и пенсионните осигурителни дружества. Към квалифицираните инвеститори ще се причисляват и националните и местни правителства, централните банки, както и Международният валутен фонд, Европейската инвестиционна банка и други международни организации. Малките и средните предприятия обаче ще бъдат изключени от тази дефиниция.
При търговски сделки, свързани със сливане или вливане на компании, при замяна на акции с нови, когато това не е свързано с увеличение на капитала, или когато става дума за ценни книжа, с които се изплаща възнаграждение на ръководен персонал, също не трябва да се изготвя проспект. Този документ няма да е задължителен и ако акциите са се предлагали повече от 18 месеца на регулиран пазар или ако емисията е допусната за търгуване на друг регулиран пазар. Проспект не трябва да се изготвя и когато минималната сума, срещу която могат да се придобият ценните книжа, е на стойност поне 50 000 евро на инвеститор или единичната цена на книжата е със същата равностойност. Компаниите ще са освободени от това задължение и ако самата емисия е под 100 000 евро, като прагът се изчислява за последната една година. Всяка следваща продажба на ценни книжа ще се смята за отделно предлагане и ако не са налице някои от горните условия. Тогава ще бъде необходимо изготвянето на проспект. С подготвяните промени първичното и вторичното предлагане на ценни книжа ще бъдат изравнени по-смисъла на закона и ще представляват предлагане, което е адресирано до повече от 100 лица.
Колективните инвестиционни схеми, които включват инвестиционните дружества и договорните фондове, също ще бъдат освободени от задължението да изготвят проспект. Друга новост е, че организации с нестопанска цел, издаващи ценни книжа и регистрирани в ЕС, също не трябва да предоставят проспекти, стига емисията да е свързана с набирането на средства за изпълняването на техните цели. На практика това означава, че чуждестранни хуманитарни или природозащитни организации ще могат да предлагат ценни книжа у нас.
В новите изисквания изрично е казано, че проспектът трябва да съдържа цялата информация, която е необходима за публичното предлагане или допускането до регулиран пазар на ценните книжа. Освен това той трябва да включва и точна оценка за икономическото състояние на дружеството, активите и пасивите му, финансовите резултати и перспективите за развитие на емитента. Ако книжата са гарантирани от трета компания, то проспектът трябва да съдържа информация и за гаранта на емисията. Предложителят или лицето, което иска да бъдат допуснати до търговия ценните книжа, членовете на управителните органи, прокуристът и гарантът ще отговарят солидарно за нанесените вреди на инвеститорите, които са породени от невярно съдържание в проспекта. Отговорност за подписалите документа може да възникне и само от резюмето на проспекта, ако в него има невярна информация.
Компаниите ще могат да изготвят и проспекти, които ще изпълняват ролята на базови. Те обаче ще могат да се използват само когато книжата не са дялови или ако се издават периодично от банки. Ако в базовият проспект няма информация за окончателните условия по предлагането на акциите, то тогава емитентът ще е длъжен да предоставя тази информация за всяко отделно предлагане във възможно най-кратък срок. Комисията за финансов надзор може да разреши изключването на информация от проспекта, която противоречи на обществения интерес или ако може да навреди на емитента. КФН също така може направи това и за всяка несъществена информация, която не е от значение за емитента и не би могла да повлияе върху оценката на инвеститорите.
Комисията за финансов надзор ще се произнася в срок от 10 работни дни, след като заявителят на емисия, който иска да бъде допуснат до търговия на регулиран пазар, е изпратил заявление. Ако обаче емитентът няма ценни книжа, които са допуснати за търговия на регулиран пазар, срокът за произнасяне на комисията е до 20 дни. Както и сега, КФН ще може да изисква допълнителна информация, като законовият срок за това е 10 работни дни. Ако комисията не уведоми заявителя в законноустановеният срок, то това ще се смята за мълчалив отказ за одобряването на проспекта.
Заради бъдещото еврочленство на страната ни е възможно КФН да прехвърли одобряването на даден проспект на надзор от друга държава. В този случай КФН трябва да уведоми емитента в срок от три работни дни от датата на решение за прехвърлянето. Срокът за одобрение или отказ започва да тече от датата на решението за прехвърляне. След одобрението проспектът трябва да бъде публикуван не по-късно от началния срок на публичното предлагане, а неговият срок е не повече от 12 месеца. Българската комисия може да разреши и предлагането на акции в други страни, но трябва да предупреди регулаторните органи в тези държави. В този случай обаче проспектите трябва да са преведени на съответните езици или на език, който е обичаен в сферата на финансовите пазари.
Целта на промените в Закона за публично предлагане на ценни книжа е да се улеснят емитентите на акции и облигации. Банките например не трябва да издават проспект при всяко емитиране на облигации. Отпадането на това задължение при предлагането на ценните книжа на квалифицирани инвеститори ще подпомогне дейността на фондовете за дялово участие, които осъществяват проектите си, чрез закупуване на акции от дадено дружество. Промените в ЗППЦК все още са предварителни и се очаква да бъдат гласувани от парламента след лятната му ваканция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във